Hotărârea nr. 235/2007

Hotărârea 235/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru Mănăştur Sud-Făget.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Mănăștur Sud - Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru Mănăștur Sud -Făget - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27013/ 43/30.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Mănăștur Sud - Făget, beneficiară SC MĂNĂȘTUR HOLDING SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19708/8337/09.03.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru Mănăștur Sud - Făget, beneficiară SC MANASTUR HOLDING SRL, prin care se detaliază pe fiecare UTR reglementările PUZ-Mănăștur Holding, ocuparea terenului conform UTR din PUZ.aprobat prin Hotărârea nr. 19/2007, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19708/8337/09.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, mure


Nr. 235 din 8 mai 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)