Hotărârea nr. 236/2007

Hotărârea 236/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte cuplate, S+P+M, str. Făgetului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe cuplate, S+P+M str. Făgetului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe cuplate, S+P+M, str. Făgetului - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 31706/ 43/17.04.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe cuplate, S+P+M, str. Făgetului, beneficiari Milieș Radu și Lucaciu Delia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13675/8463/15.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe cuplate, S+P+M, str. Făgetului, beneficiari Milieș Radu și Lucaciu Delia , prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 21,07% și CUT = 0.42 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13675/8463/15.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

univ. dr. Vasilc FlorprStamatian

Nr. 236 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)