Hotărârea nr. 240/2007

Hotărârea 240/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru patru vile familiale, D+P+E+M, str. Nicihita Stănescu – str. G. V. Bibescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru patru vile familiale, D+P+E+M str. Niehita Stănescu - str. G. V. Bibescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru patru vile familiale,

D+P+E+M, str. Niehita Stănescu - str. G. V. Bibescu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31807/ 43/18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se

propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru patru vile familiale, D+P+E+M,

str. Niehita Stănescu - str. G.V. Bibescu, beneficiar MARIAN RADU;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

96502/8150/25.01.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru patru vile familiale, D+P+E+M, str. Niehita Stănescu - str. G.V. Bibescu, beneficiar MARIAN RADU, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 30%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 96502/8150/25.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 240 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile           matianContrasemnează: