Hotărârea nr. 226/2007

Hotărârea 226/2007 - Transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj, în vederea extinderii R.A. Aeroport International Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din domeniul privat al municipiului

Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea extinderii R. A. Aeroport International Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea extinderii R. A. Aeroport International Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8559 din 31.01.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea extinderii R. A. Aeroport International Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor cu datele de identificare de mai jos din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea extinderii R. A. Aeroport International Cluj-Napoca, conform raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit în acest sens.

Datele de identificare în regim de carte funciară ale acestor terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, în vecinătatea Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, peste râul Someșul Mic, sunt următoarele:

 • - suprafața de 13335,32 mp cu nr. topo. 840/2;

 • - suprafața de 11510,04 mp cu nr.top. 841;

 • - suprafața de 57546,04 mp cu nr. top.842/1/1, conform raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert ing. Mihai Boacă.

Art. 2. Se însușește raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, finanțat de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, conform prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 226 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr 226 2007


RA-'OFT DE EXPERTIZA TEHNICA EXTRAJUD CH*

Subsemnata Boacâ V.ihai expert tet-ro judiciar îr specialitatea topografi evidenta B'-oului iocal oe expert.ze Ciuj. având legitimația n- 2341-8'48, si autoriză: Național de Cadastiu Geodezie și Cartografe Bucu'eși, pentru toate cat cererea Regiei Autonome Aeroportu International Cluj Napoca ș a ConsilL efectuat prezenta expertiză tehnică extrajud>ciarâ.

 • 1. Date generale și la obiect

Se cere prin tema in'țialâ clarificarea situației terenjnior afiate în partea de est a Aere portul j; Ciuj in vederea extinderi pistei oe zbor si modaiitâțiie de trec.ere ale acestora în pro-pv'elatea Jiicetjl.r, Zid,, in administrarea Consiliului Județean prin Regie Autonomă Aeroportul Internațional CC Napoca

 • 2. Obiectul dosarului

Prestaț e tabulara

3.Obiectivele expertizei

Identificarea suc aspect CF a terenu'ilor ir suprafață de 82391,54 mp aflate in partea de est e AeroportJIC O îr continuarea pistei de zbor, cu propjnen de parcelare ș înscrierea acestom pe seama Județului Cluj, ir. administrarea Consiliulj Județean prin Regia Autonomă Aeroportul internațional Ciu, Napoca

 • 4. Daca in cauză s-au mai efectuat expertize tehnice de aceiași specialitate

N 'J .

 • 5. Desfășurarea expertizei

  • 5.1 S-a procedai ia o ndicare topografica clasică cu aparatură elecrooptică Laica TC 'ii J s-au dentifica' terenume sub aspect CF ș s-au analizat puneri.e in posesie potrivit legi' ' St 199' aie zonei

 • 6.Conținutul expertizei

  • 6.1 Te'enuriie în cauză, in suprafața totaiâ de 82391.54 mo. suni situate îr. extravilanul locaiitătii Ciuj Napoca, teritoriul oadastra' Someșen și aflate in partea de est a Aeroportului Cluj, m continuarea pistei de zoo-.

Terenul nu face ob ectul restituirii potrivi: legi 18." 991 cu modificările ulienoare, iar rever.-■dicar 'e in baza iec'i ’ondu' j1 runoiar au fost soluționate conform Adrese, nr 32982 '304 din 21. 94.

2006 a Consiliului Loca' Municipa Cluj Napoca - Serviciul Camera Agr.coiă

 • 6.2 Sub -apon CF, aceste terenuri sunt identificate astfel

 • - parte j" 3335.32 mp) din parcela semnalizată cu nr. topo. 840 îr. sup-afață totală de 4 . 365 stjp =24333 mp, -arător în Coasta Bercului. înregistrată m CF 774 Someșen oe seama Iu Dâșan loar a llui llie și Jucan Nioolae

Eme notata fa 3.5 procedura de expropriere în favoarea Trezoreriei Regale Maghiare in adm. MinisteruliT Apă'ari; Maghiare -Forțele Aeriene Această notificare se radiază conform Ari. 21 din Legea 260/

 • - parcela (în totalitate) semnalizată cu nr.topo. 841 în suprafață de 2 J = 11510 mp, -Fana; in Postata Coasta Bercjui - înregistrată în CF 775 Someșen pe seama lui Jucar Nicolae și soția Suciu Ana

Este notata la S.5 procedura de expropriere asupra 165 stjp în favoarea Trezoreriei Regate Maghiare îr, adm. Ministerului Apărări; Maghiare -Forțele Aeriene. Această notificare se radiază conform A/1.21 din Legea 260/

 • - parcela (în totalitate) cu nr. topo. 842/1/1 în suprafață de 5 ha 7545 mp. -Arabil-îr.registrată în CF 1857 de evidență- pe seama Statului Român R.P.R.

 • 6.3  Pe aceste te-enuri nu sunt eaificate construcții :

 • 6.4 Pentru înscrierea reclamantului în evidențele funciare sunt necesare următoarele operați de carte funciară, cuprinse centralizat în tabelele cie mișcare parcelară.

 • 6.5 OPERAȚII CE CARTE FUNCIARA - partaj

  • 6.5.1 Parcela cu nr. topo. 840 în suprafață totală de 4 J 365 stjp =24333 mp, -arător în Coasta Bercului, înregistrată în CF 774 Someșeni, propunem a se parcela în două loturi cu nr. topo. noi astfel :

 • - parcela cu nr.topo.840/1 în suprafață de 10997,68 mp

 • - parcela cu nr. topo. 840/2 în suprafață de 13335,32 mp

Apoi parcela cu nr.topo.840/1 în suprafața de 10997.68 mp. propunem a se reânscrie în CF 774 Someșeni cu aceiași folosință și pe seama vechiului proprietar.

Iar parcela cu nr. topo. 840/2 în suprafață de13335,32 mp, propunem a se adnota din vechiul Ci și a se transcrie într-o coală funciară nouă pe seama Municipiului Cluj în baza Deciziei de preluare în proprietatea privată a Municipiului Cluj Napoca

 • 6.5.2 Parcela cu nr topo. 841 în suprafață de 2j =11510 mp din CF 775 Someșeni. propunem a se adnota din vechiuul CF și propunem a se transcrie într-o coală funciară nouă pe seama Municipiului Cluj în baza Deciziei de preluare în proprietatea privată a Municipiului Cluj Napoca

 • 6.5.3 Parcela cu nr. topo. 84271/1 în suprafață de 5 ha 7545 mp. înregistrată în CF 1S57 de evidență Someșeni, propunem a se înscrie pe seama Municipiului Cluj în baza Deciziei de preluare in proprietatea privată a Municipiului Cluj Napoca

 • 7. Concluzii

  • 7.1 Pe seama Municipiului Cluj propunem înființarea unor CF-uri care să cuprindă următoarele înscrisuri:

Nr. CF nou Someșeni

 • A) . Foaia de avere

Nr. ser. 1, nr. topo. 840/2 Suprafața 13335.32 mp

Folosința Arător în Postata Bercului

Nr.ser.2 Nr.topo. 841, Suprafața 11510 mp

Folosința Arător în Postata Bercului

 • B) Foaia de proprietate

Municipiul Cluj

Drept de proprietate în baza HCL nr...

 • C) . Foaia de sarcini

Fără sarcini

 • 7.2 Nr. CF nou Someșeni

 • A) . Foaia de avere

Nr. ser. 1 nr. topo. 842/1/1 Suprafața 5 ha 7545 mp

Folosința Arător în Postata Bercului

 • B) Foaia de proprietate

Statul Român

Municipiul Cluj

Drept de proprietate în baza HCL nr.........

 • C) . Foaia de sarcini

Fără sarcini

Apoi aceste terenuri se vor înscrie pe seama Județului Cluj astfel

 • 7.3 Nr. CF nou Someșeni

 • A) . Foaia de avere

Nr. ser. 1, nr. topo. 840/2 Suprafața 13335,32 mp

Folosința Arător în Postata Bercului

Nr.ser.2 Nr.topo. 841, Suprafața 11510 mp

Folosința Arător în Postata Bercului

 • B) Foaia de proprietate

Județul Cluj

Drept de proprietate în baza HCL nr...și a Hot. Consiliului Județean Cluj nr.....

 • C) . Foaia de sarcini

Fără sarcini

 • 7.4 Nr. CF nou Someșeni

 • A) . Foaia de avere

Nr. ser. 1, nr. topo. 842/1/1 Suprafața 5 ha 7545 mp

Folosința Arător în Postata Bercului

 • B) Foaia de proprietate                                           .

Județul Cluj

Drept de proprietate în baza HCL nr.. și a Hot. Consiliului Județean Cluj nr. ....-

 • C) . Foaia de sarcini


Fără sarcini                                                  .....

întocmit: ing. Mihai Boacă

Breviar. Expertiza de față cuprinde următoarele anexe

Anexa scriptică Extrase funciare CF 774 Someșeni, 775 Someșeni, 1857 Someșeni

Anexa 1. Situația conform CF scara 1:2880

Anexa 2. Plan de încadrare in zonă scara 1:5000

Anexa 3. Situația conform măsurătorilor topografice/Situația propusă scara 1: 2000

AJSituatia conform CF

Nr.CF

e

Nr. topo

Suprafața

Categoria de folosință

Proprietari

77 A

1 1 A

Someșen-

1.

840

4.1365 stjp =

24333 mp

Arător in p. C oasta

Bercului

Dări ar. loan a lut Ilic .și Jucau Nicolae

~'15 Someșen;

1.

841

2.1=115)0

mp

Fanat in p Coasta Bercului

Jucau Nicolae si soția Suciu Ana

18"5 de evidență Someșeni

6

842 1 1

5 ha "546

mp

Arabil

Statul Român R.P.R.

Total

93386 mp

B. Situația intermediară propusa după partaj și trecerea în proprietatea privată Municipiului

Ciui

Nr.CF

s e r

Nr. Tooo

Suprafața

Categoria de folosință

Proprietari

Nou

1.

840/2

13335.3 2mp

Arător în p Coasta

Bercului

Municipiu) Cluj

în baza HCL....

n

841

11510 mp

Fânaț in p. Coasta Bercului

Nou

1.

842'2 '2

5ha7546 mp

Arabil

Municipiul Cluj

în baza HCL nr.

""a

Someșen i

840.1

10997.68mp

.Arător in p Coasta

Bercului

Dârjan loan a lui Ilte și

Jucau Nicolae

T otal

93389 mp

Totalul suprafeței terenurilor se propun a fi preluate în proprietatea privată ai Municipiului Cluj este de 82391,43 mp prin HCL nr.....

C. Situația definitivă propusă după trecerea din proprietatea privată a Municipiului Cluj, în proprietatea publică a Județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj prin regia Autonomă Aeroportul International Cluj Napoca

Nr.CF

S e r

Nr. i opo

Suprafața

Categoria de folosință

Proprietari

Nou

1.

840'2

13335.32mp

Arător in p Coasta

Bercului

Județul Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj prin RA Aeroportul Internațional Cluj Napoca

-•

841

11510 mp

Fânaț în p. Coasta Bercului

Nou

1.

842'2'2

5ha7546 mp

.Arabil

Județul Cluj în administrarea Consiliului Județean Cluj prin RA Aeroportul Internațional Cluj Napoca

774

Someșeni

2

840/1

10997,68mp

.Arător in p Coasta Bercului

Dârjan loan a lui Ilie și

Jucan Nicolae

Total

93389 mp


& <r? ■ 3


• 4_eZj

K


Grupa XIX


Modelul No. 48 Rsi.


<_Z    —
M t0H

-'■7?eA\(A


(Foaia B)


nun.

Ai Foaia de avere

./_i•q


(Foaia A)7 .

-<n z


-jv


/■


.T


“tt..


W,

£-2


’?T— 'rz*


■ț


oLyul CaJ ^zu0^COx < ii H_Z kky A\ uQfy

\


Rî A -A As 4 y(A

•{A(-V, <<'. t! q

Ai
ș

'! -y '-y r ■* iț>PLAN TOPOGRAFIC

C o nform C F scoro 1 2680


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLL'J-NAPOCA


SERVICIUL CAMERA AGRICOLĂ

NR SL'9JL/304/2 1.04.2006.

■     - Aon>»nîstrfsti?. Centrate-

APR 2008

|NgWV;


RA ROMATSA BUCUREȘTI

Str.lon lonescu de ia Brad nr.l 0

Referitor Ia investiția „ILS.RME de Ia Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, vă informăm că terenul pe care urmează a fi instalat acest echipament, situat în vecinătatea Aeroportului, peste râul Someșul Mic. având nr.topo.840; 841; 841/1; 841/1/1/3; 842/1/1/2; 842/1/1/4; 842/1/1/5; 842/1/1/6; 842/1/1/7;


842/1/1/8; 842/1/1/8; 842/1/1/9 și 842/1/1/10 în suprafață de 56.923 mp., nu face obiectul restituirii potrivit Legii 10/2001 cu modificările ulterioare, iar revendicările în baza, legilor de fond funciar au fost soluționate.

In consecință din punct de vedere juridic situația este clarificată pentru demararea investiției.

PRIMAR,     , SECRETAR.

ȘEF SERVICIU,

LEONOR5 HOB AN


EMIlțBOC     \ MIRCEA.TORJ

ST

•*» s»:          '

?

JfWO*

+

581600+

*

saisa-, n

N

SITUAȚIA TERENURILOR OCUPĂRILE

PENTRU EXTINDERE R.A AEROPORT CLUJ NAPOCA