Hotărârea nr. 227/2007

Hotărârea 227/2007 - Aprobarea listei pentru repartizarea locuintelor în regim de închiriere, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte, pe amplasamentul situat în municipiul cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bl. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca,

Calea Florești nr. 58B. bl. 6.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe pentru tineri, în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Catană, Liviu Ioan Chioran. Alexandru Cordoș, Csoma Botond. Ștefan Florea Dimitriu, Maria Dulcă, Ioan Horia Florea, Adrian Gurzău, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Molnos Lajos, Radu Morariu, Ioan Silviu Nistor, Palfi Carol, Ciprian Adrian Păun. Petru Iacob Pântea. Mircea Cosmin Petric, Eugen Pop, Ioan Pop, Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Somogyi Gyula. Vasile Florin Stamatian, Ovidiu Laurean Turdean, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 26628 din 29.03.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea listei pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe pentru tineri. în regim de închiriere;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998. cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996, republicată, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista persoanelor care beneficiază de locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe pentru tineri, în regim de închiriere, pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Florești nr. 58 B, bl. 6, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Din cele 54 de apartamente construite de Agenția Națională pentru Locuințe se scad apartamentele ce se repartizează persoanelor evacuate conform OUG nr.68/2006, privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, diferența reprezentând numărul de apartamente ce se repartizează tinerilor din prezenta listă.

Art.3. Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de câte cinci ani, de la data repartizării locuinței. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în următoarele condiții:

  • a) prin recalcularea chiriei în condițiile prevederilor art. 31 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;

  • b) prin păstrarea condițiilor contractuale inițiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Prevederile stabilite la lit. a), se aplică la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în condițiile legii.

Art.4. Chiria lunară, va fi stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2001 și ale Ordonanței de Urgență nr. 40/1999, în funcție de suprafața apartamentelor și venitul mediu lunar pe familie. Aceasta se actualizează în funcție de rata anuală a inflației, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. conform prevederilor art. 27 al. 2 din O.U.G nr. 40/1999.

Cuantumul chiriei se va revizui, la data prelungirii contractului de închiriere, conform legislației în vigoare la acea dată.

Art.5. Repartizarea pe apartamente se va face prin tragere la sorți. Apartamentele cu două camere vor fi repartizate prioritar familiilor cu cei mai mulți membri.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Contrasemne

Secretarul mup)cjpi


Nr. 227 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Privind dosarele depuse pen

Nr. < ri.

Numele si prenumele

A dresa

1.

Biro Marin

Peana nr. 13 ap. 1

■)

Amarandei Andrei l lorin

Plopilor nr.X1 ap.22

■> J.

Criste Adriana Dalila

A.lancu        nr.486/A,

1 dorești

4.

( alună Beniamin

Parâng nr.27 ap. 14

5.

Milroi Gheorghe Ionul

Răsăritului nr. 104 ap. 1 5

6.

Mureșan < icorge Marius

1 )âmbo\ iței nr.79 ap.82

7.

Sav Diana Elena

(ir.Alexandrescu nr.25 ap. 32

8.

Simonca Daniela Einanuela

Nirajului nr.7 ap.5

o.

Maier Rodica

1 ântânele nr.34-36 ap.48

IO.

A lorar Ioana 1 lena

1 1 Jvcembrie 1918 nr. 1 30 ap.69

11.

Vaida 1 lena

Scurtărilor nr. 1 1 ap. 1 2

12.

Vlasiri Veronica Ana

(ir.Alexandrescu nr. 13 ap.22

1 3.

Ion Rareș Ciprian

A.VIaicu nr.4 ap.97

14

Moise Dominique Ioana

Piatra Neamț, .Ana

Ipălescu nr.5 ap.5

1 5.

Nica Ioana 1 lena

.1 J.Rousseau nr. 10 ap.40

16.

Radu Elena Maria

Mehedinți nr.55-57 ap.58

17.

Sturz Ciprian Petru

Mehedinți nr.94 ap. 1OA

1 8.

\ oinigescu Adrian Miliai

1 ântânele nr.7 ap. 1 35

19.

I ni Angela

Viilor nr.52B ap.2

20.

1 lolhoș Nicolela Alina

Dionisie Roman nr.6 ap.27

21.

lancu Mihacla (ieorgcla

Mehedinți nr.35 ap.72

■) •)

llea Petru loan

Azuga nr.9 ap.2

23.

Man Daniel Vasile

1 Jâmboviței nr.49 ap. 1 2

24.

Moldoxan .Alin 1 )aniel

Sl 1 udw ig Rodi nr.7 ap.6

25,

Morar 1 ,i via (lina

Micuș nr.4 ap.8

Anexă la Hotărârea nr. 22^720 07


I A B E 1.

tru obținerea locuințelor construite prin A.N.L. 2007Nr. cerere

Puncte

Observații            |  >4                  :

Dosar

nr.

97II1/2 l.l 2.2006

61

X.7/ !1!V

592

97149/21.12.2006

58

606

89373/23.11.2006

57

->

95270/14.1 2.2006

56

286

98397/28.12.2006

56

749

97019/20.12.2006

56

507

93599/08.12.2006

56

147

95 191/14 12.2006

56

303

95170/14.12.2006

55

306

96942/20.12.2006

55

483

97550/21.1 2.2006

54

530

94625/13.12.2006

54

246

9273 |/()<».12.2006

53

91

94228/12.12.2006

53

161

94755/1 3. 1 2.2006

53

231

97297/21.12.2006

53

539

91 185/29.1 1.2.006

53

41

90916/29.1 1.2006

53

27

921 14/04.12.2006

52

70

97486/2 l.l 2.2000

52

517

96631/19.12.2006

52

439

9719.5/2 1.12.2006

52

584

131 1/08.01.2007

52

864

94108/1 1.12.2006

52

171

>6809/20.12.2006 |

52

454v

26.

Mureșan Rozalia Monica

Gurghiu nr.2 ap.24

27.

Rotar Grigore Laurenliu

Putna nr.5 ap.40

28.

Sestraș Râul Cornel

Bucium nr.7-9 ap.53

29.

Suciu Krausz Erika

Bistrița. Pârâiașului bl.4 ap. 12

30.

Teglaș Simona Cristina

Bucium nr. I ap.65

31.

Turcu Mihaela

Mehedinți nr.42-44 ap.63

32.

V erde Cristian

Mehedinți nr.46-48 ap.89

33.

Zaharia Luminița

Făgăraș, Cîmpului bl. 19 ap. 7

34.

Ardelean Mihaela

I.C.Brătianu nr. 12 ap. 10

35.

Chira Liana

Pasteur nr.79 ap.34

36.

Ciorba Iuliana Claudia

Rășinari nr.2 ap.79

37.

Ciucanu Angela Mari a

Calea Horești nr.75 ap.69

38.

Coroian Ioana Alexandra

Mehedinți      nr.47-49

ap. 106

39.

Feurdean Claudia Florina

Mehedinți nr.43-45 ap.l 19

40.

Ilagău Gligor

Unirii nr.8 ap.24

41.

Lungu Andreea

Gr. Alexandrescu nr. 10 ap.60

42.

Matiș Mircea Dorin

Tainița nr.2 ap.67

43.

Mureșan Sanda Marinela

Parâng nr.35 ap.77

44.

Nicoară Ana

li!' I .     )

Gr.Alexandrescu iir.3 5 ap. 4

45.

Nicula Maria

Codrului nr. 13A

46.

Olaru Zăinescu Sorana

Ahnașului nr.2 ap.5

47.

Puriș Nicușor Cosinin

Gruia nr.28

48.

Albu Alin Adrian

Brăduțului nr.28

49.

Badea Cristian Emanuel

Retezat nr.2 ap.47

50.

Costea Iosif Iustinian

Peana nr. 12 ap. 14

51.

Ferenczi Tunde Gizella

Anina nr.6 ap.2

52.

Hiceag Cosmin Alin

Ion Meșter nr.5 ap.4

53.

Matei Mircea Vasile

luliii Maniu nr. 19 ap. 1

54.

Neag Alina Alexandrina

Tășnad nr.24 ap.7

4----------------V

97388/21.12.2006

52

603

95735/15.12.2006

52

342

98348/28.12.2006

52

789

92775/06.12.2006

52

98

95356/14.12.2006

52

249

97377/21.12.2006

52

599

98014/27.12.2006

52

731

92776/06.12.2006

52

97

98203/27.12.2006

51

7//

“ » 22 ! 2.2006

51

647

98752/29.12.2006

51

818

95818/18.12.2006

51

358

97340/21.12.2006

51

572

92765/06.12.2006

51

94

93781/11.12.2006

51

192

95226,14.12.2006

L

51

294

97699/22.12.2006

51

641

1813/09.01.2007

51

932

92647/06.12.2006

i :

51

85

94386/12.12.2006

51

220

97901/27.12.2006

51

736

98161/27.12.2006

51

694

95136/14.12.2006

50

273

96491 /19.12.2006

50

421

95428/15.12.2006

50

324

96781/20.12.2006

50

462

88 1 05.01.2007

50

847

95923/18.12.2006

50

343

92989/07.12.2006

5(1

118

55 <~>lieanu Ligia Anamaria I Gruia nr.58 ap.20   ______I 1600 z09,0-1.21)07

5 o

I'anliloiu Măritiș

1.6 .Brâliunu nr.8

95505 ’ 1 5.12.2006

Petrișor Aurelia Mariana

Mehedinți nr .c>5-67 ap.32

0510774 ,12.2006 ■

58.

Pup Alina Susana

Fabricii de Zahăr nr.79 ap. 30

98743'29.12.2006

i 59.

Pop Codruta Monica

Ifragalina nr.2 ap. 1

97844'22.12.2006

t>0.

Bajko Andreea Crisiina

Iezer nr.2 ap. 1 1

94621 13.12.2006

; 6 l.

Cosiache Simona

Bușteni nr. 13 ap.l 8

93119/07.12.2006

' 62.

David Aurelian

Mehedinți nr 41 ap.37

1695/09.Oi.2007

63.

1 nga Călin Viorel

Ciontă nr.42 ap.26

93056'07.12.2006

64.

Jantschi Lortnz

Ion Meșter nr.o ap.44

98150'27.12.2006

65.

i Mărginean 7 eofil

Buftea nr 1 2 ap 13

91481 '30.11.2006

60.

Mureșan Manuela I.iliana

Dorobanților nr.96

07992/27.12.2006

67.

< ’prea Simona Pernița

Donalh nr.200 ap. 12

1462/09.01.2007

68

(Jrmenișan Crisiina Ionela

N’ăsăud nr. 16 ap.21

97776"''’ P 2006

69.

Popa Maria Amalia

Bistriței nr.21

98583 28.12.2006

70.

Popovici Paul Mircea

( alea Baciului nr.32 ap. 1

97878/22.12.2006

!71-

Reni Eduard Alin

Clăbucet nr.8 ap.20

97294'21.12.2006

1 7^

R< >tar Elena

Teleorman nr.4 ap. 10

93998'11.12.2006

-7 -»

/ J .

Suciu Florin

Migdalului nr. 1 7 ap.l5

96383 19.12.2006

74.

1 7 erei. C sili a

Gr.Alexandrescu nr.35 ap. 5o

96193'18.12.2006

1 75.

7 ița Sanniza Geanina

București nr.8

95216'14.12.2006

76.

Bagita Claudia Daniela

Ploiești. A.Iancu nr.486A

96839/19.12.2006

Bearz Eugen

Târnavelor nr. 19

1740/09.01.2007

78.

: Binocian Radu Claudiu

Puma nr. 1 ap.2

97900/27.12.2006

70.

Bodoki Ede

Mehedinți nr.54-56 ap.69

95455/15.12.2006

80.

Bolboacâ Sorana Daniela

Mehedinți nr.61-63 ap. 19

92772/06.12.2006

81.

l Bucur Ciprian loan

Cringul ui nr.9 ap. 11

95100/14.12.2006

82.

Butuza Mi re la

.loszef Atlila nr.31-33 ap. 6

93716/08.12.2006

83.

Crișan Ramona Dana

ion Meșter nr.6 ap.l 1

90709/28.1 1.2006

84

Damian Voichița

Gh.Șincai nr. 17 ap.7

93985/11.12.2006

85.

Fodorean Cosmin Vasile

Bucegi nr.8 ap.22

97897/27.12.2006

86.

1 Iaidău Maria Emilia

Doinei nr.53

97980/27.12.2006

87.

1 Ierbii loan

Corn Rona de Sus

96625/19.12.2006

5(1

96S

50

320

50

271

50

816

50

668

49

-45

49

103

49

953

49

107

49

700

49

45

49

721

49

902

49

690

49

807

49

673

49

568

49

167

49

394

49

390

49

299

48

443

48

946

48

~39

48

322

48

96

48

267

48

150

48

17

48

177

48

738

48

737

48

436

--v--

nr.l 197. Maramureș

88.

Hondrari Ecaterina

Micuș nr.2 ap. 12

89.

Magda Cristian

| A.Vlaicu nr.44 ap.70

90.

Mârza Adela

Agricultorilor nr.3 ap. 19

91.

Neag Silvia

Vidraru nr.5-7 ap.59

92.

Nistor Beniamin Samoil

Retezat nr.l ap.32

93.

Olar Iacob Vasile

Mehedinți nr.70-72 ap.3

94.

Oloșutean Rodica Daniela

Mehedinți      nr.30-32

ap.l 10

95.

Peter Ildiko Csilla           ' Tășnad nr.29 ap.20

96.

Popa Ramona

Mehedinți nr.4 ap. 15

97.

Prunar Ovidiu

Fabricii de Zahăr nr. 12 ap.28

98.

Soacaci Ioana Maria

Craiova nr.l8 ap.3

99.

Soos Sandor

Fabricii de Zahăr nr.8 ap. 16

10Q

Varga Vasile

Ileana Cosânzeana nr.8 ap.28

101.

Velcheranu     Constantin

Sorin

Vidraru ni'. 15 ap. 10

102

Vitan Ana Maria

Padin iu. 14 ap.3

1CB.

Aspru Regeni Antoniu

Bucium nr.7-9 ap.40

1(M

Boancă Adrian Marinei

Sat Giula nr. 174. corn

Borsa, jud Cluj

105.

Bota Simona Maria

Șiretului nr.45 ap. 17

106

Bucșă Zaharie Florin

Padin nr.28 ap.20

107.

Călugăr Ionel Marius

Mogoșoaia nr.4 ap.4

108

Chetrari Victor

Tîrgu            Mureș.

Str.Renietea nr. 107

1C9.

Chiorean Călin

Parâng nr.6 ap.49

11Q

Ciubăncan Marius Augustin

Primăverii nr.20 ap.63

111.

Coldea Gheorghe Daniel

Mehedinți nr.76 ap.34

112

Culda Aurelian

Gr.Alexandrescu nr.28 ap. 149

113.

Florescu Sanda Maria

Mamaia nr.l ap.5

114

Koszta Mariana

Calea Florești nr.75 ap.41

r~ y

l-

| 93413/08.12.2006

48

138

1 95630/15.12.2006

48

333

I 93471/08.12.2006

48

13-

98240/27.12.2006

48

717

90733/28.11.2006

48

12

91090/29.11.2006

48

36

91144/29.11.2006

48

38

687/05.01.2007

48

853

97161'21.12.2006

48

612

97522/21.12.2006

48

523

9.5587/15.12..20C.6

48

316

97816/22. P.2006

48

681

97765/22.12.2006

48

689

97021/2) 12.2006

48

506

91165/29.1 1.2006

48

42

1347/08 01.2007

47

911

97349/21.12.2005

47

• • ■ - - ■ - • • ---

565

97252/21.12.2006

47

559

96701/19.12.2006

47

442

96579/19.12.2006

47

419

97507/2 .'.12.2006

47

520

97324/21.12.2006

47.

573

97298/21.12.2006

47

540

91211/29.11.2006

47

40

2294/10.01.2007

47

990

2382/10.01.2007

47

1104

94399/12.12.2006

47

222

! 115.

Lazăr Cristina

Dorobanților ni. 109 ap.

: 16

!h

Maiefi Ancuța Mariana

C -lin Brăncuși nr, 171

1 ap. 10

i 117.

Nemeș Cosmin I laniel

Eioniah nr. 174 ap.8

118

N'istot Viorica Mirela

I raion Grozâvescu nr.4

1 ap.5

! 119.

< )ros Ana Maria

i Mehedinți nr.06-68 ap.64

121

Petran Daniela

! .Maramureșului     nr.36

1 ap.20

121.

i Pop Adriana

i Nicolae Tcciu ni.52 ap.l

122

l Pop Călin Alexandru

: Tatra nr.4 ap.21

123. Pop Lucian_____ Donath bl.VII ap.45 ___

124   . Rus Ciprian X'asile____________I Braieș ni . 14 ap.58_________i

125L Sava Theodor__, Dâmboviței nr.89 ap.38

12i Stanciu Mihaela______________' Bucegi nr. 1 7 ap.l 01_______j

127.    Sianciu            Mihaela

Laci ămioai a

Mehedinți nr.88 ap.4

128     Stretea Sorin Ion               Izlazului nr. 18 ap..57

12!

Suăiean Sanda Dorina       AL.Vaida Voevod nr.39-

41 ap.l

131

SzekeN Balasz Attila         Ghioceilor nr. 12

131. i Saitis Ramona lulia

Primăverii nr.S ap.227

132

Tothăzan Cristiana

Padin nr. 1 8 ap.3 7

133

Aluaș Maria

Memorandumului nr. 10

Apostu Gheorghe

Mehedinți nr.66-68 ap.49

135.

Banio Peter

Băișoara nr. 11 ap.4

1 36.

Bogdan Daniela

L.Rebreanu nr.27 ap.l 1

137.

Bota Ana Maria

Parîng ni . 14 ap.58

138

Burzo Ioana Maria

Cărei.    Poet    Andrei

Mureșanu nr. 10. jud.Satu

Mare

139.

Câmpan Ada Camelia

A.Suciu nr. 1 8 ap.24

141

Ceaca Ancuța

Sat Tămașa nr. 178. com.Cuplăzac, jud.Sălaj

141.

Chira Cori na

Mehedinți nr.47-49 ap.33

97/759'22.12.2006

47

688

95149'14.12.200b

47

275

1524/09.01.2007

47

891

98223/27.12.200b

47

713

95068'14.12.2006

47

269

65242'14.12.200b

47

291

93101/07.12.200b

47

108

95746/15.12.2006

47

341

1 bl 5/09.01.2007

47

967

1640/09.01.2007

47

975

93855/11.12.2006

47

187

97830/22.12.2006

47

661

9o3 16'19.12.2006

47

398

98475/28.12.200b

47

758

95883 18.12.2006

47

350

96915/20.12.2006

47

4

470

93970/11.12.2006

47

178

98199/27.12.2006

47

698

97238/21.12.200b

46

555

96389 19.12.200b

46

393

93564/08.12.2006

46

146

941 1 1/1 1.12.2006

46

172

97167/21.12.2006

4 b

581

97520/21.12.200o

46

524

97309/21.12.2006

46

544

97027/20.12.2006

46

512

97438/21.12.2006

46

535


142.

Cobzaș Sergiu Mircea

Scărișoara nr.3 ap.38

94579.V 3.12.2006

46

210

143.

Costin Angela Florina

Bistrița, C.R. Vivu bl.6 i ap.22’

92543/05.12.2006

46

*7 O

/J

144.

Crișan Alexandru Aurel

1 Decembrie 1918

nr. 132 ap.6

94152/12.12.2006

46

156

145

Dan Viorica Domnica

B-dul Muncii iu.89 ap. 19

95108/14.12.2006

46

270

146.

Duca Rodica

Padin nr.20 ap.20

94148/12.12.2006

46

155

147.

Feher Ildiko Gabriela

Donath nr. 198 ap.28

1548/09.01.2007

46

877

148

Gali Zoltan Adam

Padin nr.32 ap.36

94665/13.12.2006

46

238

1$.

Iancu Ana Camelia

Mehedinți nr. 14-16 ap.51   96367/19.12.2006

46

396

15Q

Lazăr Eugenia Claudia

Padin nr.28 ap.21

2005/10.01.2007

46

1026

151.

Lungu Vladimir

Bucegi nr. 17 ap. 109

641/04.01.2007

46

841

152

Manea Marinela Minodora

C’-tin Brâncoveanu nr.58 ap.20

95647/15.12.2006

46

331

153

Micu Daniela Brândușa

Venus nr.22 ap. 166

1541/09.01.2007

46

893

154

Mîiu Angela

Calea Mănăștur nr.97

ap. 2 3

97310/21.12.2006

46

569

155.

Moca Marius Radu

Al.Vlahuță nr.30 ap.48

90969/29.1 1.2006

46

25

156

Mocean Mihaela

Al.Vlahuță bl.Lamă A ap.72

969O5P0.17.2006

46

471

157.

Moldovan Laura Cecilia

Tășnad nr.20 ap.36

97547/21.12.2006

46

529

158

Musca Ioana Cristina

Lunii nr.20 ap.25

1897/10.01.2007

46

1034

159.

Năprădean Râul Ciprian

Răsăritului nr. 104 ap.3 8

96379/19.12.2006

46

395

lffl

Ostopovici Roxana

Dorobanților    nr.39-41

ap. 2 A

97265/21.12.2006

46

562

161.

Pătraș Maria Carmen

Vidraru nr. 13 ap.66

94951/14.12.2006

46

263

162

Peter Erika Erszebet

Bucegi nr.2A ap.7

97664/22.12.2006

46

628

163

Pop Alexandru

Primăverii nr.2 ap. 149

9772 7'22:12.2006

46

636

1(4

Roșea S intona Teodora

S.Ludwig Rotii nr.21 ap. 3

98723/29.12.2006

46

830

165.

Telpiz Nicolae

T.Vladimirescu iu .6-8 ap. 117

93222/07.12.2006

46

122

166

Vădan Florina Ionela

Plopilor iu’.48 ap.32

94613/13.12.2006

46

212

167.

Badea Manuela Codruța

Fabricii de zahăr nr.58

94933/14.12.2006

45

260

168

Birișan Septimiu

Ciortea nr.9 ap.34

2113/10.01.2007

45

1064

Boancă Cosntin Florian

Mehedinți nr.51-53 ap.32

523/04.01.2007

45

840

170.

Bobora Alina

Bucegi nr. 11 ap.l 19

92790/06.12.2006

45

99


908o6/28.11.2006

Almașului nr.6 ap.3 1

' Făgărașului rir.23 ap.2     | 98811 /29-l-2ț/2006

171.    ’ Bol clor 11 oralii) Pomul

172    | Borcoi luoi

171.

Bota Ioana

1 teiunata nr 1 7 ap.9

| 96802 '20.

12.2006

171

Buic< Naialia

! Parâng nr.2.3 ap.9

i 97492/21.

12.2006

j\ iu 1 )orc

nr.J ap.

23?3 10.0.1.2007

I 96678/19.42 1006

97913/27.12.2006 ;

: Primăverii nr.4 ap.82

182

Dascălii fiumitriia Rodica

Clinicilor nr.5-7

95791/15.1

2.200b

183.

Dcac Crisiina Daniela

Fabricii de Zahăr nr.58

97224/21.1

2.2006

1F cam 11 7

181

Duma Daniel

< lașului nr.357 ap.2

2374/10.01.2007

185.

Ghițiu Mimica Elena

Fântânele nr.34-36 ap.48

97564 '22.1

2.2006

18i

Honcan Valentin Lucian

Grădinarilor nr.6 ap.l 7

97131 '2 LI

2.2006

187.

Indrei Elena Simona

1106/08.01

Dl07

Retezat nr.o ap.aO

188     Eozma < iyorgx Atlila

Primăverii nr.2 ap.20

95237'14.12.2006

189    Matvas Barna Roberi

Fabricii de Zahăr nr.58

90844'20.12.2006

Di    Măgdău Petru

Săcel nr.268. Maramureș

97304/21.12.200b

191.    Mâhălean Cristian Dan

Rapsodiei nr. 12 ap.22

1317/08.01.2007

192

Moga Anula

Mehedinți      nr.47-49.

ap. 1 28

97004 20.12.2006

193.

Mureșan Crisiina Mihaela

1 retușului nr.5 ap.60

93039/07.12.2006

D4

Mureșan Florin Dumitrii

A.Vlaicu nr.3 ap. 146

95965/18.12.2006

193

Mureșan Sorin Teodor

Hameiului nr.8 ap.9

97864/22.12.2006

Di

< )prea Radu Alexandru

Fabricii de Zahăr nr.58

96895/20.12.2006

(ipriș Cristian

Migdalului nr. 1 8 ap.42

97065/20.12.2006

198

Pap Gvorg\

Padin nr.30 ap.3

91893/04.12.2006

199.

Peter Alina Viorica

Dej. Veveriței nr. 14

93880/11.12.2006

30

Pop Floarea

C. Doro ban ț i 1 or      nr. 9 7

ap. 24

91332/30.11.2006

201.

Pop loan Ștefan

Steluței nr.4 ap.2

94448/12.12.2006

177.

| Crisiache Constantin

| Bucegi ni .9 ap. 1 9

I 97235/21.12.2006

178

. Crișan Andrei

Mehedinți nr.58-60 ap. 128

92545/05.12.2006

172

i Crișan Mimica

Corneliu Coposu nr. 157

2336/10.01.2007

Dl

Damian loan 4 raian

Dontah nr. 1 82 ap.3b

90705/28.1 1.200b 1

18!. i Dan Sorin Daniel


45

813

45

~21

45

453

45

518

45

1053

45

429

45

554

45

74

45

1008

45

11

45

~42

45

337

45

552

45

1068

45

613

45

590

45

857

45

288

45

458

45

542

45

866

45

510

45

106

45

351

45

664

45

481

45

488

45

52

45

181

45

48

45

199

t

Pop losif Sorin

Brateș nr.2 ap.7

111V08.01.2007

45

n

865

233.

Precub Ioan Adrian

Câmpia Turzii, A.Vlaicu

nr.61 A ap. 12

96998/20.12.2006

45

501

zn

Precup Liana

Fabricii de Zahăr nr.58

97266/21.12.2006

45

561

205.

Predescu Elena

Teleorman nr.52 ap.3 1 A

2398 T 0.01.2007

45

1071

226

Resteșan Oana Marilena

Mehedinți nr.76 ap.31

91238/29.1 1.2006

45

44

237.

Rus Sandu Călin

C-tin Brâncuși nr. 184 ap. 8

97510/21.12.2006

45

521

238

Saitiș Marcel

A.Vlaicu nr.38 ap.92

91834/04.12.2006

45

50

209.

Sînmihăian Ionela Narcisa

Dionisie Roman nr.6

ap. 15

9194 3/04.12.2006

45

63

210

Sîrzea Ciprian

Agricultorilor nr.3 ap.50

396/04.01.2007

45

834

211.

Souca Dana Alina

Teleorman bl.T3 ap.4

92538/05.12.2006

45

72

212

Stinean Oana Maria

A.Vlaicu nr. 1 ap.43

1971/10.01.2007

45

1018

212

Stoenoiu Raluca

Ion Meșter ni’.6 ap.44

98394/28.12.2006

45

~48

214

Szekely Ana Maria

A.Vlaicu nr.36 ap.60

94894/13.12.2006

45

227

215.

Trifescu Simina Emilia

C.Daicoviciu nr.6 ap.6

97301/21.12.2006

45

541

216

Țebrean Oana Cristina

Bucegi nr. 1 1A ap.2

94925/14.12.2006

45

262

217.

Acs Zsolt

Herculane nr. 17 apl26

97789/22.12.2006

44

677

218

Antal .Anca

Gîrbâu nr.5 ap.52

2269/10.01.2007

44

1023

219.

Așchilean Nelica

Negoiu nr. 10 ap.l

93279/07.12.2006

44

130

223

Bâlici Silvia Ștefana

C.Brâncuși nr. 167 ap. 19

97009/20.12.2006

44

508

221.

Boar Claudia

Hațeg bl.Lamă G ap.80

95230/14.12.2006

44

290

222

Bota Florin Cristian

Gr. Al exandrescu   nr. 5 5

ap.33

97888/22.12.2006

44

685

223.

Boț Marin Dan

Primăverii nr.24 bl.D23 ap. 15

97852/22.12.2006

44

670

224

Calinciuc Adrian

Observatorului nr.24

9682-/20.12.2006

44

448

225.

Cenan Claudiu Laurențiu

Mehedinți nr.55-57 ap.31

96413/19.12.2006

44

401

225

Cheta Gabriela Cristina

T.Vladimirescu    nr.6-8

ap.40

96045/18.12.2006

44

365

227.

Chifor Maria Ioana

Gr.Alexandrescu nr.20 ap. 31

96266/18.12.2006

44

387

7.S

Chiș Călin VAsile

Zalău. Gh.Doja nr.13

98210/27.12.2006

44

712

229.

Ciorbea Claudiu Tiberiu

Castanilor nr.3 ap. 13

91 123/29.11.2006

44

39

230

Cîmpian Florina Ioana

Fabricii de Zahăr nr.58

97957/27.12.2006

44

741

' 231.

Cosmovici Aliudora Simona

Bisericii        Ortodoxe

nr. 1 1 A

97247'21.1

2.2006

232

C osita Gheorghv Adrian

Moldoveanu nr 12 ap.32

9829o'28.1

2.2006

: 233.

C'seke Tibor

Peana nr. 18 ap. 16

91088'29.11.2006

234

Csuros 1 unde

i Arany Janos nr. 13 ap.3

221 1 40.01

.2007

Feurdean Cosniin Iustin

\ enus nr.22 ap. 1 65

93320/07.1

2.2006

236.

. Fi lip Sebastian Dorel

i Flateg nr.10 ap.24

93022/07.1

2.2006

237.

i Gașpar Mirabela Luciana

Gârbău nr. 10 ap. 15

98238'27.1

2.2006

| 238

< nurgiu Florentin

Aurel Suciți 32 ap. 120

98563/28.1

2.2006

i

< iordan Laura

Huedin. P-ța Republicii

nr.8 ap. 14

97546/21.1

2.2006

24i

Flaplea 1 lorea Mihai

P-ța A.lancu nr.7 ap.2

96938'20.1

2.2006

241.

llea Maria Nicoleia

Snagox nr.2 ap.48

951484 4.1

2.2006

242

Kun Balogh Elvira Gabriela

Câmpia 1 urzii. P-ța

M.Viteazu nr. 1 1. ap. 105

95680/15.1

2.2006

' 243.

Lung Lentila

Pasteur nr.oO ap.24

93239/07.1

2.2006

244

Lungu C odruța

Dămboviței nr.47 ap.8

2042'10.01

.2007

Lupaș Romulus Cristian

Luceafărului nr.6 ap.23

9o868 '20.1

2.2006

246.

Mafiei Dan

Parâng nr.2 ap. 10

93042/07.1

2.2006

247.

Marian Ramona Ioana

Mehedinți nr.5 ap.28

93o70/08.1

2.2006

248

Miclăuș Radu

Vidraru nr. 1 -3 ap.9

07038'27.1

2.2006

Moldovan Ana Maria

Teleorman nr.67 ap.26

97169'21.1

2.2006

231

Mutnean Reszo Karoly

.Iu pi ier nr.3 ap. 13

054774 5.1

2.2006

251.

Novak Ilona

Ciortea nr.7 ap. 109

96097/18.1

2.2006

D-Ț'l

Dana Grigore Lucian

Mehedinți iu.9 ap.5

350/03.01.

2007

23.

Osoian Daniela

Brateș iu.5 ap.62

97628/22.1

2.2006

2’4

Petho Emese

Meteor nr.6 ap.33

1217/08.01.2007

"SS

Petrul Mihaela Maria

Com.Coroieni     nr.28.

Maramureș

957524 5.1

2.9 006

2S

Platou Natalia

Calea Mânășlur nr.97

ap. 2 3

97847/22.1

2.2006

2'

Roman Anna Maria

Mehedinți nr.30-32 ap.26

95280/14.1

2.2006

258.

Șasea Laurean

A.Vlaicu nr. 1 1 ap.23

92957/07.1

2.2006

23)

Solomonean      Gabriela

Bianca

Izlazului iu.8 ap.65

98026/27.1

2.2006

Ml,

Tarkanyi Erika Tiniea

C.Brâncuși nr.202 ap.44

1718/09.01

.2007

44

556

44

777

44

55

44

1038

44

132

44

113

44

716

44

798

44

531

44

482

44

279

44

336

44

121

44

1112

44

478

44

105

44

144

44

734

44

580

44

311

44

371

44

837

44

656

44

8 ~4

44

338

44

669

44

285

44

115

44

725

44

955


251.

Turca Mihaela Denisa

| Calea Florești iu.81 ap. 2 5

2288,F 0.01.2007

44

7030

22

Velican Amalia

Bucegi nr.l 7 ap. 175

624/04.01.2007

44

838

22

Zota Andrea El sonora

Tulcea iu.28 ap.83

96240/18.12.2006

44

369

264.

Anderko Mihai

Micuș m.2 ap. 12

92427/05.12.2006

43

80

255.

Băbălău Ionuț Corneli u

Primăverii nr.20 ap. 15

98283/28.12.2006

43

792

266.

Băgăcean Vintilă Daniel

Bucegii nr. 11A ap.62

93304/07.12.2006

43

126

257.

Botean Adrian Ioan

Fabricii de Zahăr nr.58

95065 14.12.2006

43

251

268.

Briciu Darius

Fabricii de Zahăr nr.58

94018. 11.12.2006

43

166

269.

Butuza Cristina

Brașov nr.40

92452 05.12.2005

43

81

2X1

Chereches Lăcrămioara

Răvașului nr. 1 ap.37

95323.14.12.2006

43

282

271.

Cioltea Iosif

Peana iu. 19 ap.6

90915/29.11.2006

43

28

272

Cosma Marius Vasile

Teleormannr.il ap.7

9753 3/^1.12.2006

43

526

273.

Costin Ramona Oana

Răsăritului nr. 108 ap.36

96541/19.12.2006

43

............ ■■ ■ - : ' ■ :

418

274.

Crișan Claudiu Aurelian

Primăverii iu.6 ap.208

93914/11.12.2006

43

182

275.

Demian Emilia Veronica

Mehedinți nr.l4-16, ap.57

91927/04.12.2006

43

64

256

Demian Monica Gabriela

A.Vlaicu nr.3 ap.227

98165'27.12.2006

43

695

277.

Dimitriu Daniela

Răvașului nr. 14 ap.9

92814/96.12.2006

.4

45

89

278

Dura Nicolae

Moș Ioan Roată iu.4 ap.2

976/05.01.2007

43

844

259.

Esztergar Zoltan

Muncitorilor nr.l2 ap.27

98714/29.12.2006

43

828

282

Faludi Dorin

Donath nr.38 ap.25

97503/21.12.2006

43

519

281.

Ganea Liviu

Tarnița nr.7 ap.37

96674/19.12.2006

43

431

282

Hălbac Liana

Sportului iu. 10

98243/27.12.2006

43

718

283.

Ispas Daniela Maria

Dorobanților      iu. 109

ap.85

95067/14.12.2006

43

250

284

Kiss Attila

Padin nr.l 0 ap.6

95102/14.12.2006

43

266

285.

Manases Hajnalka

Tășnad nr. 17 ap.25

95017/14.12.2006

43

255

286

Manole Sorin Teofil

Primăverii iu.8 ap.l 11

97035/20.12.2006

43

503

287.

Mate Angelica

Scărișoara nr. 1 ap.66

94146/. 2.12.2006

43

153

288.

Mateaș Doina

Băița iu.4 ap.42

93767/' 1.12.2006

43

191

289.

Mathe Liana Nicoleta

V.Cârlova nr. 1 1

94600/13.12.2006

43

208

291

Mocan Marius Aurelian

Negoiu iu.4 ap.20

96070/18.12.2006

43

374

291.

Mocan Violeta Georgeta

Calea Mănăștur nr.87 ap.86

97222/21.12.2006

43

551

292.

Molnar Andreea Anna

Detunata iu. 1 1 ap.57

2388/10.01.2007

43

1105


2£L3.

Palage Vasile Sielian

! (îârbău nr i 8 ap.85

Pascarî Mihaiela

Rapsodiei nr.1’ ap. 1 1

ța

Peniel. Melinda

Huedin. Izvorului nr.2o

2Sh

Pietrar Janos

Dragulina nr.2

3-r

Pop Maria Daniela

i Tășnad nr.22 ap.2o

Pupa Bianca Mihaela

Hațeg nr. 10 ap.20

Popa < urina Cornelia

1 kițeg nr. 10 ap.20

I 300.

Popa Gabriela Genoveva

< Lna -Mureș. Lungă

1 nr.212

1 3)1.

Popuța Mariana

Baciu. Nouă nr.296

3E

Sâniioncan Durei

Observatorului     nr. 19

ap.44

i 31

St>os losil

Observatorului nr.o ap.4

3M

Soos Sandor

Observatorului nr.9 ap.4

31

Slana Delia Crisiina

București nr.89 ap. 13

311

Suciri Silvia Siniona

Scurtărilor nr. 11 ap.6

Șerdean Ovidiu l ucian

Dîmboviței nr.43 ap.l

31

Tăinaș Claudia Ioana

Mehedinți nr.7 ap.28

31

Turna Eduard Constantin

Fabricii nr. 1 ap.62

I 310

Traica Măritiș Cristian

Micuș nr.2 ap. 17

1 311

l •tiu Claudia Angela

Viilor nr. 1 3 ap.7

312

Varga Aurel

Primăverii nr.2 ap.72

313.

Zaharia Ramuna

Dorobanților nr.70 ap.20

■ 314

Zirbo Crisiina Mariana

Rene Descanes nr.38A

315

Aconstantinesei Călin

Vidraru nr. 1 5 ap. 101

i 31(i

Arghiuș Măritiș Claudiu

Tatra nr.4 ap.24

| 317.

Bănui Flavia Elena

Borșa nr. 1 ap.31

318

Bărbuță Gabriel

A.Vlaicu nr.5 ap. 12

319.

Biro Elena

Gării nr.2A ap. 12

333

Bora Rodica Marioara

Teleorman nr.6 ap. 11

321.

Boti.ș Ioana Maria

Tecuci nr.2 ap.33

322

Bucur Carmen Violina

Padin nr.26 ap.33

Ț~)j

Câmpian Crisiina

Teleorman nr.72 ap.68

TU _l_rt

Chelemen Zoița Li liana

Cojocnei nr.21

.325.

Coroian Călin Andrei

Al.Vlabuță bl.Lamă F ap.40

>25f> 1 z(>o <12 2(m >t»

43

87

94590 13.12.2006

43

209

95187'14.12.200n

43

304

98046'27.12.2OO(>

43

728

96806/20.12.200d

43

449

98281 '28.12.200(1

43

79]

98280/28.12.20i.io

43

790

94040 1 1.12.200o

43

169

96968'20.12.2006

43

485

95124/14.12.20(10

43

278

96225 18.12.2006

43

384

96224/18.12.2006

43

383

98560'28.12.21)0(1

43

799

94671’13.12.2006

43

241

98597/28.12.200o

43

808

95286/14.12.2OO('

43

283

98113/22. r.^006

43

692

96012/18.12.2006

43

361

94571 '13.12.200(1

43

211

94(195 13.12.200o

43

243

97373/21.12.2006

43

596

95089.'14.12.2006

43

268

95755/15.12.200o

42

339

94815 13.12.200o

42

236

95119'14 12.2006

42

274

95838/18.12.2006

42

354

98144/27.12.2006

42

701

97220/21 12.2006

42

550

93297/07.12.2006

42

128

8902(1'22.1 1.2006

42

1

91376/30.1 1.2006

42

46)

1131/08.01.2007

42

859

97277/21.12.2006

42

548

V.

326.

Cosma Marcel Pavel

Mehedinți nr.61 -63 ap. 129

327.

Covașă Iuliana Roclica

Jucu     de     Mijloc.

Principală nr214

328

Dan Noerni Alexandrina

B-dul Muncii nr. 101 ap.l 16

329.

Dârgău Camelia Daniela

Padin nr. 14 ap. 13

330

Dohotaru Cristina

Rovine nr. 10 ap.33

33L

Ferencz Unise Eva

Fântânele       nr. 63-65

ap. 169

332

Gergely Erika Magdolna

Gh.Dima nr.6 ap.7

zu.

Gherasim Melania Doina

Rășinari nr.2 ap.50

334.

Gyorgv Gali Zita

Ciucaș ni .7 ap. 106

335.

Holou Hajnalka

Petofi Sandor nr.30

336

Hornischer Eniko Emese

Fântânele nr.32 ap.77

337.

Istrate Cornel

Calea Horești nr.6 ap.78

338

Iușan Marius Vasile

Godeanu nr. 10 ap.2

39.

Jimborean luliu Daniel

dulcea nr.23 ap.3 1

343

Jozsa Anamaria

G r. Al exand rescu   nr. 12

ap. 5 6

341.

Kudor Szabadi Zoltan

N'.Titulescu nr.35 ap.3

342.

Man Romanța

Fântânele nr.l ap.41

343.

Manole Lama Cristina

Pandurilor nr.6 ap.49

344

Marian Natalia Mirela

Teleorman nr.52 ap.5

345.

Moldovan Ovidiu Cristian

Huedin. Horea nr.80

ap. 17

346

Moldovan Paula Veronica

Bistrița, Năsăudului nr.l ap. 155

347.

Munteanu Marioara

Tulcea nr.9 ap. 15

348

Mureșan Adrian

Traian nr.77-79 ap.7

349.

Mureșan Oana Ruxandra

Traian nr.77-79 ap.7

352

Nicola Adriana

Tășnad nr.29 ap. 18

351.

Panic Gheorghe Cristian

Al.Vaida Voevod nr.59 ap.27

32

Perșa Dan Alin

Mehedinți m.34-36 ap.62

n C n JJJ.

Petran Virgil Ioan

Maramureșului nr.36

ap.20

94$! 0/12.12.2006

42

1

163

914 :n/30.11.2006

42

49.

2402/10.01.2007

42

1011

938'74/11.12.2006

42

180

<>591 6'18.12.2006

42

348

95M5O4.12.2006

42

276

95201 14.12.2006

42

302

186-W.01.2007

42

936

9° 5 5 5/05.12.7006

42

75

97282^21.12.2006

42

566

95267 14.12.2006

42

28 ~

96827'20.12.2006

42

447

97728'22.12.2006

42

635

96595/19.12.2006

4?

• t —

427

97595/22.12.2006

42

650

98462'28.12.2006

42

756

93942 1 1.12.2006

42

/’<'

96783/20.12.2006

42

...

463

94710/13.12.2006

42

247

96208/18.12.2006

42

385

95142/14.12.2006

42

272

94147/12.12.2006

42

154

97227/21.12.2006

42

553

98250/27.12.2006

42

719

1990/10.01.2007

42

1089

95990/18.12.2006

42

359

1138/08.01.2007

42

858

93195/07.12.2006

42

100

UȘI

Pop Călin lonuț

! Plopilor nr.o7 ap. 16

! 1618/09.OT.2007

42

969

; 355

Roșea Florina Marcelei

Brateș nr. 10 ap. 1

1 1932 10.01.2007

42

70W

35a

Rozsnvai Ileana Andrea

11 unedi >ara.

Luminatorului nr.o

97555 '22.1 2.20()o

42

676

' 357.

; Sandolaclie Claudia Adina

P-ța Abator bl.C3 ap. 1 9

97430/21.1 2.200c>

42

536

1 33i

i Sălăgcan Ana

Tudor Vladintirescu nr.o-

8 ap.2 3

2284 10.01.2007

42

7032

35?)

Slărlea Smirna Alexandra

C’.FIorești nr. 1 ap. 140

18454)9.01.2007

42

935

3âi

Sperenic Dumitru

Paring nr.5 ap.22

96299/19.12.200o

42

399

36L

Stan Ciprian Aurel

Bucium m. 1 ap.5

1465/09.01.2007

42

901

3t£

Șandor Pop Mirela

Bucium nr. 1 ap. 64

1474/09.01.2007

42

909

i 3ffi.

Șerban Radu loan

Izlazului nr 14 ap.44

97174'21

12.2006

42

579

1 r4

Șteț Mândru Bogdan

Sai Someșu Rece nr.295. cont.Gilău

96623/19.12.2006

IT -t —

424

365

1 oltean Raluca Diana

Sforțărilor nr. 12-24 ap.5

92580/06.12.2006

42

88

Vii

i icul?. Gabriel \ aleriu

Zlatna. Mărășești bl.7

ap.53. jud.Alba

1861.'09.01.2007

42

928

vr.

bodea Ciprian Emil ian

Tășnad nr.25 ap.28

98294/28.12.2006

42

774

368

Torjescu Cosntina

Primăverii nr.8 ap. 11

92074/04.12.2006

42

69

¥)>

Tulbure Alin Mihai

Gherla. Stăruinței nr. 14

985^5'28.12.2006

42

802

57!

Tar Cosmin Aurelian

Primăverii nr 4 ap.55

19(10'10.01.2007

42

1036

.371.

( ngur La ura

Gârbău nr.9 ap.32

98317/28.12.2006

42

783

*>_n

3/_

Vădan Rodica

Izlazului nr 1 8 ap.99

95234/14.12.2006

42

293

i Adi Sorin Ciprian

Tainița nr.2 ap.36

1 523/09.01.2007

41

889

5H

Albon Camelia

Gh.Dința nr.41 ap.35

98175/27.12.2006

41

~05

5T.

Balrnuș Claudiu Laurențiu

Bucium nr.27 ap.51

961 18/1 8.12.2006

41

379

31>

Birâu Gero Romeo

Rapsodiei nr. 11 ap.55

97744/2"’. PCOOo

41

638

.377.

Blejan Ana

Bîlea nr.4 ap.29

94680/13.12.2006

41

242

578

I Bojor Ioana Anca

Al.Vlahulă nr.28B ap.39

2301 10.01.2007

41

997

379

Boșca Lia Victoria

Oțetului nr. 18

96734/20.12.2006

41

468

38

Boșcâneanu Raluca Nora

Firiza nr. 10 ap.30

96617/19.12.2006

41

426

381.

Bucșa Entese

Pasteur nr.59 ap.6

97176/21.12.2006

41

588

382

Cadiș Maria Dorothea

Loc.Sonteșu-Rece ttr.265

97558/22.12.2006

41

617

383.

Cardoș Ioana Maria

Sat Poienița nr. 161, corn. Băben i. j ud. Sălaj

97418/21

12.2006

41

528

384

| Ciubăncan Izabella Eniko

Bucegi nr. 11 ap. 174

98361/28.12.2006

41

'45

...

385.

I Cîmpian Marius Daniel

Iugoslaviei nr.69 ap.5

38S

Coblișan Alina Petronela

N.Pascaly nr.l 1 ap.55

387.

Coman Nicoleta

Almașului nr. 12 ap.21

388

Kovacs Gabriela

Al Vaida Voievod nr.6 ap. 10

389.

Kozma Melinda Lucia

Padin nr.32 ap.26

390

Lakatos Laura Anamaria

Vrăbiilor nr.5-7

391.

Lar Mircea Cristian

Fabricii nr.4 ap.57

362.

Lucaciu Kinga Gyongvi

Mehedinți nr.22-24 ap.74

393.

Lucaciu Sebastian loan

Bîrsei nr.5 ap.43

391

Ludușan Diana Sintina

C.Florești nr.81 ap. 137

365.

Mocan Ioana

Arinilor ik. 18 ap. 13

366

Morea Alin Andrei

Câmpia          Turzii.

L.Rebreanu nr. 16

367.

Mugur Octavian

Parâng nr.39 ap. 114

398

Pasztor Eniko Andrea

Pasteur nr.24 ap.39

3®.

Pintilie Darius Cristian

Gr. A1 ex and rescu   n r .4 5

ap. 12

411

Pop Ionel Minai

Anina nr.6 ap. 19

401.

Pop Septimiu Florin

Câmpului ni.44 ap.43

402

Rotam Irina Cerasela

L.Rebreanu nr.40 ap.92

403

Siladi Cristina Florina

Mehedinți       n.r.30-32

ap. 105

404.

Szabo Eniko Susana

Tășnad nr. 17 ap.25

405.

Szollosi Miklos Atilla

Câmpia          Turzii,

Constructorilor nr. 1 ap. 13

406

Tothăzan Daniela Veronica

Mehedinți nr.58-60 ap.29

407.

Tothăzan Floare Ana

Mehedinți nr.58-60 ap.29

4K

Vamoș Sandro Vicențiu

loan Pop de Cluj nr.2A

409.

Varga Alexandru

Ciocârliei nr. 1 ap. 14

41Q

Abrudan Ana Maria

Ion Meșter nr.4 ap.21

411.

Albii Monica Beatrice

Primăverii nr.6 ap.398

412

Beșe loan Viorel

Hameiului nr.10 ap.7

413.

Bodiș Csilla Etelka

A.Vlaicu nr.38 ap.96

414

Boier Ioana Sanda

Fabricii de Zahăr nr. 14

9771’5/22.12.2006

41

A

678

07339/21.12.2006

41

571

97877/22.12.2006

41

665

98590/28.12.2006

41

804

95236/14.12.2006

41

289

2055/10.01.2007

41

1113

97623/22.12.2006

41

655

98035/27.12.2006

41

727

95066/14.12.2006

41

252

1782/09.01.2007

41

940

96735/20.12.2006

41

469

2323/10.01.2007

41

......

1017

98501/28.12.2006

41

764

2395/10.01.2007

41

1108

2004 10.01.2007

41

992

95944 18.12.2006

41

344

94197/12.12.2006

41

160

97335 '21.12.2006

41

564

91045/29.11.2006

41

37

94106/11.12.2006

41

170

97993/27.12.2006

41

720

96543/19.12.2006

41

422

97044/20.12.2006

41

495

98588/28.12.2006

41

805

95239/14.12.2006

41

292

1461/09.01.2007

40

900

2404/10.01.2007

40

1073

1827/09.01.2007

40

922

1596/09.01.2007

40

884

1549/09.01.2007

40

876

ap.l 5

“1

415.

Boncui Răzvan luau         ! Donații nr 105 ap.65

96437'19.12.2000

4(1

406

41o.

Bora f'lemeniiiia

Arinilor nr. 1 8 ap.9

02288/05.12.2006

40

66

4F.

Bunea Mircea Silviu

Pădurii nr. 1 8 ap. 12

.95217/14.12.2006

4(1

300

4111

Buțurcă Cristina

Primăverii nr.4 ap.78

97395/21.12.2006

40    1

604

4b».

Buze Elena

Aurel Vlaicu nr.8 ap.37

2024 10.01.2007

4(1

1097

-Q»

Câmpean Laura Florentina

Zorilor nr.3 6 ap.30

23(0'10.01.2007

40

1059

421.

(ămpcan Ramoliți Teodora

Clâbucei nr.4 ap. 128

03299/07.12.200o

40

127

422

Catona Elena

Calea Florcști nr.3 ap.55

96904/20.12.2006

40

479

I 423.

Cojită Cri st inel

Tășnad nr.27 ap.2

93537/08.12.2006

40

149

rn

Coklea Mana Adela

Gh.Dima nr.22 ap. 19

96983/20.12.2006

40

511

-e.

Consiantinescu Cana

E. Gri Horesc u nr. 7 8 - 8 0

95456 15.12.2006

40

321

Da

Crem Sorin Sever

BLiceui nr.6 ap.7

96737/20.12.2006

40

466

4T.

Crisan Iren

Pietroasa nr. 13

96 »0 18 12.2006

40

362

431

Damian ristina Cornelia

loan Pop de Cluj nr.6

2106 10.01.2007

40

1042

42».

Dan Simiiia Luminița

Satu Mare. Neajlov nr.4 ■i rx    Q

dp. — O

95O?p 1 8.1 2.200b

4(1

363

4 .. .

Dâncan Daniel

Romulus Vuia nr. 152 ap. 7

92889/07.12.2006

40

110

451

Darabos Marcela

Calea T urzii nr. 122 ap.30

1963'10.01.2007

40

1014

432

Doja l.iliana Ana

Ion Meșter nr. 1 ap.81

98008'27.12.2006

40

~24

42.

i ialusca Ef'rosenia

1 6 Februarie ni .5-7 ap.5

49.V04.01.2007

40

833

454

Canea Alexandru

N.Tini lese u nr.3 7 ap. 17

1850/09.01.2007

40

925

-2

Gorzo Vasile

Moților nr.26

94336/12.12.2006

40

213

436

Greble Mihaiela Maria

Banatului nr.l

95331/14.12.2006

40

280

437.

Haplea loan Ștefan

Piața A.lancu nr.7 ap.2

97803'22.12.2006

40

680

438.

Har Dumitru

Sâmnihaiu nr.3 13. Hida.

Sălaj

92975/07 12.2006

40

117

43/

Incze Ana Maria

Primăverii nr.8 ap.86

95396/15.12.2006

40

326

441

baze Elena Iulia

Observatorului    nr.l 15

ap.29

94812/13.12.2006

40

235

441

Leva Cristina

Năsăud nr. 12 ap.32

96807/20.12.2006

40

451

441

Macavei Violeta

Anina nr.5 ap.3

97.372/21.12.2006

40

595

443.

Macaveiu Aurel

Byron nr.6A ap.8

1371/08.01.2007

40

913

444.

Marișca Lucian Ovidiu

Molilor nr.26

94341/12.12.2006

40

202

45-

Mărginean l.ivia Adriana

Anina nr. 1 1 ap.20

97884/22.12.2006

40

682

446

Mărginean Simona Maria

Cojocnei nr.4 ap.8

2367/10.0 L2007

447.

Mocanii Camelia

Izlazului iu.8 ap.61

400/04.01.200745

448

Mocanii Horațiu

Izlazului nr.S ap.61

399/04.01.2007

Moldovan Alexandra

Buftea iu.6 ap.6

96243/18.12.2006

454

Moldovan Stelian Ionel

Calea Florești nr.S ap.84

1858/09.01.2007

451.

Moroșanu Grigore Florin

A:Vlaicu nr.27 an. 15

1840/09.01.2007

42

Muntean Octavian Liviu

Rășinari nr.5 ap.39

97946/27.12.2006

43.

Mureșan Aurel Ovidiu

Trotușului nr.S an. 10

96395/19.12.2006

454

Nagy Andreea

Unirii nr. 15 ap. 15

97726/22.12.2006

455.

Nagy Zsolt

Suceava nr.62 ap.5

97737/22.12.2006

456.

Nica Adrian Ioan

Someșului nr. 15-17 ap.7

93024/07.12.2006

457.

Nicoară Mircea Adrian

Bucium nr.25 ap. 16

96005/18.12.2006

458

Osvath Dalma Crabriela

Parâng nr. 14 ap. 14

97675/22.12.2006 .

4®.

Pasca Ioan

Calea Florești nr.81

ap. 160

90703/28.11.2006

Pașcalău Florin

Mehedinți nr.65-67 ap.29

98276/27.12.2006

451.

Pătraș Eleonora Diana

Povârnișului nr.9

98627/29.12.2006

1 462.

Pintea Dana Corina

Teleorman nr.72 ap.64

93176/07.12.2006

4S

Pleș Bogdan

Calea Florești m.81 ap. 123

95655/15.12.2006

44

Pop Cosmin Constantin

Gr.Alexandrescu    nr.S

ap.27

96948/20.12.2006

4®.

Pop Gina Ioana Ștefania

Parâng nr. 19 ap.30

2321/10.01.200.7

466.

Pop Simina Lăcrămioara

Oltului nr.33 ap. 10

97756/22.12.2006

467.

Popa Natalia Larisa

Albac bl.6 ap. 12

96832/20.12.2006

468

Predescu Crina Cornelia

Maria

Breaza nr.24

1806/09.01.2007

4®.

Prună Maria Milena

I.P.Voitești nr.1-3 ap.53

2040/10.01.2007

42

Rațiu Mara Victoria

Donath nr. 13 ap.37

96133/18.12.2006

471.

Rațiu Ovidiu

N.Titulescu nr.32 ap.52

98004/27.12.2006

472

Săplăcan Maria Andreea

Clăbucet nr.6A ap. 10

96684/19.12.2006

473.

Sărmășan Septimiu Vasile

Deva nr.4 ap.7

2053/10.01 2007

474

Stamate Constantina

Ialomița nr.S

97691/22.12.2006

475.

Trebea Claudia

Cojocnei nr.21 ap.20

8906322.1 12006

476

Țifrea Georgeta Cristina

Eroilor iu-. 1 ap.35

1486/09.01.2007

40

1075

40

835

40

836

40

381

40

926

40

921

40

735

40

400

40

630

40

633

40

114

40

360

40

625

40

10

40

"03

40

823

40

102

40

329

40

484

40

1015

40

686

40

445

40

930

40

1103

40

3 "o

40

723

40

428

40

1074

40

618

40

2

40

895


"1 !

478

Velchtran Marcela Felicia

ViJraru nr.5 ap. 10

-Pi

i Vodă loan Septimiu

Fabricii de Zahăr nr. 12 ap 1 7

-N.i

Zăhan Claudia Bianca

1 retușului nr.5 ap. 17

481.

1 Zăhan Ciabriela Valentina

d retușului nr.5 ap. I 7

42

Zăvăleanu Minodora Laura

Borșa nr. I ap. 8

42

Aranvi Aura Andrea

Tipografiei nr.20 ap.2

' 42

Asurdoaic d uroș Ciabriela

Parâng nr. 14 ap. 14

42.

Ban Mircea \ asile

Negoiu nr.8 ap.24

42

Banyai Mariana

Lăcrămioarelor      nr.9

ap. 5 8

487.

Balaș Gheorghc Claudiu

Mehedinți nr.50-52 ap.70

42

Brad Mircea

Calea Florești nr.62 ap.60

480.

Buzafi Mihaiela

Gr. A 1 e x andre se u    nr. 3 6

ap. 11

411

Calalb .Alexandru

Callatis nr.25

44

Cerghizan Monica Angelica

G r. Al e x an drese u    nr. 3 8

ap. 5 3

Cimpean Ovidiu Vasile

L)ej. str.Unirii nr.22

ap. 16

46.

Cosiante Cristian Florin

Primăverii nr 4 ap.368

.44

Cristea Liviu Radu Solomon

Ciocârliei nr.40 ap.80

j 46.

Cristureanu Ana C’ristina

Dunării nr.29 ap.86

4h

C’seke Ludovic Ferencz

Peana nr. 1 8 ap. 16

' 417.

Doczi Mana Zita

Lâpușului nr.2 ap. 1

4K

Dumb Simona Diana

Regele Ferdinand nr.l o

ap. 2 5

46

Eghet Alisa Manuela

Teleorman nr.65 ap.82

511

Fulop Antal Arpad

Peana nr.l 8 ap.70

5)1.

Gabrian Teodora Lavinia

Gh.Dima nr.24 ap.l 3

lancu Maria

B-dul Eroilor nr.27

5B.

Istrătescu Simona Iren

Bucium nr.l ap.65

54

Kinizsi Maedolna

Craiova nr.8 ap.2

52

Lazăr Gabriela Geanina

Gh.Dima nr.24 ap. 13


u4u-.'/ ] ]

32.2006

4(1

164

I 97887/22.1

2.200o

40

683

2289'1 o .ol

.2007

40

993

94659/13.1

2.2006

40

240

94609/13.1

2.2006

40

207

2141 10.01

.2007

40

1058

1344'09.01

.2007

39

910

97136/21.1

2.2006

39

591

97071/20.1

2.2006

39

490

95462/15.1

2.2006

39

319

2308/10.01

.2007

39

1005

91859/04.1

2.2006

39

51

1636 09.01

.2007

39

981

96167/18.1

2.2006

39

382

97:27/21.1

2.2006

39

563

2261 10.01

.2007

39

985

91360/30.1

1.2006

39

47

1 796/09.01

.2007

39

945

96540 •19.1

2.200o

39

423

98208/27.1

2.2006

39

710

1212/08.01

.2007.

39

868

95400/15.1

2.2006

39

325

97790/22.1

2.2006

39

676

94968/14.1

2.2006

39

258

98355/28.1

2.2006

39

743

97785/22.1

2.2006

39

674

2043/10.01

.2007

39

986

95062/14.1

2.2006

39

259

98341/28.1

2.2006

39

787


536

Maier Voicu Dan

| Mcdiad nr. 1 ap.39

9614 IVI 8.12.2006

39

î

376

507.

Matiș Paul Marian

1 Primăverii nr.6 ap.335

94656/1112.2006

39

237

508

Morar Adrian Daniel

| 1 decembrie nr. 130 ap.69

9731 1/21.12.2006

39

545

Negru Cristian Claudiu

Pasteur nr.77 ap.35

98206'27.12.2006

39

696

51Q

Nemeti Cristian

i Gr.Alexandrescu nr.25 ap.9

90116/24.11.2006

39

6

511.

Pascu Cristina Ioana

Arany Janos nr.21 ap.6

97794'22.12.2006

39

679

512

Pătrățanu Eleonora Cristina

1 N.Titulescu nr. 109 ap.6

97652/22.12.2006

39

629

513

Pop Căvăcean Elena

Mehedinți nr.54-56 ap.77

1639/09.01.2007

39

974

514

Pop Cristina

Trotușului nr.4 ap.57

■ 1 377 12.12.2306

39

217

515.

Popan Alin Dragomir

Observator nr.34

93986 11.12.2006

39

176

516

Puiu Marian Claudia

Negoiu nr. 1 ap.4

94769/13.12.2006

39

2 32

517.

Reti Kinga Olga

Buzău nr. 15 ap. 15

93487/08.12.2006

39

136

518

Rețe Alin Cristian

Donath nr. 151

95163/14.12.2006

39

307

519.

Sărăcuț Mariana

Tășnad nr.24 ap. 10

97093'20.12.2006

39

499

520

Szuszani Zsuzsanna

Ciortea nr.9 ap.2

96919/20.12.2006

39

480

521.

Ștefan Daniela Corina

Byron nr. 12 ap.l 8

961 W18.12.2006

39

388

522

Varo Iosif Cristian

Izlazului nr. 1 8 ap.25

96145. 18.12.2006

39

377

523.

Vlaic Ioan Marian

'Patra nr. 10 ap. 10

94 324. 2.12.2006

39

216

524

Baja Mihaela Maria

Fântânele nr.38 ap.28

194 9/10.01.2007

38

1009

525.

Baloe Anaela

S.Albini nr.99 ap.20

97050/20.12.2006

38

491

525

Berki .Andrei

Mehedinți nr. 13 ap.36

2171/10.01.2007

38

1050

517.

Boca Livia

Oltului nr.33 ap.49

588/04.01.2007

38

842

528

Bogdan Mircea

Frata nr.275. jud.Cluj

2102/10.01.2007

38

999

529.

Cătană Călin Sebastian

Tul cea nr. 15 ap. 16

2003/10.01.2007

38

1094

SQ

Chinde Pop Remus

Zorilor nr.3

95222/ 4.12.2006

38

296

531.

Chirilă Sergiu

Mehedinți nr.27 ap.2

96435/19.12.2006

38

407

532

Crișan Ovidiu Florațiu

Pasteur nr.60 ap.29

98502/28.12.2006

3 o

765

553.

Dan Adrian

Primăverii nr.2 ap. 196

97116/21.12.2006

-» Q

30

547

534

Dascăl Mihaiela

Primăverii nr.2 ap. 158

2030/10.01.2067

38

1098

535.

Dontbi Maria Dalina

Fabricii nr.2 ap. 100

94087/11.12.2006

38

175

536

Dragotă Alin Eugen

Primăverii nr.4 ap.244

2378/10.01.2007

38

1069

537.

Felvinți Adrian

Gh.Dima iu.35 ap.8

94372/12.12.2006

38

219

538

Filep Ștefan

Câmpului nr.44 ap.28

90674/28.11.2006

38

16

539.

Fogliiș Marinescu Ciprian

Jan IIuss nr.23

95772/15.12.2006

38

340

51.1

Havadi    Nagy    Imala

Mehedinți nr.78 ap.30

1893/10.01.2007

38

'.22 21 ‘..........

1028


K riszt i na

541.

Iorga Sandu Anca

Mestecenilor nr.6 ap.3

542

louraș C ristina Marin

Mogoșouki nr.7 ap.71

I 543

Jucau Adriana Flavia

Furda. Macilor nr. 17

ap.b4

544

Lalea Fehcia

V.Alecsandri nr.2

1 S-l’.

F.ozinsii} Florența

< ir.Alexandrescu   nr.45

a]r8 ,

5k

Luca David Alexandru

L.Rebreanu nr.40 ap.54

547

Maiiș Marcela Claudia

Fabricii nr.7 ap.94

| 548

Mihaii Ciprian Valentin

Bucegi nr. 1 7 ap. 1 13

Mocanu Octavian Vasile

Bucium nr.9 ap. 19

551

Muldovan Emanuel

Mehedinți nr.2 ap.39

551.

Moldovan Rareș Patriciu

Pastetir nr.73 ap.23

Morar I laniela

Ion Meșter nr. 1 ap.59

553.

Morar Laura Nicoleia

Mehedinți nr.9 ap.28

554

Mureșan Aurelian Dan

Clăbucet nr.4 ap.83

555.

Uanea Bianca Nlaria

Șesului nr.2 ap.8

55b

‘.'Iar F.dilli Tunde

Fântânele nr.44 ap.41

2?*/.

Oltean Chincișan Călin

Ciortea nr. 1 ap.23

558.

Orban 1 ucia

Tttlcea iir.23 ap.86

551

Uros Gabriel Cristian

Clăbucet nr.6 ap.ol)

5i.i

Osvaih Zoltan

Bucium tir. 17-19 ap. 14

5)1.

Pod Daniei Retnus

Dunării nr.52 ap.54

52

Podea Gabriela Emilia

Gherla. Plugarilor nr.8

ap. 2 6

5 63.

Pop loan Costnin

• tltului nr.40 ap. 14

Posteucă Ionel Sergiu

I ulcea nr.24 ap.32

5b5.

Prica Ioana C’odruța

Teleorman nr.55 ap.37

566.

Rus Cristian Liviu

Bîrsei nr.4 ap.bl

567.

Rusu Agneia C ristina

Tulcea nr.9 ap.8

568

Salanță Sergiu Teodor

Cincaș nr.7 ap.9

53.1

Sălăjan Karaivanoff Viorel

Brăduțului nr.6

571

Simon Zoltan

Padin nr.2 ap.35

571.

Sionca Viorel Florin

Gr. A1 exandresc u   nr.20

ap. 10

/ •

580/04.01.2007

38

843

95021 '14.12.2006

38

254

97604 '22.1.2.200b

38

651

o99 05 ol.2007

38

855

95649 15.T2.200o

38

330

96984/20.12.2006

38

502

95 541/15.12.2006

38

310

98559/28.12.2006

38

795

2360 10.01.2007

38

1057

9()97o '29.1 1.2006

38

30

1931 '10.01.2007

38

1006

96137'18.12.2006

38

378

2198’10.01.2007

38

1035

94749'13.12.2006

38

248

92453/05.12.2006

38

82

2004'10.01.2007

38

1004

2124 10.01.2007

38

1065

94143 12.12.200b

38

162

97475'21.12.2006

38

575

97147/21.12.200o

38

608

98339/28.12.200b

38

786

97854/22.12.2006

38

671

93407/08.12.2006

38

139

2436/10.01.2007

38

1086

93825/11.12.2006

38

185

93460/08.12.2006

38

134

1362/08.01.2007

38

914

94759/13.12.2006

38

230

1576/09.01.2007

38

882

95212/14.12.2006

38

298

95891/18.12.2006

38

356

572

Sipoș Marius Rareș

Gârbău nr. 14 ap.43

573.

Smoliac Loredana

Parâng nr.33 ap.44

5A

Stan Sorin Marius

Fântânele nr.38 ap.50

5/5.

Stanei ii Adela Maria

Mehedinți nr.54-56 ap.21

5/6

Suciu Ana

Pasteur nr.76 ap.7

577.

Șahdor Pop Emilia

Bucium nr.l ap.64

5/8

Șoancă Vasile Alin

A.Vlaicu nr.8 ap.50

5/9.

'Ferec Adrian

Bârsei n.r.4 ap.31

581

Tișe Ioana Camelia

Fântânele nr.l ap.20

581.

Tusa Marcel Daniel

Primăverii nr.2 ap.303

582

Vagner Vasile Claudiu

Primăverii nr. 10 ap.51

583.

Varga Gyorgv Tibor

Pomet nr. 17

5T

Vele Gotfried

Paris nr.32 ap.l

585.

Zerghea Cosmin Marius

Doinei nr.38 ap.2

586.

Zirbo Ligia Mariana

Calea Fiorești nr.62

ap. 2 5

587.

Aruncutean Bianca Marina

Pasteur nr.71 ap.38

588

Aștilean Cristina Loredana

Libelulei nr. 1 8

589.

Bob Daniela

Teilor nr.25

59Q

Borșa Simion

Unirii nr.3 ap.54

591.

Burdujanu Viorica

Dâmboviței nr.81 ap.l02

592

Ciupei Marinela Adriana

N.Titulescu m.20 ap.39

593.

Corjuc Cătălina Nicoleta

Bucium nr.l ap.70

591

Crăciun Horia Lăzărel

Episcop loan Bob nr.9

595

Cucerzan Codruța

Loc.Ceanu Mic nr.23, com.Tureni

556

Czineghe          Lavinia

Lăcrămioara

Dâmboviței nr.45 ap.54

597.

Demeter Botond

Cocorilor nr. 1

598

Enache Gabriel

Borsec nr. 1 ap.46

539.

Giurgiuman       Ancuța

Nicoleta

Horea nr.65 ap. 12

6D

Istrate Anamaria

Fabricii nr.5 ap.53

6)1.

Kelemen Zsolt Attila

Nuferilor nr. 1 ap.5

6E

Koncsag Kalman

Primăverii iu .24 ap. 16

603.

Liczing Iuliu Wilhelm

Dorobanților nr.97 ap.75

9521 (A 14.12.2006

38

301

98405/28.12.2006

38

751

97334/21.12.2006

38

575

95325/14.12.2006

38

281

95011 14.12.2006

38

256

1475/09.01.2007

38

908

96430/19.12.2006

38

409

1605/09.01.2007

38

964

1612/09.01.2007

38

980

98292/28.12.2006

3 <8

775

95475’15.12.2006

38

312

96830/20.12.2006

38

444

2189/1 3.01.2007

38

1044

1952/13.01.2007

38

1083

94071/11.12.2006

38

165

94942 14.P2006

/

264

1264 08.01.2007

37

<87,7

97532/21.12.2006

37

52 ~

95927/18.12.2006

37

346

2221/13.01.20Q7

37

984

96039/18.12.2006

37

366

98470/28.12.2006.

37

773

98626/29.12.2006

<-r o /

822

97861/22.12.2006

37

672

2344/10.01.2007

37

1048

1508/09.01.2007

37

886

94668/13.12.2006

37

239

97175/21.12.2006

37

589

96434/19.12.2006

'-T

□ 7

408

1122/08.01.2007

37

861

1574/09.01.2007

37

883

2118/10.01.2007

37

1066

' Ml

i Lorincz. Ștefan

Calea Horești nr.6 ap.52

ffi5.

Martori Eva

Aranx Janos nr. 19 ap.2

Cili

Maxim Crăciun

Cornel

Aurel ,          .      _

1 anianelc nr. ap.2?

! 607.

Mircea Adrian loan

Primăverii mo ap.238

6E

Mocian Mihai Rodica

I Ion Meșter nr.4 ap.ol

i 60

Morar 1 raian Florin

< thservaior nr. 107 ap.44

i 610

< Ham Zăinescti C>ana

Negoiu nr.4 ap.38

i 611.

Oșan Petru Sorin

Vidfaru nr 1 3-15 ap. 11

PetrescuAdrian              Răsăritului nr.109 ap. 10

! 613

Roșea Anamaria

1 ulcea nr.28 ap.o9

1 614

Rus Traian Ciprian

Calea Horești nr. 1 ap.29

; 0 1 5 .

Rusii Munica Daniela

Tășnad nr.2 ap.7

olă

Rusii Sorin Radu

Purina nr.29 ap.60

617.

Sepsi F va Emoke

Virajului nr.22 ap. 1 1

ol8

Szoke Let ente

A.Suciu nr. 18 ap.46

: 619.

Varga Arpad Anila

Dimitrie Cantentir nr.8 ap. 2

620.

Vonaș Vasile Daniel

Al bac nr. 17 ap. 2 8

o21.

Zirbo Mihai loan

Fabricii de Zahăr ni .65-

66 ap.46

: (-£2

Babeș Andrea Dana

(ir.Alexandrescu nr.3 1 ap. 19

j 23.

Babeș Cristina Raluca

Gr.Alexandrescu nr.31 ap. 19

(24

Băle Anca Dumitrița

Cili.Dința nr.4 ap.32

(25.

Batin Pamela Dariana

Abrudului nr. 11 ap. 11

(2>

Benko Ildiko

Mogoșoaia nr.7 ap. 1 2

(27.

Bura Marius Leon

N.Titulescu nr. 117 ap.42

628.

Cădarti Luminița Petrina

Tășnad nr.7 ap.47

(29.

Cigher Sintona Daniela

Calea Horești nr.8l

ap. 160

630

Cionca Lucian

Bistriței nr.79 ap.8

631.

Ciolec Mihaela

Botoșani,

str.C'pt. Romano nr. 1 ap.7

632.

Ciuca Liviu Alin

Mehedinți nr.76 ap. 14

2394 10.0' .2007

-» •7

1107

98 ■>86 28. 1 ?..2()0o

-» *7

.*> /

-■r

98190'27.12.200o

37

709

94038’1 1.12.200b

37

168

94859/13.12.200b

> 7

229

94852'13.12.2006

37

228

98578/28.12.2006

37

803

1503/09.01.2007

37

899

1989 10.01.2007

37

1088

96937/20.12.2006

37

513

95643 '15.12.2006

37

332

9299o/07.12.200b

37

119

973 W21.12.200b

37

594

2038'10.01.2007

37     |        .         _________________________________________________

1110

97305'21.12.2006

/

543

1315/08.01.2007

-» *7

/

872

91518/30.1 1.2006

37

67      ;

93707/08.12.200b

37

145

97644 22.12.200b

36

659

9764b '22.12.200b

36

658

2192/10.01.2007

36

1046

97738/22.12.2006

36

632

98558'28.12.2006

36

796

98535/28.12.200b

36

-69

91513/30.1 1.2006

36

60

91021/29.1 1.20Ob

36

32

97059/20.12.200b

36

492

98719/29.12.2000

36

831

92747/06.12.2006

36

90

653

! Copaciu Claudia Ioana

| B.P.Hașdeu ni .5

654

Copaciu Claudiu Răzvan

B.P.Hașdeu nr.5

655.

Cornea Ovidiu Cornel

Bistriței nr.21

656

Curuțiu Horațiu Alexandru

București nr.64 ap.48

657.

Dima Delia Monica

N.Titulescu nr.16 ap.23

©8

Donea Timea Gabriella

Tulcea nr.28 ap.38

©9.

Duma Ioan Vasile

Gr.Alexandrescu nr. 10

ap.37

642

Ferenți Constantin Mircea

Vidraru nr.1-3 ap.64

641.

Gîrboan Marius Matei

Mehedinți nr.26 ap.43

M.

Goia Vlad

Slatina m.8 ap.24

643.

Grebenișan Filomela

Claudia

Mănăștur nr.54 ap.I

644

Iluț Silvina

Baia Mare. Transilvaniei

nr. 13 an. 17

65

Lăcan Ioana Maria

Primăverii nr. 13 ap.36

646

Ludușan Ovidiu Dan

C.Dorești nr.81 ap. 137

6+7.

Lukacs Csilla Natali

Aron Densiișcanu nr.45

618

Macaveiu Mihaela Florina

Șesului nr.2 ap. 10

&9.

Machedon Alexandra

Izlazului nr.18 ap.79

! 632

Manoilă Stela Adriana

N.Titulescu nr.24 ap.33

SI.

Mocanii Cornelii!

A.Vlaicu nr.27 ap.3

652.

Moldovan Magdalena

Lunii nr.26 ap.28

6S.

Mureșan Liviu Florin

Clăbucet nr.4 ap.83

654.

Năvodarii Oana

Observatorului nr. 119 ap. 7

655.

Paven Ioana Narcisa

Mogoșoaia nr. 1 ap.28

656

Petro vai Cătălin

Piața Abator, Bl.Turn ap.30

657.

Pintea Gheorghe Stelian

Uzinei Electrice nr. 19 ap. 14

658

Piroșcă Ioana Cristina

Inului nr.4 ap. 14

659.

Pod Claudiu Mircea

Izlazului nr.3 ap.7

6ffl

Romițan Claudia

Lăcrămioarelor nr.4 ap.8

661.

Rus Adela Varvara

Mehedinți nr.26 ap.24

62

Samfira Mariana Cecilia

T.Vladimirescu nr.6-8

843^5.01.2007

36

i

846

91263/29.11.2006

36

43

9481 1 '13.12.2006

36

233

98308/28.12.2006

36

779

1693/09.01.2007

36

954

95858'18.12.2006

36

352

08451/28.12.2006

36

755

162C/09.01.2007

36

970

93820'1 1.12.2006

36

184

2035/10.01.2007

36

1111

93020/07.12.2006

36

112

95597. 15.12.2006

36

315

94929.14.12.2006

36

261

1783/09.01.2007

36

941

1926 10.01.2007

.>6

1082

1467-09.01.2007

36

907

1890. 10.01.2007

36

1029

97669/22.12.2006

36

627

96422/19.12.2006

36

412

93491/08.12.2.00.6.

36

135

95049/14.12.2006

36

253

93250/07.12.2006

36

120

97832/22.12.2006

36

662

2307/10.01.2007

36

1003

9626-1. 18.12.2006

36

386

2200/10.01.2007

36

1033

98406/28.12.2006

36

752

96574/19.12.2006

36

420

92941/07.12.2006

36

109

90955/29.11.2006

36

26

I Crr

SerdiiK Simona Adriana

Slephenson nr. 14 ap. 1

219| '10.G1.2007

36

1045 j

ml

Sil vășâri Vasile Gheorehe

1 obl icii de Zahăr nr.58

94289'12.12.200o

3o

223

(Ti-

Stănescu Crisiina Mihaela

l alea Florcșii nr.75 ap. 1

6t>871 '20.12.200(>

36

477

cm

Suciți Livia Geoiueta

Peana nr (> ap. 1

9n632 19.12.200t>

36

438

rf)7

Szendiei Itnola

Șam   Mare. Clujului

nr,14A

9p91 1 .'20.12.2006

36

472

Clfi

Topan Călin Ghcoruhe

C alea 7urzii nr.y5

2001/10.01.2007

36

1091

(tp

Tipica Maria Ileana

Gorunului nr.6 ap.68

97267/21 12.200o

560

671

Vaivuda Doici Constantin

N.Tiiulescu nr. 12 ap.22

96695/19.12.2006

36

441

671.

Vădan Florin

Mehedinți nr.26-28 ap.4

1429/09.01.2007

36

905

672.

\ ătămanu Marius Daniel

N.Titulescu nr. 14 up.o8

97880 22. i 2.201)0

36

684

673.

Vrabie \ italic

Ion Meșter nr.7 ap. 1 5

2418/10.01.2007

36

1077

cP4 ~

Arion Fiaviu Adrian

Ion Meșter nr.4 ap.l 7

9528344.12.200o

35

284

675.

Balot! Gvoret Levente

Meziad nr. 1 ap. 17

1425/09.01.2007

35

906

<7i

Boca Moda Crisiina

Mehedinți      nr. 50-52

ap.l 27

95128 14.12.2ODo

35

n 77

--------------------------------------------i 1

c~.

Bocdan Septimiu Călin

Gorunului nr.5 ap.o

1727/09.01.2007

35

957

678

Brăzdau Sebastian

Parine nr.27 ap.50

97375'21.12.2oon

-yj

'J\

598

(•)A 1

Câvăcean Simona

Fabricii nr.3 ap. 165

97244'21.12.2000

35

557

681

Chiorean Daniel Ciaudiu

Clăbucet nr.2 ap.61

2134/10.01.2007

35

1055

681

Chiș Vasile Marian

Buceui nr.6 ap.5

94116/11.12.2006

35

173

612

Clina Alexandru Radu

Aiudului nr. 19

98012'27.12.200o

35

730

683.

Costin Camelia

București nr.68 ap.71     > 96542/1942.2006

35

417

681 i

Cuc Sebastian

A!bac nr.o

98495/28.12.2006

35

763

685.

Dorhoi Ramona Cătălina

Emile Zola nr. 1 ap. 19

98185/2742.2006

35

708

68 a

Goia Eva

Gh.Dima nr. 1 ap.32

1 529/09.(11.2007

35

890

687.

Groza Ramona Ioana

Slatina nr.8 ap. 1

1515/09.01.2007

35

887

688

Horvat Ciprian Ionul

Donath nr. 194 ap.28

93730/11.12.2006

35

188

689.

Jucan Andreea Margareta

Someșului nr.2-12 ap. 14

90814'28.11.2006

35

60

Konczei Csonsor

Clăbucet nr.9 ap.29

1976/10.01.2007

35

1019

601.

Kovacs Ani la

Teleorman nr.26 ap.27

1269/08.01.2007

35

962

62

Madru Mihai

Peana nr. I 5 ap.6

94806/13.12.2006

35

234

<P3.

Mindrul Mihai Rareș

1 Decembrie 19 ] 8 nr. 126

ap. 1 4

97575/22.12.2006

644

601

Moldovan Fiaviu Cosmin

21 Decembrie 1989 nr.57 ap. 6

97723/22.12.2006

35

631

695

Mutnean Tibor Roland

Jupiter nr.3 ap. 13

977*2/22.12.2006

35

L

642

6E6

Neagu Diana

Rapsodiei nr.6A ap.6

2397/10.01.2007

35

1109

©7.

Pasztor Loredana

Dâmboviței nr.47 ap.7

2184/10.01.2007

35

1049

($8

Răducu Iudit Angela

| S.Albini nr.99 ap. 19

689/05.01.2007

35

854

699.

I Romaniuc Mihaela Cornelia

I.Meșter nr.2 ap. 13

98312/28.12.2006

35

782

700.

Szandos Erika

Herculane nr.2 ap.27

93187/07.12.2006

35

101

7)1

Tichv Ana Liviana

1 Mehedinți nr. 13 ap.86

90471/27.11.2006

35

20

702.

Turos Iuliana Laura

C Dorobanților nr. 102

ap. 113

92515/05.12.2006

35

78

7R

Țineghe Adrian VAsile

î Mehedinți       nr.65-67

ap. 105

96857'20.12.2006

35

45.7

7.4

Ursu Mihaela Monica

Micuș nr.2 ap.65

1633'09.01.2007

35

973

75.

Vieru Adrian

Pasteur nr.59 ap.4

96391. 19.12.2006

35

392

75

Balazs Ciprian Ștefan

Ciucaș im.9 ap.87

95705.15.12.2006

34

335

7)7.

Begy Robert Csaba

Sighetu      Marmației.

Independeței bl.5. ap.30

94532.13.12.2006

-t-

1 0

Io

l

1 708.

Cesărean Oana Lorena

Tulcea nr.28 ap.61

93678 08.12.2006

34

143

709.

Ci oază Ana

Craiova nr.l 8 ap.3

94337 P.r.2906

34

214

710

Filip Daniel Dumitru

Aiud. Sg.llațegan bl.H9 ap. 16

90778/28.11.2906

34

13

711

Fodor Kiss Mariana

Albac nr.25 ap. 108

2136/10.01.2097

34

1061

712.

Ghiran Sergiu Alin

Mănăștur nr.76 ap. 14

93847/1 1.12.2906

34

194

713.

Gîlcă Mihaela Emilia

AL Vlahuță bl.Lamă C

ap. 4 8

93588/08.12.2006

34

151

714

Greluș Stelian

Jean Jaures nr.8A ap. 16

96805/20.12.2006

34

.......

452

715.

Mariș Viorel Clandiu

Izlazului nr. 18 ap. 194

97609/22.12.2006

34

653

716

Miron Lavinia Simona

Năsăud, Crinului nr.l A

97022/20.12.2006

34

505

717.

Mitrea Sorin

Gr.Alexandru      nr.28

ap. 125

97428/21.12.2006

34

533

718

Odenie Simona Monica

Mehedinți nr.34-36 ap.73

96420 19.12.2006

34

410

719.

Pauliuc Lavinia Ancuța

Muscel nr.8 ap.3

90985/29.11.2006

34

29

721

Pălcuș Cristian Vasile

C'iortea nr.7 ap. 151

1785/09.01.2007

34

942

721.

Pîrău Constantin Marius

Lăcrămioarelor      nr.6

ap. 101

98517/28.12.2006

34

767

722

Puie Dina

A.Suciu nr.32 ap.171

94530/13.12.2006

34

205

723.

Seliscan Antoniu

Bărc I ap.25

93817/11.12.2006

34

193

th

ȘimonMaria

X'ișeu de Sus. Mierlei

, nr.97. Maramureș

! 9p| 22 18.12.2006

34

380

1 ulii Annamaria

' Paris nr.79 ap.21

93544/08.12.200o

34

148

■ ZR

Trif Nicolar Florin

Remrlca nr.25

9(>454'19.12.200o

34

405

TT1

i 1 urc Ana Rozica

21 Tlecembrie tir.73 ap 1

98787/29.12.2006

34

810

j /-Ju

Urcau Grieorc loan

Hameiului nr.8 ap.8

97328'21.12.2000

34

574

I 79

i Zaii Florian

Câmpului nr.44 ap.2

89726'23.11.200o

34

5

Anca Ofelia Sinziana

Vinătorului nr.23 ap.3 1

96882'20.12.2006

33

476

i 731.

! AposiU Alina Paula

Maici Mii Io nr. 1

91012/29.11.2006

33

34

42

Arl-.ossi Zsoh Zoltan

1 iorobanților nr.93 ap.35

1623/09.01.2007

33

971

A-

■ Avram Cornelia \ cronica

Primăverii nr. 12 ap.23

95377/15.12.200o

-> ■>

328

T4

i Baciu Marina Vasile

Moeoșoaia nr.4 ap.9

2128/10.01.2007

-» -»

33

1052

735.

Badea Marius

București nr.57-63 ap.6

1830/09.01.2007

•-» -»

33

923

736

Ciupag <ieorge

Zambilelor nr.2 ap 1 8

97068/20.12.200t>

33

489

7T7.

Colica Calm Feodor

Sal              Dezmir.

str.Planoarelor nr. 1

1792/09.(>1.2007

-» -»

33

944

48

C oștea Mihacki

Padin nr.23 ap.59

96446 19 12.2006

33

403

739.

Plodea Mana Nicoleia

Mehedinți nr44 ap.5

98228'27.12.2006

.33

714

40

Drăgan Mi hai Daniel

Sal Mănăstirea nr.23.

corn.Mica jud.Cluj

97400/21,12.200u

33

605

741

Gavrea • ividiu Vasile

Răsăritului nr. 102 ap. 1 8

92461/05.12.2006

-» ■-»

33

83

42

Herescu .Andreea Cristina

Crr.Alexandrescu nr. 14 ap. 9

96880'20.12.2006

33

475

43.

lanc Simion Mihai

Avram lancu nr.20

1116/08.01.2007

33

862

“44

iepure Alina Nicoleia

Mehedinți nr.5 ap.71

2210/10.01.2007

33

1043

45

Kiss Franc isc

l ibelulei nr. 1 8

1377/08.01.2007

33

912

45

Maier Simona Dana

Fabricii de Zahăr nr.4

ap.24

96670/19.12.2006

33

432

47.

Maici Bogdan

Ion Meșter nr.6 ap. 175

97673/22.12.2006

->

33

624

48

Miko Im re

Avram lancu nr.27

1647/09.01.2007

33

r 982

47.

Morarii Paula Ioana

Plopilor ni .79 ap.20

96097/1 o. 12.2006

33

440

74

Neag Mariana

L.Roșu nr.3 ap.67

91718/04.12.2006

33

54

751.

Olariu Mihai Valentin

Calea Mănăștur nr.99

ap.2 5

1655/09.01.2007

33

983

752

Oros Mihaela

Gr.Alexandrescu nr.22 ap.23

1749/09.01.2007

33

947

7S

Pop Persida Daniela

Dej, Solidarității nr. 16

754

Popovici Cosmina Adriana

A.Vlaicu nr.4 ap.73

755.

Rus Claudiu Felician

Primăverii nr.2 ap. 123

755

Șchiopii Liana Florina

| Fântânele nr.53 ap.33

757.

Tămaș Emilia Crina

Teleorman nr.67 ap.l 1

758.

Varga Csaba

; Pomet nr. 17

759.

Zaporojanu Taliana

Calea Ploiești im 1 ap.24

Tffi

Dragoș Monica Laura

Titulescu nr.2 ap.29

751.

Dragoș Raluca Oana

Titulescu nr.2 ap.29

752

Erdos Paul Emanuel

Satu Mare. Lucian Blaga

nr.l ap. 16

552

Filip Stelian Vasile

Fântânele nr.59 ap.39

72

Golea Nicoleta

Bistriței nr.21

72.

Ilie Iulian Vasile

Ciobanului nr.6 ap. 105

72

Marc Anghel Nicolae

Lacră mioarelor      nr. 6

ap.3 5

757.

Măgrădean Adrian Sergiu

Bizușa nr.l 0 ap. 15

568

Moldovan Radu

Memorandumu lui   nr. 3

ap. 17

7®.

Petruș Miiiaela

Doinei nr.51

77)

Reci Emanuela Elisabeta

Micușnr. 1 ap. 121

771.

Roman Lucreția Marinela

Bușteni nr. 16 ap.8

72

Teglaș Vasile

Horea nr.38 ap.6

773.

Bob Alina

Parâng nr.35 ap.25

774

Bondor Anca Dumitrița

Câmpia    Turzii

str.Floriilor nr.23

775.

Buzea Nicolae Ciprian

Com.Ciucea nr.226, Cluj

776.

Carșai Teodora Crina

Dej. 1 Mai nr.l05

777.

Căprar Cristina Carmen

Donath nr.29 ap.30

72

Cioroslan Adrian Marius

A.Vlaicu nr.62 ap.68

779.

Cismaș Emilia

Gr.Alexandrescu nr.28 ap.99

78)

Codreanu Florina Mariana

Gr.Alexandrescu nr.20

ap.3 3

781.

Cosma Rareș Cosmin

Negoiu nr.3 ap.25

782

Curta Alina Elisabeta

Cehoslovaciei nr.2 ap.3 9

98374/27.12.2006

■>

£

702

98797/29.12.2006

-» "■»

811

2067/10.01.2007

-»•-»

994

98463/28.12.2006

3?

757

1125/08.01.2007

33

860

93738/11.12.2006

-» ->

33

189

1709/09.01.2007

33

960

<•>7378'21.12.2006

32

600

97379/21.12.2006

32

601

97213/21.12.2006 •   32

585

90893/28.11.2006    32

23

97880/22.12.2006

32

660

979/0' 01 9 007

32

845

96511/19.12.2006

32

415

96585/19.12.2006

32

413

97360/21.12.2006

32

593

97683/22.12.2006

32

621

97582-22.12.2006 ■■

32

648

98518/28.12.2006

32

~(>8

95493'15.12.2006

32

318

95211/14.12.2006

31

297

1380'08.01.2007

31

915

95906/18,12.2006

31

349

92060/07.12.2006

31

116

94422/12.12.2006

31

196

1556/09.01.2007

31

878

94129/12.12.2006

31

152

97640/22.12.2006

31

657

92253/05.12.2006

31

65

98771/29.12.2006

31

815

33

1 Dineu Mariana

Muncitorilor nr. 1 ap 1

34

Dusa Mariana Nicoleia

1 abricii nr. 1 ap.4

■ 35.

Pubian Andreea Gabriel

A Vlaicu nr.3b ap.49

3b

Ghirișan Vjrgil Li viu

(>cna Mureș. Ax.Sever bl 49 ap. 15

. 3?

Băcan Florin Dan

< Htului nr.33 ap. 14

38

Moldovan        Pompei

Gheorghe

Clăbucet nr.4A ap.5

. 39

Molnar Csilla Anamaria

Donalh nr. 105 ap.46

31

Nicula Gheorghe Zsoli

l’-ta M.Viteazu nr. 11 ap. oo

■ 31.

Oltean Mircea Vasile

C.Brâncuși nr.90

i 32

Pârău Angela

Flerculane nr.9 ap. 18

76.

Pirv Mariana Ancuia

C’ojocnei ni.21 ap.43

34

Pop Bogdan Virgil

Arad iu.27

36

Precup C armen Natalia

Brateș nr. 1 o ap. 1 o

3b

Răulea Andra Maria

Calea Mânâștur nr.26-28

ap. 3

797.

Revici Loredana Silvia

Parâng nr. 19 ap.48

Safia Gabriela Cristina

Muncitorilor nr.22 ap.27

“Ud

Sârb Mihai

Turda. Lotus nr.23 ap.37

80

Stâncii) Mariana

Gorunului nr. 1 ap.9

8)1.

Ștefan Diana Inge

Al.Vaida Voevod nr.95

8'2

Tomoioagă Marinela l.idia

Lombului nr.3 ap. 101

8.6.

l ireche Ciprian Claudiu

Jibou. Cireșilor nr. 1 7

84

Zirbo Florian < iavril

21   Decembrie 1989

nr. 1 37 ap.99

86

Zolog Cristina

lancu de Hunedoara

nr. 15

8 b

Bana Istvan

Retezai nr.2 ap.9

817.

C'ostea Maria Augusta

l inirii nr. 1 1 ap. 12

8.8

1 Joliită Ev a

Paris nr.26 ap.4

89.

Iriniia Nicoleia

Gr.Alexandrescu nr.23 ap. 9

810

Andrea Vasile Adrian

Sat Buni nr.9.3. corn Iara

811

Balazs Carol

Almașului nr.5 ap.45

i 1303'08.0*1.2007

31

918

98514'28 12.2006

31

766

201.5 '10,01.200'7

31

1001

1752/09.01.2007

31

948

97287 21.12.2O0o

31

567

2315/10.01.2007

31

1013

1276 08.01.2007

31

870

94473/12.12.2006

31

203

96935/20.12.2006

31

514

96834/20.12.200o

31

446

95598/15.12.2006

31

314

97692/°'’ 12.2006

31

619

97061/20.12.2006

31

494

2142'10.01.2007

31

1056 ,

93314/07.12.2006

31

131

2331/10.01.2007

31

1047

96658'19.12.2006

31

433

97336'21.12.20(>o

31

576

1617/09.O1.2007

31

968

1715/09.01.2007

31

956

97094/20.12.2006

31

500

97757/22.12.2006

31

687

91O82/30.11.2006

31

58

90906/27.1 1.2006

3(1

19

97909/27.12.2006

30

740

91027/29.1 1.2006

30

*> ">

2087/10.01.2007

30

998

1755/09.01.2007

29

937

2279/10.01.2007

29

1025

812

Beldean Dorin Călin

1 Mestecenilor nr.5 ap. 12

811

Epureanu       Georgiana

Gabriela

j Taberei nr.3

814.

Gal Ildiko

Calea Horești nr.79 ap. 89

815.

Hedeș Dumitru Fiorin

Ciortea nr.7 ap.85

816.

Koka Alina Mihaela

C' Mănăștur mi 103 ap.45

! 817.

i Medan Sidonia

Horea nr.38 ap.8

818.

Moldovan Pavel

Canionului f.n.

819.

Pakai Kinga Olga

Calea Florești nr.l ap.71

811

Zelenka Ferencz Cristian

Herculane nr.6 ap.40

821.

Florea Mircea Teofil

Moților nr. 108

822

Szekely Robert Iosif

Ciortea nr.5 ap.41

823.

Tiptiș Claudiu Ioan

A.Vlaicu nr.5 ap. 17

824

Tirinescu Dacian Călin

C, Do ro ban ț i 1 o r      n r. 7 0

ap.20

825.

Felecan Emil

Lacu Roșu nr. 10 ap. 14

835

Kutas Alina Brîndușa

Gr. Al exandrescu n r.3 8

ap. 1 9

827.

Lupuțan Andrei Paul

AL.Viahuță nr.30 ap.5

828

Mureșan Ioana Daniela

Tatra nr. 16 ap. 1 5

ST

Popa Ioan Bogdan

Petuniei nr.l ap.40

833

Szollosi Gheorghe Csaba

Mehedinți nr.21 ap.22

831.

Varadi Bella

Cloșca nr.l ap. 13

82

Andronic Ștefana Alina

Mehedinți nr.66-68 ap.65

82.

Chita Camelia Maria

Aiudului nr.l9

834

Coșarcă Nicolae Sorin

Plopilor nr.71 ap. 1 1

835.

Cretiu Claudiu Călin

Detunata nr.5 ap. 102

836

Creții Andrei Viorel

Moldoveanu nr. 17 ap. 16

837.

Degan Ioan

Rarkossy etezat nr.6 ap.2

838

Filimon Iulia Petruța

Bucegi nr. 15 ap.9

839

Georgescu Iuliana Gabriela

Râmnicu Vîlcea , Calea lui Traian nr. 168 ap.6

840.

Gheorghiță Bogdan

Dâmboviței nr.49 ap.8

811.

Iclodcan Ioana Geanina

Băișoara nr.3 ap.44

82

lenei Edmund

Moților nr.78-80

24 V/ 10.01.2007

29

t

1076

96626/19.12.2006

29

437

92773/06.12.2006

29

95

2109/10.01.2007

29

1062

932S1/07.12.2006

29

129

555/04.01.2007

29

839

94065/11.12.2006

29

174

1578/09.01.2007

29

881

1279/08.01.2007

29

8 75

1724/09.01.2007

28

961

97842",n.P.'>006

28

667

93323/07.12.2006

28

133

96660/19.12.2006

28

434

9848 J 28.12.2006

27

759

23o3 10.01.2007

— -

1096

1996 10.01.2007

27

1090

2297/10.01.2007-

*• /

991

9871 1/29.12.2006

27

826

24/03.01.2007 ■

27

832

' -• ..

27

675

98725/29.12.2006

26

829

96850/20.12.2006

26

450

96168/18.12.2006

26

375

'’./-' /1.P/PO6

26

33 o

1488/09.01.2007

26

885

1689/09.01.2007

26

952

98706/29.12.2006

26

825

97098/20.12.2006

26

498

93551/08.12.2006

26

142

98000/27.12.2006

26

722

97676/22.12.2006

26

626

«3.

' lonescy. Dure Ionul Victor

Fabricii nr 4 ap.252

97342'21..Î2.2006

26

570

814

i Mărginean Ignat Călin

Observatorului nr.3

085o9 '28.12.200o

26

801

815

Mărincuș Dianu Crisiina

Ci.C\.'șbuc nr.o ap. 1

2303 10.01.2007

26

1000

84.

Muntianu      Lăcrămioara

i Elena

Fălticeni . str.Maior loan bl.3 ap.8. jud.Suceava

98567 '28.12.2006

26

800

817.

Paroeescu Cătălin Peirc

C ernei nr.7 ap.56

94r> 16/13.12.20(16

26

1

244

M

Sulomonean David

Calea Floreșii nr.6 ap.32

2291. 10.01.2007

26

989

' 849.

■ Tiuănașu Dinu

Făgărașului nr. 12A

93441/08.12.2006

26

140

■ 85t

! Vereș Vasile Horațiu

Rovine nr.33 ap. 14

1942 .10.01.2007

26

1012

851.

Zei cu Râul

Ploiești nr.5-7 ap.53

1986/10.01.2007

26

1085

1 852

Aluaș Crisiina

Donații nr. 1 82 ap.9

97680/22.12.2006

25

622

Bar Boudan Sebastian

Fabricii nr.5 ap. 152

98493/28.12.2006

25

762

851

Creț Istalie

T.Vladinnrescu    nr.6-8

nr.41 5

98362/28.12.2006

25

746

855.

Farkas Toni

Iugoslaviei 70 an.2

9o069/l 8.12.2006

25

372

856

Hodiș Luminița

Mehedinți nr.22-24 ap.23

98226'27.12.200o

25

715

85?.

Bob Simian Sorin

Lăpușului nr.24 ap. 1

1613/09.01.2007

24

965

858.

Bolboacă Andrei Mircea

Negoiu nr.9 ap.7

92067/04.12.200o

24

68

. 8£>

Burz Cristian Valentin

Fabricii nr.7 ați.89

97386/21.12.2006

24

602

811

Cojocaru Liliana

Plopilor iu .48 ap.20

97210'21.12.200o

24

586

8>l.

Covaci Alina Luminița

Meseș nr.4 ap.31

97148/21.12.2006

24

607

8o2.

Fodor \ eromca

Mehedinți nr.5 ap. 1

94445 12.12.200o

24

198

| 853

Radar Hajnalka

Sat    Băgara    nr. 119.

com.Aghireșu

2011 10.01.2007

24

1027

84

Manea Niculae Sebastian

Mogoșoaia nr. 1 ap.28

97835/22.12.2006

24

663

8?

Mârcus Sanda

Croitorilor nr. 1 1

96879/20.12.2006

24

474

8n

Mocan Călin Vasile

B-dul Muncii nr. 1-15

1497/09.01.2007

24

896

j 857

Moisiuc Vasile Paul

Oltului nr.33 ap.37

98331/28.12.2006

24

788

88

Pasca Mihaela

Observatorului nr.34

96823/20.12.2006

24

456

8;0.

Paven Maria Claudia

Cojocnei        nr. 15-17

cam. 3 13

1645/09.01.2007

24

976

87.1

Pop Laura Ioana

Câmpului nr. 198

981 16/27.12.2006

24

693

871.

Tămaș Adriana Mirela

Bistriței nr.21

98538/28.12.2006

24

770~

872

Tripon Sergiu Cosmin

Primăverii nr.4 ap.64

2371/10.01.2007

24

1100

873.

Vișa Silvia

Bistriței nr.21

96458/19.12.2006

24

404

834

Pop Lucian loan

Plopilor nr.81 ap. 17

1814/09.01.2007

23

950

V

875.

Suciu Răzvan Nicolae

| Bucura nr. 1 ap.66

875

Vința Marius

Moldoveanu nr. 17 ap. 18

877.

Luțai loan Cristian

| Observator nr. 140 ap.8

878

Marină Laurian Vlad

i Barbusse nr.97 ap.l

87?.

1 Mititean Nicoleta

I Cernei nr.7

883

Neag Adrian

1 Izlazului nr.8 ap.38

881.

Todeci Andrei

Țibleșului nr.6

882

Bita Alexandru

Hașdeu nr.6.3

883.

Bob Simona Sorina

Lăpușului nr.24 ap.l

881

Chiorean Mihai Vasile

Plopilor nr.22_aji.35

885.

Cipcigan Codruța

Mâcicașu nr.45. Chinteni

885

Gherman Maria Liliana

Bistriței nr.21

887.

Ilea Radu loan

Mehedinți nr.88 ap. 14

888

Niculescu Consuela Alina

A.VIaicu nr.25 ap.53

889.

Perde Carmen Eliza

Buzău im 14 ap.55

893

Sălăgean Geanina Carmen

A.VIaicu nr.42 ap.46

89L

Stîna Gabriel Florin

Sitarilor nr.46

82

Șuteu Ana Maria

A.VIaicu nr.27 ap.3

88.

Telescu Roxana Flavia

Romulus Vuia nr. 124

891

Bumbii Cosmina Mariana

Cireșilor nr.25-27

S&

Cîmpean Paul

Dej. str.Unirii nr.22

86

Coste-Varhov Adrian Vasile

Cojocnei nr.4 ap.40

897.

Danciu Andrei Ciprian

P-ța Muzeului nr.4 ap.2

88

Dondoș Simon

Decebal nr.21 ap.5

839.

Ghenoiu Nicoleta Daniela

Fabricii de Zahăr nr.58

900.

Ghițe Diana Alina

C.Mănăștur nr.70 ap.85

SOL

Petriceanu Alin

Mureșului nr.52 ap. 13

902

Pușcaș Claudiu

Ion Meșter nr. 12 ap. 10

SCB.

Soporan Vasile Emanuel

Câmpia          Turzii,

N.Stănescu nr.31

904.

Varga Camelia Neluța

Calea Florești nr.62 ap. 141

905.

Bobiș Octavian

Maramureșului nr. 182 ap. 5

905

Ambruș Robert

Cernei nr.3 ap.59

97^-9/21.12.2006

23

558

96718/20.12.2006

2j

467

98181/27.12.2006

22

707    |

H>7177/21.12.2006

22

578

94467/12.12.2006

22

201

96404/19.12.2006

22

397

1389/08.01.2007

țț

917

2328/10.01.2007

21

1007

16 K/09.01.2007

21

966

97314'21.12.2006

21

546

91910'04.12.2006

21

62

96791'20.12.2006

21

460

98656 '29.12.2006

21

821

94906/13.12.2006

21

225

90894'28.11.2006

21

24

2152/'l 0.01.2007

21

1060

97591/22.12.2006

21

649

9642.3/1 <). 12.2006

21

411

98688/29.12.2006

21

820

98028/27.12.2006

20

726

2376/10.01.2007

19

1101

89383 23.11.2006

19

4

1716/09.01.2007

19

959

97739/22.12.2006

19

634

98541/28.12.2006

19

771

92464/05.12.2006

19

84

2477

19

1084

1599/09.01.2007

19

979

1527/09.01.2007

19

89"

93425/08.12.2006

19

141

92517/05.12.2006

18

77

767/05.01.2007

17

851

9F     Bârăia-i 1 ucia N'icoleta        B-dul Muncii nr.89 ap.46 9?] 842’ l2.2(HJr> ■    17

sil;

, Călușei Alexandra             I udor Vladimirescu nr.6-

8 ap.463

23o8 10.01.2007

17

1063

99    Nosztrai Robert

! Pădurii nr. 16 ap. 15

1292/08.01.2007

17

871

91(1     Sipos Zsolt

1 Dorobanților nr.49 ap.5    98334 28.12.200o

16

785

911.    Șeulean Paul                  Mehedinți nr.7o ap.24

9o078 1 8.12.2006

16

9L     Prii Ștefani;. 1 elicia           uh.Dtma ni Io ap 5        9063228.1 1.200o      16

18

9; 2    Galo?. Ramona Bianca        Al. Vlahuțâ ni.37 ap.34

97450'21.12.2006

14

537

914. Zaharia Victor

Plopilor nr.42 ap. 1 o

93) 99'07.12.200<>

14

125

j 915.     Bordei li Manuela

Porumbeilor nr.2 ap.4

96950/20.12.200o

13

486

916    Murașan Lucia Siniona

Dorobanților nr.43 ap. 12

1517'09.01.2007      13

888

■ 917.

Bob .Andreea Alina           Lâpușului nr.24 ap. 1

2305'10.01.2007      11

1002

: 918.

Duma Mariana Livia         Amure nr.8 ap.94         92 : 3O'()4.12.200o     11

67

q 19.

Ciorvași Vasile Simion      1 Calea Florești nr.81

ap. 12

941 76/12.12.2006

10

159

921     Ambruș Zsolt               j Cernei nr.3 ap.59         I 768/05.01.2007

9

852

921. i Ferenczi Joska Aula

P-ța Ștefan Cel Mare 97603/22.12.200o     9

nr. 19 ap.3

652

T2

Aitonean Nicoleia

Vâlcele          nr.76.A.

com.Feleacu

95344 14.12.2066

Respins, beneficiara unei locuințe cu chirie de la unitatea unde iși desfășoară activitatea

308

913   : Albii Mircea Anton           Padin nr.9-1 3 ap.44        97578/22.12.2066

Respins. Nu depune acte necesare punctării

645

T4

Alhafez Li\ ia

97542 21.12.200o

C tortea nr.28

Respins. Nu face dovada că iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

532

95.

.Antal Andras

Izvoru Grisului nr.238. jud.Cluj

1812/09.01.2007

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

949

926.

Antal Sandor

Pădurii nr. 1 1

94157/12.12,2006

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

157

927.

Așchilean Cristian Emil

A.Vlaicu nr.60 ap.7

95176/14 12.2006

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

305

928

Balla Laura Costnina

Câmpului nr. 1 1 ap.2

98489 28 .12.2006

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

760

gx»

Balmoș Teodor

Dîmboviței nr.81 ap. 105

97620/22.12.2006

Respins, soția nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

654

931

Banyai Andrea

,.       n             91760/04.12.2006

Marașești nr.9

-

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

56

931.

Barbu    Ioana    Cristina

Bucium nr.7-9 ap. 13

98055/27.12.2006

-

Respins, nu a depus declarație notarială

729

| Voichița

932

1 Bobos Vasile

A.Vlaicunr.l ap.40

9S3.

Boca Virgil

Mehedinți       ni’. 50-52

1 ap. 127

934

Bochiș Aurelian Ovidiu

j Tășnad nr.27 ap.26

935

Bochiș Marius Horia

' Tășnad nr.27 ap.26

936

Bodea Victoria

C.Brâncuși nr.l ap.4

937.

Bodoceanu Maria

Mirăslău nr.4 ap. 84

938

Boncheș Mihai Ilie

Mehedinți nr.50-52 ap. 16

939.

Bota Anca Claudia

Turda. I.Rațiu nr.32 ap.6

940.

Bota Călin Ioan

Câmpului nr.40 ap. 19

911

Boia Lavinia Crina

Tășnad nr.22 ap.5

9-2

Bucea Dana

Albac nr.7 ap. 15

9fi

Buruian Erno

Cojocnei nr.93-97

944

Buruian Vasile Cristian

Mehedinți nr. 14-16 ap.51

945

Buș Mariana

Vidraru nr.5-7 ap.24

946

Calanyos Alexandru

Livezii iu',43 ap.2

947.

Calotescu Cristian Ioan

Lunii nr. 18 ap.25

918

Călbăjos Dclia Maria

Calea Florești nr.6 ap.22

949.

Căprar Ovidiu Gabriel

Decebal nr.7 ap.4

referitoare la nedeținerea unei locv^ițe

; 2327/10.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

1020

94376/12.12.2006

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

218

97700 22.12.2006

-

Respins Adeverință ioc de muncă, nesemnată, neșîampilată

639

97697/22.12.2006

Respins Adeverință loc de muncă, nesemnată. neștampilată

640

1602/09.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

977

97480/21.12.2006

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

516

98809/29.12.2006

-

Respins,, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

812

94486/12.12.2006

-

Respins, deține cotă de proprietate

224

927-10 "06.12.2006

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

93

966'13." 19.12.2006

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

435

2437/10.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1092

96620/19.12.2006

Respins,Soția nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

425

965? 1/19.12.2006

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

414

95383/15.12.2006

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

327

1865/09.01.2007

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

929

877/05.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

848

1522/09.01.2007

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

892

98562/28.12.2006

-

Respins, figurează ca membru al familiei titularului în contract de închiriere locuință

797

Câlinelan I.ianui Dorin         A.Suciu nr. 1 8 ap.54

1725/09.(11.20(17

c'51. C a\accaii Marius Făncl         r ■ •             , -

Fabricii nr.? ap.Io?

93853'1 1.12.20(10

s52

Cenan Marius Paul

Livezii nr.20 ap.3

1006/02.01.2007

1

Chende Mioara Livia

Tulcea nr.2 ap.50

98414'28.12.200o

i 964 i Chira Horaiiu loan                ,. , .     . .     ,.

Salcâmului nr.9

2208/1 0.01.2007

i 965

Chis Servili Auvusiin              , r. .

‘    ~                    c odru Uravușanu nr.6

98o3 5/29.12.200o

:6o    Churuțiu Lavinia Aurelia     Plopilor nr.28 ap.5

1915/10.01.2007

c>5/. Ciceu Bianca Loredana

Cili. Dima nr.7 ap.29

93125/07.12.2006

OL

Codobă Odenelohana

C-iin Brăncoveanu nr.54 ap.27

95884/18.12.20(10

QFl

Codorean loan   Viorel

Mari us

Albac nr. 15 ap.28

97374 '21.12.200o

CK1

Colțea Adrian Marin

Sai Dezmir. Planoarelor nr.l

1859/09.01.2007

■ 951.

Coliea ( ividiu

Cojocna, Gh.Doja nr.5

1789/09.(11.2007

92

Coprean Ionel Eugen

Sai Călina nr. 112. corn Geaca

90789.20.12.2006

Coroian Adrian Cosmin

AlAlahuță bl.Lamă F ap.40

97276/21.12.2006

051

Costea George

Padin nr.23 ap.59

90442/19.12.2006

9S

Coșarcă Mihai

AL.Vlahuță nr.7 ap.33

2385/10.01.2007

966.

Crișan Cristina Elena

Traian Vuia nr.l 2

93206/07.12.2006

cu Consiliul local al ntun.Cluj-Napoca

Respins.Soția nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

958

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

J86

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

849

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

753

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

JOS 9

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

824

-

Respins. Deține cotă pane de proprietate

JOȘI

Respins.Soțul nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

J04

Respins. Soțul nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

357

Respins, deține locuință de serviciu la unitatea unde iși desfășoară activitatea

597

-

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

927

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

943

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

461

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

549

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

402

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1070

-

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

124

95].

Crișan Eva Mioara

l.C.Brătianu nr.24 ap.l

958

Crișan Maria Finica

Hunedoara, sir.Viorele nr. 6B ap. 12, jud.

Hunedoara

! Curta Bogdan Adrian

Gh.Dima nr.6 ap.25

9X1

Czako Tunde Zenobia

Pasteur nr.69 ap.21

971.

Damian Marcel Radu

Ioan Pop de Cluj nr.6

972

Danci Monica Alina

L.Rebreanu nr.40 ap.50

973.

Dascăl Eliza

Vidraru nr.5-7 ap.62

| 974

David Râul

Ci r. A lexandrescu    nr. 3 7

ap. 77

95

Dejo Ana

Calea Florești nr.56 ap.

95

Dosztal Anca

Băița nr.5 ap.50

977.

Duca Peter Călin Florin

Episcop Ioan Bob nr. 11 ap.l

9S

Duma Cosmin

Calea Florești nr.77 ap.20

979.

Dunca Samoilă

Săliștca de Sus nr.2118, jud.Maramureș

993

Eszes Ildiko

Alverna nr.65 ap. 1

981.

Fedeleș Mihaela

Gr.Alcxandrescu nr.20

ap.52

982

Felderean Felicia

Fîntînclc nr.44 ap.40

13 R9/08.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

o 7o

2206/10.01.2007

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

1040

98455/28.12.2006

Respins, Nu depune acte necesare punctării

754

1820/09.01.2007

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Clui-Napoca

951

2167/10.0.1.2007

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Clui-Napoca

1041

2258/i 0.01.2007

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

987

98204/27.12.2006

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

697

983-5'28.12.2006

Respins. Soția nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

793

1628/6^.01.2007

Respins, Soții!, deține locuință de serviciu la unitatea unde își desfășoară activitatea

972

96848 20.12.2006

Respins, Soțul deține cotă de proprietate, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

459

9.7693'22.12.2006

-

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Clui-Napoca

620

96195/18.12.2006

Respins,Soția nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

389

98712/29.12.2006

-

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

827

2423/10.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

1093

1130/08.01.2007

Respins, soțul nu a depus decalrație notarială referitor la nedeținerea unei locuințe

856

98490/28.12.2006

Respins, Solicitanta deține cota de proprietate. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

761

I os

Felea Ă’asile

i Brateș nr.n ap.21

44

i 1 decan Dan Miliai

Moldoveana nr. 17 ap.23

45.

Felecan Lucreția Doinita

Sat Păniceni nr.95. eoni. Căpiișu Marc, j ud. Cluj

Ferica Laura

Padin nr.2 ap.Bo

9b7.

Feti Gheortihc

Nirajului nr.3 ap.7

Fiterău Anamaria

Tibun Vlădutiu nr.2

ap. 1 7

4>9

Gârbovan Raniona Iriuenia

Parcul Feroviarilor nr. 10 ap. 7

O9Q.

Gaspar Erika

Gr.Alexandrescu nr.7 ap. 3

4)1.

Gălățanu Sergiu Cristian

Gh.Dima nr. 1 7 ap.9

Găzdac Mihaela Mirela

Girbău nr. 16 ap. 73

Giurgiu Cosmin Călin

Gr.Alexandrescu nr.38

ap.3

9-4

Gliga Albina Alina

Mehedinți nr.43-45 ap.30

9?5

Goga Adina Ana

Trotușului nr. 1 ap.5

94)

Goje Amalia

Coni Ardud. str.Șl cel

Mare nr.6. jud.Satu Mare

097.

Hanga Alexandru Miliai

Republicii nr.90

938

1 larșan Codruța

Arinilor nr.20 ap.4

99.

Harșan Petruta

Arinilor nr.20 ap.4

487c,7'20 12.200b

Respins. nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

814

91 733/04.12.200o

...

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

55

98o93 ">0 12.200b

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedetinerea unei locuințe

819

95599/15.12.200o

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

313

94330 12.12.200b

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

215

97573.'22.12.200b

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

643

94 907/13.12.2000

-

Respins, figurează ca membru al familiei titularului în contract de închiriere locuință cu Consiliul local al mun.Cluj-Napoca

226

93019/07 12.200o

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

111

2428'10.01.2007

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

1081

1979/10.01.2007

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1022

97 525'21.12.2000

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

522

97144/21.12.2006

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

611

1489/09.01.2007

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

8 »4

1921/10.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1037

94438/12.12.2000

Respins. Soția nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

197

1570/09.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

8

1569/09.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

880


1000.

Herțeg Ovidiu

Dâmboviței nr.89 ap. 19

1001.

Horhat Dorina Mari lena

Gruia nr.28 A cam.7

1002

Hunyadi Sandor

Mehedinți iu.39 ap.9

1006.

Ifrim Daniel Costel

Primăverii nr.8 ap.273

1004.

Inocan Radu Romul

Bîlea nr.6 ap.2

1005.

Isac Călin

Mehedinți nr.38-40 ap.55

1006

Iurian Lidia

Agricultorilor      nr.22

ap. 13

1007.

Iurian Magdalena

Agricultorilor nr.22

1008.

Juganu Nicolae Stei ian

Godeanu nr.8 ap. 11

1009.

Kerekeș Ioan Iuliu

Mehedinți nr.30-32 ap.91

1010.

Kertesy Sidonia

Dej, str.Tornis nr.20 ap. 16

1011.

Kiss Ramona Gabriela

Horea nr. 13 ap.2

1012

Kovacs Cornel

Valea Florilor nr.44.

Ploscoș

1013.

LeheneRoxana

Pasteur nr.48 ap.18

1014

Leneș Valentina Liliana

A.Vlaicu nr.25 ap.36

1015.

Lupașcu Liviu Marius

'Patra nr.8 ap.3

1016.

Lupu Nicoleta Daniela

Gârbău nr. 10 ap. 12


937^7/11.12.2006

-

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

190

1008/05.01.2007

Respins. Soțul deține locuință de serviciu la unitatea unde își desfășoară activitatea

850

97162/21.12.2006

Respins, soția nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

577

97725/22.12.2006

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

637

64456'12.12.2006

Respins,Soția nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

200

94961 14.12.2006

-

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

265

2273/10.01.2007

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe, nu face    dovada    desfășurării    activității

profesionale în C’luj-Napoca

1021

2275/10.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

988

94993 14.12.2006-

Respins, Nu face dovada că- își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

257

97562'^.12?006

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

615

96949/20.12.2006

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

487

1960'10.01.21)07

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

1016

95842? 18.12.2006

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

353

98311/28.12.2006

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

781

97971/27.12.2006

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

733

98344/28,1.2,2.006

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

794

92099/04.12.2006

-

Respins, nu a depus declarație notarială

71

1017 - Lurci Mircea

Avram lancu nr.20

i

1018

Maroșan Ioana Victoria

Izlazului nr. 18 ap. 14

îoiy.

Matingo Ciprian

Moților nr. 141

i 1(20

Mărgineanu Vintilă Mircea

Barsei nr.4

1021

Mărincaș Cornelia Afrodita

Mirăslău nr.4 ap.4

1 1022.

Mera Daniela

liiliu Maniu nr.31 ap.4

1'12;

Mera Violeta Mârioara

Strâmbă nr. 1 7

' 1(24

Militarii Manueia Bianca

Almașului nr.3 ap.30

1(25.

Mincn Andreea Marin

Fabricii de Zahăr nr 12 ap. 17

1 o.

Mircea Diana Claudia

C.Mănăștur nr.72 ap.20

1(27.

Mitrea Bogdan

Vânătorului nr. 1 8

1028

Mitrea Ovidiu Mircea

Albac nr. 1 5 ap.21

1(29.

Moldovan Ileana Alina

Ocna Mureș. Dragaiina

nr.39A. jud.Alba

1CBQ

Moldovan Lucia

Codrului nr.34A

1031.

Moldovan Mariana

Ecaterina Varga nr.3

referitoare la nedeținerea unei locuințe

95357'14 12.200b

Respins, figurează ca membru al familiei titularului în contract de închiriere locuință cu Consiliul local al niun.Cluj-Napoca

309

23? PI 0.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

1051

2300/'] 0.01.2007

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare ia nedeiinerea unei locuințe

1106

95926/18.12.2006

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

347

96058 18.12.200o

Declarație. Respins, nu își desfășoară acti\ itatea profesională in Cluj-Napoca

36 7

92480/05.12.2006

Respins, deține locuință de serviciu la unitatea unde iși desfășoară activitatea

76

1422/09.01.2007

Respins.Soțul nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

904

1117/08.01.2007

Respins.Soțul nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

863

2400/10.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

1072

1831/09.01.2007

Respins.Soțul nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

933

94392/12.12.2006

-

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

221

1601/00.01.2007

-

Respins . deține locuință de serviciu de la unitatea unde iși desfășoară activitatea

978

2075/10.01.2007

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

995

2264/10.01.2007

Respins. Lipsă declarație notarială referitor la nedeținerea unei locuințe, nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1024

97672/22.12.2006

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

623


1032

Moldovan Sorin Alexandru

Codrului nr.34A

1033.

Morar Raid Vasile

Com. Pomi nr.265.

Maramureș

1034.

Moroșan Scurtu Luminița

21 decembrie 1989 nr.60

-'.21

1CB5.

Mosincat Adela

Detunata nr. 15 ap.22

1036

Muntean Ioan Dumitru

Jiului nr.22 ap. 17

1037.

Mureșan Adriana

Dorobanților      nr. 113

ap. 4 3

1038.

Mureșan Cristina

Alex. Vaida Voevod nr.6 ap.l

1039.

Mureșan Diana Mihaela

Băișoara nr.3 ap.50

ion.

Mureșan Ioan Daniel

C.Floresti nr.8 1 ap. 13-1

1041.

Mureșan Pavel Vasile

C.Horești nr.81 ap.134

ion

Mureșan Sorin Ioan

Dorobanților      nr.113

ap.43

1043.

Nemeș Ioana Alexandrina

Bucium nr. 13 ap. 15

1044.

Nicoară Andra Laura

Oltului nr.51

1045.

Noja Carmen Simona

Tășnad nr.24 ap.79

1046

Oleinic Vasile

Slănic nr.l1 ap. 10

1047.

Oleleu Cioban Elvira

Huedin Republicii nr.8 ap-9

104&

Oltean Geta

Clăbucet nr.2A ap.32

1049.

Orosz Csaba

Moților nr.69 ap. 1

1050.

Osvath Olga Anna

Bucium nr. 17-19 ap. 14


98c^ 1/28.12.2006

Respins. Nu depune acte necesare.punctării

809

94172/P.12N006

-

Respins, deține locuință de serviciu la unitatea unde își desfășoară activitatea

158

97431/21.12.2006

Respins. Soțul deține contract de închiriere locuință de serviciu cu Consiliul local al mun.Cluj-Napoca

534

95628/15.12.2006

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

334

90128 '24.1 1.2006

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Clui-Napoca

/

2033/10.01.2007

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1102

94414/12.12.2006

Respins, soțul deține locuință de serviciu la unitatea unde își desfășoară activitatea

195

2425/10.01.2007

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedclinerca unei locuințe

1087

1748/09.01.2007

Respins, Nu face dovada că. își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

938

1746/09.01.2007-

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

939

2034'10.01.2007

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1099

90600.28.11.2006

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

14

1843/09.01.2007

Respins. Nu depune acte necesare punctării

934

95440/15.12.2006

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1376/08.01.2007

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

916

94521/13.12.2006

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

204

2120/10.01.2007

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1067

98104/27.12.2006

Respins, figurează ca membru al familiei titularului în contract de închiriere locuință cu Consiliul local al mun.Cluj-Napoca

704

97146/21.12.2006

-

Respins, nu își desfășoară activitatea

609

1(61

Peterffi Zollan C'saba

Gorunului nr.2 ap.9

■ 1(52

Petrean Dan

1

Oașului nr. 159B ap. 14

1053

Petrișor Rareș

1 ășnad nr.24 ap.22

1(64

Plopeanu Camelia

Observatorului nr. 119. ap. 1 -I

1055

Pop Adrian loan

Cont. Hida nr. 117. jud

Sălaj

1(60.

Popa Adrian

Roșiori itr.32A

1057.

Pușcaș Păun

Cojocnei nr.93-97 ap.20o

1058.

Racolța Raveca 1 loarea

Fabricii nr.3 ap. 171

1059

Pad Călin Adrian

Ion Meșter ni.5 ap.9

1 Oo0.

Rczus Radu

Tazlău ni'. 1 ap.32

l(bl.

Runcan Monica Ioana

Burebista nr. 12-14 ap.27

i.

Rus Vintilă Octavian

Lăcrămioarelor      nr.3

ap.41

1(163.

Sava Sînziana Niculina

Mehedinți nr.22-24 ap.36

1004.

Simon Intre

Vlaha nr.27

1015.

Sntical Andreea Ioana

Calea Florești nr.6 ap.52

1056

Sonteșan Ancuța Aurelia

Iuliu Maniu ni.31 ap.2

profesională în Cluj-Napoca

1

91523'30.11.200b

-

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

59

9ob| 3 '20.12.200b

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

473

Ol 801 .'04.12.200b

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeiinerea unei locuințe

53

2078/10.01.2007

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca.     Lipsă

declarație notarială a soiului referitoare la nedeiinerea unei locuințe

996

96545/19.12.2006

-

Respins Nu depune acte necesare punctării

416

90151/27.11.2006

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

8

98544/28.12.200b

-

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeiinerea unei locuințe

772

92742/06.12.2006

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

92

95467'15.12.200b

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

31 7

03211/07.12.200b

-

Respins, nu își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

123

98122/27.12.2006

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

699

96747'20.12.2000

-

Respins, deține locuință de serviciu la unitatea unde iși desfășoară activitatea

465

1398/08.01.2007

Respins.Soțul nu a depus    declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

920

92409/05.12.200b

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe, nu face dovada că iși desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

79

2350/10.01.2007

-

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca

1095

98291/28.12.2006

-

Respins, soțul are locuință de serviciu anexă

776

1G6Z 8

Somodi Helena Melinda

Jupiter nr.3 ap.3

1058

Stanciu Anca Mihaela

Așchileu Mare nr. 181, com.Așchileu

10®.

Stanciu Maria Camelia

M.Kogălniceanu    nr.7

ap. 7

IOD.

Szasz Robei!

Primăverii nr.8 ap. 135

1071.

Szentgeorgi Ovidia Dorina

Bizușa nr.4 ap.2

1072

Schiau Florin Ovidiu

Gârbău bl.R9 ap.23

1073.

Tamița Carmen

Gh.Dima nr.24 ap.24

1074.

Tătaru Raluca Mariana

Tg.Jiu. Zambilelor bl.3 ap.l 1

1075.

Teșu Ramona Vasilica

Samuel Micu Klein nr.3 ap. 3

1075

Todea Roxana Diana

Migdalului nr. 16 ap.l

1077.

Torok Szoke Csaba Ștefan

Calea Horești nr.62 ap. 167

1078

Tulea Alina

Gruia nr.28A ap.412

icre.

Țolea Antonela

Anina nr.2 ap. 11

1093.

Văcar Mihaela Rodica

Molilor nr.64 ap. 10

1081.

Veja Daniela

Anina nr. 19 p.4

1082

Verde Călin

Ciocârliei nr.l ap.20

1083.

Vereș Simona Nastasia

N.Titulescu nr.l2 ap.27

la contractul de muncă


,'21.12.2006

  • 718712.2006

  • 722.12.2006

/18.12.2006

7)7)1.2007 ”

.27.1.1.2006

.'22.12.2006

.30.11.2006

/28.12.2006”’

28.12.2006


'27.12.2006.


,'28.12.2006


220,12.2006


720.12.2006


727.12.2006


718.12.2006

729.12.2006”


Respins, nu își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca


Respins, Nu face dovada-că își desfășoară act ivit atea profesională î n Cluj-Napoca


Respins, Deține contract de închiriere locuință cu Consiliul local al mun.Cluj-Napoca._____

Respins, Nu face dovada că își. desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca______

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe


Respins, soția deține cotă de proprietate


j Respins, Nu depune acte necesare punctării | Respins, Nu depune acte necesare pune i


666


391


1079


9

1

57


' Respins, nu a depus declarație notarială | referitoare la nedeținerea unei locuințe_______


j Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe


Respins.Soția nu a notarială referitoare locuințe


depus declarație la nedeținerea unei


'44


780


691


Respins, deține locuință de serviciu la I 750 unitatea unde își desfășoară activitatea_________


Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe______

Respins, figurează ca membru al familiei titularului în contract de închiriere locuință


cu Consiliul local al mun.Cluj-Napoca______

Respins. Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca_____

Respins, Nu face dovada că își desfășoară activitatea profesională în Cluj-Napoca______

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe


496


504


706


364


1084.

Virciu Anantaria

Lăcrimioara

■ Lunii nr.o ap. 1 5

C3740/] ]

12.200b

Respins Nu depune acle necesare punctării

183

1' 15.

Vlad Anamaria

• N Tiiulescu nr.32 ap.30

1811/09.01.2007

Respins, nu iși desfășoară activitatea profesională in Cluj-Napoca

931

li Kt

Zanc Zenu Oliver

A.VIaicu nr.3 ap.59

95224 14.12.200b

-

Respins. Soția deține cotă de proprietate

295

: LE7.

Zeiea Simona Ștefana

Băița ni.6 ap. 14

(-'7c»o8'27.12.200b

Respins, nu a depus declarație notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

732

Zîrnă Alina Cosntina

fabricii nr.7 ap. 124

98325/28

12.2006

-

Respins. Depune acte în copie și nelegalizate

784

1 ® *

Zlati Ioan

Padiș nr.3 ap.22

9701 1 '20.12.200o

Respins. Soția nu a depus     declarație

notarială referitoare la nedeținerea unei locuințe

509

‘reședințe :

Janos Boros- viceprimar

Membri :

Nicoleta Postolache - consilier local

Soir.ogyi Gvula - consilier local


Mihai Sandu - consilier local Alexandru Cordoș - consilier local Tudor Radu Pușcaș - consilier local

Aurora Țărmure - secretarul municipiului Cluj-Napoca Ștefania Ferencz - director D.F.l.S.

Dacia Crișan - director D.D.P.P Lavinia Pop - șef serviciu juridic-contencios

Gheorghe Citiri leanu - șef Serviciu Locativ, sinteză spații