Hotărârea nr. 239/2007

Hotărârea 239/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială, S+P+M, str. Lucernei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, S+P+M str. Lucernei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă familială, S+P+M, str. Lucernei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27618/ 43/02.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, S+P+M, str. Lucernei. beneficiar VERES ARPAD;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93270/8441//14.12.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă famililă, S+P+M, str. Lucernei, beneficiar VERES ARPAD, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT = 24%, CUT = 0,53 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 93270/8441/14.12.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 239 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Președinte de ședință,

iv. dr. Vasile FlorițvStamatian