Hotărârea nr. 244/2007

Hotărârea 244/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, S+P+E, str. Th. Pallady – Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, S+P+E str. Th. Palladv - Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială, S+P+E, str. Th. Palladv - Colonia Borhanci - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27704/ 43/02.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, S+P+E, str. Th. Palladv - Colonia Borhanci. beneficiar PASCANU ION;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93948/8058/23.01.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru locuință familială, S+P+E, str. Th. Palldy - Colonia Borhanci, beneficiar PASCANU ION, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, gararca auto, indicii de ocupare a terenului POT = 14%, CUT = 0,3 ADC/'mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93948/8058/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 244 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)