Hotărârea nr. 246/2007

Hotărârea 246/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere unitate de primire urgente la Spitalul Clinic de Copii, str. Motilor nr. 68.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru extindere unitate de primire urgențe la Spitalul Clinic de Copii

str. Moților nr. 68

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere unitate de primire urgențe la Spitalul Clinic de Copii str. Moților nr. 68 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 29410 din 10.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru pentru extindere unitate de primire urgențe la Spitalul Clinic de Copii str. Moților nr. 68, beneficiar: Spitalul Clinic de Copii,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11903/8287 din 01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c" , 39 al 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru pentru extindere unitate de primire urgențe la Spitalul Clinic de Copii str. Moților nr. 68 prin care se reglementează extinderea cu corp de clădire P+1E, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11903/8287/01.03.2007.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 246 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)