Hotărârea nr. 243/2007

Hotărârea 243/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri cu parter comercial, S+P+4E, Calea Turzii nr. 150.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A POC A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri cu parter comercial, S+P+4E Calea Turzii nr. 150

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.l). pentru imobil de birouri cu parter comercial, S+P+4E, Calea Turzii nr. 150 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27626/ 43/02.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și parter comercial S+P+4E, Calea Turzii nr. 150. beneficiar HORVATH HORATIU;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 90010/8063/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și parter

cmercial, S+P+4E, Calea Turzii nr. 150, beneficiar HORVATH HORATIU, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 68%. CUT = 2,97 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 90010/8063/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 243 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Președinte de ședință,

. dr. Vasile Florin^^matian


Contrasemnează: