Hotărârea nr. 230/2007

Hotărârea 230/2007 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiu] situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Pâlfi Carol și Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 459 din 22.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, Cooperativei Foto Optica;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dîspozițiunilor art. 36 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, Cooperativei Foto Optica, pentru o cotă de asociere lunară de 2600 lei, indexabilă cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este până Ia soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de doi ani, de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 230 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)