Hotărârea nr. 238/2007

Hotărârea 238/2007 - Aprobarea P.U.D. si a P.U.Z. pentru construire locuintă, P+M, B-dul. Muncii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu și a Planului Urbanistic Zonal

pentru constrtuire locuință P+M bdul Muncii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință P+M și a P.U.Z. locuințe individuale pe bdul Muncii f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26046 din 18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire locuință P+M și a Planului urbanistic zonal pentru amplasare locuințe individuale pe bdul Muncii f.n., beneficiar: Bonțidean Sima Florin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 97339/8375 din 01.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire locuință P+M și a Planului

urbanistic zonal pentru amplasare locuințe individuale pe bdul Muncii f.n., beneficiar: Bonțidean Sima Florin prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei. Amplasamentul a fost cuprins în P.U.Z. avizat cu aviz nr. 24266/6653/13.04.2006. Locuința are înălțime P+M și are garaj în corp separat. Amenajările incintei constau în alei carosabile și pietonale, spațiu verde și sistematizarea verticală. Se propun POT=9,32 % și CUT= 0,16.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

97339/8375 din 01.03.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 238 din 8 mai 2007
(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)