Hotărârea nr. 242/2007

Hotărârea 242/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere clădire Academia Română, filiala Cluj (biblioteca si Institutul de Istorie) cu un corp, S+P+3E+E4 retras +M, str. M. Kogălniceanu nr. 12-14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru extindere clădire Academia Română, filiala Cluj (biblioteca și Institutul de istorie) cu un

corp S+P+3E+E4 retras + M str. M. Kogălniceanu nr. 12-14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere clădire Academia Română, filiala Cluj (biblioteca și Institutul de istorie) cu un corp S+P+3E+E4 retras + M pe strada Kogălniceanu nr. 12-14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28185 din 18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru extindere clădire Academia Română, filiala Cluj (biblioteca și Institutul de istorie) cu un corp S+P+3E+E4 retras + M pe str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, beneficiară: Academia Română;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8942/8184 din 13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru extindere clădire Academia Română,

filiala Cluj (biblioteca și Institutul de istorie) cu un corp S+P+3E+E4 retras + M pe str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, beneficiar: Academia Română prin care se stabilesc condițiile de amplasare pentru extinderea bibliotecii și Institutului de istorie în partea posterioară, cu regim de înălțime S+P+3E+E4 retras+mansardă. Se vor realiza 4 locuri de parcare pe parcelă și 9 locuri pe domeniul public. Se propun POT=49,6 % și CUT= 1,9.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

8942/8184 din 13.02.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 242 din 8 mai 2007> '^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

X.      \                          X


iflțintv.dr. Vasile FloriseStămatian \ * 1              Ux


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora ȚĂrmure


(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)