Hotărârea nr. 245/2007

Hotărârea 245/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială, P+E, str. Oasului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, P+E str. Oașului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă familială, P+E, str. Oașului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26212/ 43/28.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, P+E, str. Oașului fn, beneficiar Jianu Marcel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83757/8426/14.12.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, P+E, str. Oașului fn, beneficiar Jianu Marcel, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 17,88% și CUT = 0.3 ADC/mp. teren pentru UTR = L2, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83757/8426/14.12.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin £ tatuat ianNr. 245 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)