Hotărârea nr. 241/2007

Hotărârea 241/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil spălătorie auto, vulcanizare auto, spatiu de vânzare şi birouri, S+P+2E+M, str. Giordano Bruno nr. 25-27.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O CA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil spălătorie auto, vulcanizare auto, spațiu de vânzare și birouri, S+P+2E+M str. Giordano Bruno nr. 25 -27

Consiliul local a! municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru imobil spălătorie

auto, vulcanizare auto, spațiu de vânzare și birouri, S+P+2E+M, str. Giordano Bruno nr.

25-27 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31795/ 43/18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil spălătorie auto, vulcanizare auto, spațiu de vânzare și birouri, S+P+2E+M, str. Giordano Bruno nr. 25-27, beneficiar SOUCA IOAN VIOREL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67148/7432/28.09.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil spălătorie auto, vulcanizare auto, spațiu de vânzare și birouri, S+P+2E+M, str. Giordano Bruno nr. 25-27, beneficiar SOUCA IOAN VIOREL, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 30%, CUT = 1,2 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67148/7432/28.09.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 241 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)