Hotărârea nr. 237/2007

Hotărârea 237/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă de vacană, P+M Făget.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, P+M Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă de vacanță,

P+M, Făget - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31765/ 43/18.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, P+M, Făget, beneficiar Ciontoș Alexandru Romeo;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92162/8056/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță, P+M, Făget beneficiar Ciontoș Alexandru Romeo, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 15,7% și CUT = 0,26 ADC/'mp. teren pentru UTR = 28, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92162/8056/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

. Vasile Fior        atian^cretarul muni

o/ Jr. Aurora

Nr. 237 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)