Hotărârea nr. 234/2007

Hotărârea 234/2007 - Modificarea nr. 213/2003 (constituirea Comisiei de atestare a administratorilor de condominii si de stabilire a cuantumurilor amenzilor pentru contraventiile săvârsite în cadrul asociatiilor de locatari/proprietari – modificarea componentei comisiei de atestare a administratorilor de condominii).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 213/2003

(constituirea Comisiei de atestare a administratorilor de condominii și de stabilire a cuantumurilor amenzilor pentru contravențiile săvârșite în cadrul asociațiilor de locatari/proprietari - modificarea componenței comisiei de atestare a administratorilor de condominii)

Consiliul local al municipiului Cluj-N’apoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr.213/2003 (modificare componenței comisiei de atestare a administratorilor de condominii) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32306/301/2007 al Serviciului Administrație publică locală -autoritate tutelară, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 213/2003 în sensul modificării componenței comisiei de atestare a administratorilor de condominii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, alin (2) lit. d), art. 39 și art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 213/2003, în sensul schimbării componenței comisiei de atestare a administratorilor de condominii după cum urmează:

Președinte: - Sorin Apostu

Membri:  - Csoma Botond

 • - Maria Dulca

 • - Szabo Zsolt

 • - director Direcția tehnica

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - sef serviciu Administrație publica locala - autoritate tutelară

 • - Fabian Mureșan

 • - Dorina Petrice

 • - Lucia Lupea

 • - sef serviciu.- Serviciul Audil intern

 • - sef birou - Biroul Contabilitate

 • - consilier juridic - Serviciul juridic, contencios

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Administrație publică locală - autoritate tutelară.