Hotărârea nr. 229/2007

Hotărârea 229/2007 - Înfiintarea unui post de administrator în structura Serviciului Administratie locală, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE în structura Serviciului Administrație locală, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului

privind înființarea unui post de administrator


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înființarea unui post de administrator în structura Serviciului Administrație locală, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 975 din 29.03.2007 al Biroului Resurse umane, prin care se propune înființarea unui post de administrator în structura Serviciului Administrație locală, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea unui post de administrator în structura Serviciului Administrație locală, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care urmează să administreze imobilul Căminului Cultural Someșeni.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Resurse umane.Nr. 229 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)