Hotărârea nr. 224/2007

Hotărârea 224/2007 - Restructurarea si reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în „Serviciu public de investitii al municipiului Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NA POCA

HOTĂRÂRE

privind restructurarea și reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în “Serviciu! public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind restructurarea și reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca în “Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26875 din 29.03.2007 al Serviciului Juridic-Contencios și Biroului Resurse umane;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 116/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă programul de restructurare a R.A.D.P. Cluj-Napoca, potrivit anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca, statul de funcții și organigrama, potrivit anexelor 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Obiectul de activitate al Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca îl constituie:

 • a) implementarea și asigurarea funcționării și semnalizării rutiere;

 • b) întreținere, reparare străzi, trotuare, zone verzi;

 • c) producția de mixturi asfaltice și betoane;

 • d) activități de transport;

 • e) reparații auto;

 • f) servicii de ridicări auto (ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar);

 • g) ecarisaj;

 • h) prestări servicii cimitire (săpare gropi, îngrijirea curățeniei, manipulare cosciuge, etc.);

 • i) prestări servicii la wc-uri publice;

 • i) servicii de agrement, afișaj;

 • j) demolare construcții, panouri, etc;

Modalitatea de realizare a gestiunii Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca, descris la aliniatul precedent, este gestiunea directă.

Art. 4 — Patrimoniul Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca se compune din bunurile mobile și imobile, strict necesare desfășurării activității.

9

Bunurile imobile care vor rămâne în patrimoniul Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca sunt:

 • a) sediul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 22-24 și str. Avram Iancu nr. 28;

 • b) clădirile și terenurile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Meșterul Manole f.n.;

 • c) Baza de producție asfalt situată in municipiul Cluj-Napoca, str. Cantonului

 • d) Centrul de ecarisaj situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bobâlna nr. 65.

Art. 5 - Bunurile imobile care nu sunt necesare scopului reorganizării regiei in Serviciu public trec în domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • a) Bunurile imobile aflate în domeniul public al municipiului și în administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca, conform H.G. nr. 193/2006, rămân in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • b) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a R.A.D.P. Cluj-Napoca, trec în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6 Predarea-preluarea patrimoniului R.A.D.P. Cluj-Napoca se va face pe bază de protocol de către o comisie ce urmeaza a fi înființată prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7 Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca urmează a fi aprobat.

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică, Direcția domeniului public și privat și Biroul Resurse umane.

Nr. 224 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliu! local al municipiului Cluj-Napoca


Program de restructurare (periAnexa nr .1 la Hotararea nr.zz^/zuu/


are până la 31.12.2007)


Nr.

Crt.


Măsura


RT FINANCIAR acoperit din :

EFECTE în 2007

Termen Responsabil

Surse proprii ! Alte surse


„ .         Reducere

Reducere        ...

.                 plăti

pierdere           . .

restante


a Măsuri de natură organizatorică

■ Organizare pe centre 31 gg 2007 de P£ofiț_

Desfințarea a 194 de ,            posturi cu

disponibilizarea personalului aferent

TOTAL a

b.    Măsuri de natură tehnică și tehnologică

' Retehnologizare Stație 12      | $ef secfe

de betoane _ _ _ _ ______'______

Program de închidere

Stație și depozit 30.09 2007 Șef secție carburanți

TOTAl7b’_

c.    Măsuri de natură financiară

30.06.2007


Director

General


1.620.622


250 000    1.370.662


Director

General și SRIJIS


250.679


250 679


1.871.301


15 062


20.000


35.062


Sef

încasări creanțe ■ 30 09 2007 . contabl|ltate 2.700 497 2 700.497

' 4.606.860

1.329.835    1 370.662


TOTAL c TOTAL a+b+c


Director General

Director Economic

FISA DE MĂSURI


Măsura nr. 1

Denumirea: Organizarea pe centre de profit

Descrierea detaliata a măsurii. Se are in vedere: implementarea unui model structural nou. modificarea atribuțiilor compartimentelor funcționale și a centrelor de responsabilitate

- utilizarea unor indicatori tehnico-economici care să permitî determinarea rapida a costurilor totale și variabile, analiza peagului de rentabilitate

Necesitatea tehnică sau organizatorică a aplicării măsurii. Situația economico-financiară a regiei, gradul redus de încărcare a capacităților de producție, timpul de răspuns la cererile de ofertă a clienților, execuția contractelor, a impus pe lângă alte măsuri să se facă si restructurarea regiei prin organizarea pe centre de profit.

Termen de începere a aplicării măsurii...................

Termen de finalizare a măsurii..............................

Responsabil Director general - ing. Marius Catăniciu

Fundamentarea efortului financiar si a eficienței măsurii:

. Efort financiar necesar - Total, din care 545.935lei din partea regiei                        545.935 lei

Surse de finanțare: proprii


Efecte economico-financiare:             lei

2007

2008

Reducere pierderi

250.000

295.935

DIRECTOR ECONOMIC


EXA LA FIȘA DE MĂSURI PRIVIND REDUCEREA PLĂȚILOR CĂTRE FURNIZORI

PROPUS -LEI-

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

DATORAT

1 457 475

835.489

815 294

946 287

1.118.692

841.642

842.951

754 391

687 524

618 259

584 367

550 463

d.c restant |

454.711

286 954

296 376

386 729

434.573

364.571

318 659

285 467

241 869

228 756

227 903

236 699

pondere

31

34

36

41

39

43

38

38

35

37

39

43

DIRECTOR GENERAL ing Marms Cătăniciu

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Secinca Mihaela


FIȘA DE MĂSURI

Măsura nr. 2

Denumirea: încasări creanțe din vânzări de marfă și executări de lucrări:

Descrierea detailata a măsurii: Se inventariază săptămânal creanțele stabilindu-se programul de încasări, acestea se urmăresc de serviciul financiar-contabil

Necesitatea tehnica sau organizatorică a aplicării măsurii: Fluidizarea fluxului de numerar

Termenul de începere a aplicării măsurii:    acțiune in curs

Termen de finalizare a măsurii:

reducere cu 1.329.835 lei până la 31 decembrie 2007

Responsabil:                Director economic

Fundamentarea efortului financiar și a eficienței măsurii:

Efort financiar necesar - total din care -

Surse de finanțare

Efecte economico - financiare:

2007

2007

Reducere creanțe

1.329.835

-

DIRECTOR ECONOMIC

ANEXA LA FIȘA DE MĂSURI PRIVIND REDUCEREA CREANȚELOR

z

PROPUS

- LEI-

i

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

DATORAT

0

1 329 835

826 357

894.754

918 627

1 258 764

1 491 348

1 683 572

1 356 826

1 289 673

986 725

952 684

886.742

d.c restant

446 461

314 016

331 059

321 519

440.567

521 972

589 250

488.457

490.076

365 088

371 547

292 625

pondere

%

33

38

37

35

35

35

35

36

38

37

39

33

DIRECTOR GENERAL ing.Marius Cătăniciu

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Secinca Mlhaela


FIȘA DE MĂSURI

Măsura nr. 3

DENUMIREA: Reducerea plăților restante

Descrierea detailată a măsurii: s-au intocmit grafice de reducere a plăților restante (in anexă)

Necesitatea tehnică sau organizatorică a aplicării măsurii L. 137/2002

Termenul de începere a măsurii           acțiune in curs

Termen de finalizare a măsurii              .....................

Responsabil                           Director economic

Fundamentarea efortului financiar și a eficienței măsurii

Efort financiar necesar - Total din care:              2.741.324 lei

Surse de finanțare


fonduri proprii


Efecte economico - financiare

2007

Reducere plăți restante

2.741.324ANEXA LA FIȘA DE MASURI PRIVIND REDUCEREA PLĂȚILOR RESTANTE

lei

Nr crt

EXPLICAȚII

TOTAL OBLIGAȚII

DIN CARE LUNA:

DATORATE

IAN

FEB

MAR

APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

1

OBLIGAȚII FATÂ DE

BUGETUL LOCAL

63.190

5 000

5 000

15 000

20 000

18 190

2

OBLIGAȚII FATÂ DE

1 937 179

150 000

150 000

150 000

150 000

180 000

180 000

180 000

180 000

167.179

150.000

150.000

150.000

BUGETUL DE STAT

3

OBLIGAȚII FATÂ DE

740 955

50 000

80 000

80 000

80.000

163 955

100 000

100 000

80 000

3.500

3.500

BUGETUL ASIG SOCIALE

TOTAL - DATORAT

2.741.324

150.000

150.000

205.000

235.000

275 000

280.000

362.145

280.000

267.179

230.000

153.500

153.500


Eșalonare la rambursarea^reditulu[ BCR

Data calendaristică a scadenței planificate

Credit

Dobândă

01/01/2007

48024

28815

01/02/2007

48024

28174

01/03/2007

48024

27634

01/04/2007

48024

26894

01/05/2007

48024

26253

01/06/2007

48024

25813

01/07/2007

48024

24973

01/08/2007

48024

24332

01/09/2007

48024

23692

01/10/2007

48024

23052

01/11/2007

48024

22411

01/12/2007

48024

21771

01/01/2008

48024

21131

01/02/2008

48024

20490

01/03/2008

48024

19860

01/04/2008

48024

19210

01/05/2008

48024

18569

01/06/2008

48024

17929

01/07/2008

48024

17289

01/08/2008

48024

16648

01/09/2008

48024

16008

01/10/2008

48024

15368

01/11/2008

48024

14727

01/12/2008

48024

14087

01/01/2009

48024

13447

01/02/2009

48024

12806

01/03/2009

48024

12166

01/04/2009

48024

11526

01/05/2009

48024

10886

01/06/2009

48024

10245

01/07/2009

48024

9605

01/08/2009

48024

8965

01/09/2009

48024

8324

01/10/2009

48024

7684

01/11/2009

48024

7044

01/12/2009

48024

6403

01/01/2010

48024

5763

01/02/2010

48024

5123

01/03/2010

48024

4482

01/04/2010

48024

3842

01/05/2010

48024

3202

01/06/2010

48024

2561

01/07/2010

48024

1921

01/08/2010

48024

1281

01/09/2010

48024

640

TOTAL

2161080

663046


Eșalonare rămasă neachitată la linie de credit BCR

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

TOTAL

15.000

15.000

15.000

1.140.000

1.195.000

FISA DE MĂSURI


Măsura nr. 4

DENUMIREA: Desfințarea a 197 posturi cu disponibilizarea personalului aferent (Reducerea numărului de personal cu 197 angajați)

 • a.  descrierea detailată a măsurii: Reducerea de personal se va aplica în toate direcțiile funcționale ale societății, cuprinde toate categoriile de salariați.

 • b.  Necesitatea tehnică sau organizatorică a aplicării măsurii: Situația economico-financiară dificilă a societății, grad redus de încărcare a capacităților de producție, îmbogățirea atribuțiilor postului ca urmare a reorganizării pe centre de profit au impus desfințarea și comasarea unor posturi care nu mai sunt acoperite de volumul contractelor incheiate.

drepturile salariaților disponibilizați vor fi în conformitate cu codul muncii criteriile care se aplică la disponibilizarea personalului sunt cele prevăzute în Contractul colectiv de muncă aplicat in cadrul regiei pe anul 2007 pe lângă reducerea cheltuielilor neeconomicoase cu personalul, măsura va avea ca efect și creșterea atractivității regiei.

 • c. Termenul de începere a aplicării măsurii:

 • d. Termenul de finalizare a măsurii:

 • e. Responsabil: Director general și sef serviciu R.U.

 • f.  Fundamentarea efortului financiar și a eficienței măsurii:

Efort financiar necesar Total, din care :                  250.679 lei

2007

-Reducere pierderi

250.679Director economic ec. Mihaela Secinca


Concluzii

 • * asupra evoluției performanțelor tehnice-tehnologice:

 • - in ceea ce privește calitatea producției regia are una dintre cele mai performante stații de mixturi asfaltice care asigură o calitate superioară a asfaltului

 • - dotările tehnologice în general sunt performante, menționăm stația de mixturi asfaltice, unele mijloace de transport dar existând și dotări tehnologice cu un grad avansat de uzură morală și fizică cum ar fi stația de betoane și unele utilaje necesare secției străzi

 • - investiții finanțate de la buget sunt trecute în......

 • * asupra rezultatelor economico-financiare: vezi contul de profit și pierderi respectiv evoluția pricipalilor indicatori economico-financiar.

 • - cauze: serioase probleme de natură financiară, lipsa unor investiții pentru modernizarea tehnologiilor și achiziții de utilaje performante, dotări independente și încasarea cu întârziere a lucrărilor și serviciilor executate.

 • * asupra viabilității în continuare a regiei:

 • - măsuri de viabilizare: reorganizarea regiei ca serviciu public cu personalitate juridică. în subordinea Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

 • - reducerea personalului

 • - dezvoltarea investițiilor:

 • - modernizarea centrului de ecarisaj

 • - dotări independente

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca s-a înființat potrivit prevederilor Hotărârii nr. 162/ 2007, ca serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2 Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca are sediul in Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 22-28

Art. 3 Patrimoniul Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca este format din bunurile mobile și imobile stabilite și aprobate prin hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.4 Obiectul de activitate al Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca îl constituie următoarele activități:

 • a) Implementarea și asigurarea funcționării semnalizării rutiere

 • b) întreținere, reparare străzi, trotuare, zone verzi, etc

 • c) Producția de mixturi asfaltice și betoane

 • d) Activități de transport

 • e) Reparații auto

 • f) Servicii de „ridicări auto” (ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar),

 • g) Ecarisaj

 • h) Prestări servicii cimitire (săpat gropi, îngrijirea curățeniei, manipulare coșciuge

 • i) Prestări servicii la wc-uri publice

 • j) Servicii de agrement si afișaj

 • k) Demolare construcții, panouri etc.

Art.5 Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca are personalitate juridică, se finanțează din venituri proprii și din subvenții alocate de la bugetul local, depunând situații financiare trimestriale și anuale la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu anexele aferente.

Art. 6 Evidenta contabilă se organizează și se conduce potrivit legii.

Art.7 Serviciul public are calitatea de ordonator terțiar de credite in condițiile legii.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.8 Structura Organizatorică a Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca este cea prevăzută în Organigramă. Ea se modifică și se completează după caz de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.9 Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca își realizează atribuțiile sale prin următoarele compartimente (*):

DIRECTOR -1

 • -  Compartimentul Secretariat, Arhiva -1

 • -  Formația de PAZĂ -12

>

 • -  Compartimentul Audit Public Intern - 1

 • -  Compartimentul Financiar-Contabil, Caserie - 4

 • -  Compartimentul Aprovizionare-2

 • -  Compartimentul Contracte, Marketing, Desfacere -Facturare - 1

SECȚIA ÎNTREȚINERE STRĂZI, MECANIZARE-șef secție 1

 • -  FormațiațAtelier) întreținere Străzi-17

 • -  Compartiment Coloana Auto - 4

 • -  Formația(Atelier) Producție Mixturi Asfaltice și betoane - 15

 • -  Laborator Mixturi Asfaltice,- 1

 • -  Fomația(Atelier) Semnalizare Rutieră- 8

  SECȚIA PRESTĂRI-SER VICII - șef secțiiFormația(Atelier) Prestări Servicii Cimitire -24

Compartiment Ridicări Auto-5

Formație(Atelier) Centrul de Ecarisaj -8

Formația(Atelier) Prestări Servicii WC-uri Publice-

Compartiment Servicii de Agrement și Afișaj- 3

* Pentru activități sezoniere sau pentru realizarea unor comenzi, pentru livrarea unor produse, lucrări sau pentru prestarea unor servicii care au contractată desfacerea, se poate angaja personalul necesar cu Contract individual de Muncă pe perioadă determinată cu apobarea Ordonatorului principal de Credite

CAPITOLUL III

CONDUCEREA ȘI CONTROLUL

Art.10 Conducerea Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca este asigurată de un director - care trebuie să aibă studii superioare de lungă durată și o vechime în specialitatea studiilor necesare realizării atribuțiilor de minim 5 ani.

- numirea în funcție a conducătorului serviciului public se face prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ca urmare a promovării concursului sau examenului după caz în condițiile prevăzute de lege. Concursul este organizat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

Art.l 1 Conducătorul serviciului - directorul are calitatea de Ordonator terțiar de credite. Art.12 Atribuțiile directorului sunt:

 • ■  organizează in cadrul serviciului public activitatea de prevenire a incendiilor, avariilor și exploziilor, stabilind atribuții și sarcini în domeniul PST pentru fiecare salariat,

 • ■  pentru realizarea activității serviciului public dispune defalcarea și detalierea atribuțiilor ce revin fiecărui salariat prin fișele posturilor,

 • ■  stabilește măsuri organizatorice privind securitatea și sănatatea în muncă a salariaților Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

 • ■  organizează, conduce și gestionează activitățile serviciului conform dispozițiilor legale,

 • ■  reprezintă și angajează Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj Napoca în relațiile cu terții, potrivit competențelor sale,

 • ■  organizează și conduce cu șefii de secții activitățile tehnice, de producție,

 • ■  economice, rezolvă problemele sociale, permițând   serviciului o cât mai mare

flexibilitate, adaptare și dezvoltare continuă,

 • ■  delegă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe nivele ierarhice imediat


  terilor în


 • ■  emite decizii de recuperare a pagubelor produse serviciului în limita prevederilor legale,

 • ■  propune ordonatorului principal de credite premierea personalului în funcție de posibilitățile financiare ale serviciului, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă,

 • ■  desemnează înlocuitorul pentru perioada de absență și stabilește limitele de competență și responsabilitate ale acestuia,

 • ■  angajează lucrări și servicii pe bază de contracte cu firme specializate conform obiectului de activitate stabilit,

 • ■  stabilește sarcini, atribuții, competențe, responsabilități, pentru toate nivelele ierarhice pe care le subordonează,

 • ■  avizează delegările de autoritate și responsabilitate către șefi de secții,

 • ■  acordă audiențe pentru problemele ridicate de personalul angajat și de către beneficiarii serviciilor prestate de către serviciu, produselor livrate si lucrărilor executate,

 • ■  propune către Consiliul local :

 • 1. comisii sau organe de lucru;

 • 2. casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

 • 3. scăderea din gestiune a lipsurilor de valori când acestea nu se datorează culpei unei persoane fizice;

 • ■  dispune verificarea și inventarierea gestiunilor,

 • ■  emite decizii pentru recuperarea pagubelor produse de salariații serviciului,

 • ■  prezintă la termenul stabilit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Art.13 Conducătorul Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca (directorul) se subordonează primarului municipiului Cluj-Napoca prin delegare de atribuții.

»

Art.14 Organigrama, Statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la propunerea primarului municipiului Cluj-Napoca Art.15 Angajarea personalului se face de către primarul municipiului Cluj-Napoca, care are și calitatea de angajator, ca urmare a concursurilor sau examenelor, după caz, și cu încheierea de contract individual de muncă.

Art.16 Controlul ierarhic de specialitate se efectuează de către personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.17 Atribuțiile, responsabilitățile si competențele ce revin Serviciului pe fiecare domeniu de activitate sunt defalcate prin fișa postului fiecărui salariat.

Art.18 Activitățile principale care privesc realizarea obiectului de activitate al serviciului public se desfășoară in principal in cadrul a doua secții conduse de către un șef de secție și care au încadrat personal pe baza de contract individual de muncă.

a. în secția de întreținere străzi, mecanizare principalele activități


 • - implementarea și asigurarea funcționării semnalizării ruti^rșf

 • - întreținerea si reparații la străzi, trotuare, zone verzi etc/;

 • - producția de mixturi asfaltice si betoane;

 • - activități de transport.


b. în secția de Prestări servicii se desfășoară următoarele activități:

 • - ridicări mijloace auto (ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar);

 • - ecarisaj;

 • - prestări servicii cimitire, wc-uri publice;

 • - servicii de agrement si afisaj.

Art.19 Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la cele două secții, prin Fișa postului vor fi stabilite atribuțiile de serviciu ce revin fiecărui salariat încadrat la aceste locuri de muncă

CAPITOLUL IV

DURATA

Art.20 Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca va începe să funcționeze din data de_________________________și îsi va înceta existența prin Hotarare a

Consiliului Local din motive de oportunitate, eficiență economică sau daca interesul public o impune

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.21 Direcțiile și serviciile din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca acordă asistență de specialitate atât în ceea ce privește înființarea Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca cât și în ceea ce privește organizarea și funcționarea Serviciului.

Art.22 Prevederile Regulamentului Intern aplicabil aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca se aplică și salariaților Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca.

Art.23 Regulamentul Intern se aduce la cunoștința salariaților intervenții al municipiului Cluj-Napoca prin grija angajatorului.


Art.24 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca poate fi modificat și/sau completat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la propunerea primarului municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al R.A.D.P., Hotărârea nr. 22/28.03.2007, urmând a fi supusă spre adoptare în ședința Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Președinte CA al RADP Cluj-Napoca,

SORIN APOSTU,


Director Direcția tehnică^

-LAVINIA POP

Șef Serviciu juridic-contencios

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 224/2007


STAT DE FUNCȚII


AL SERVICIUL PUBLIC DE INTERVENȚII AL MUNICIPIULUI CkU.Nr. crt.

Denumirea funcției (Numele și prenumele ocupantului)

Nivelul Studiilor (cerut de post)

posturi

Nivelul de salarizare (conform anexei din actul normativ privind salarizarea)

propus

________ ______ ______1

Personal contractual

124

1

Director

S

1

2

Șef secție

Secția Intr.străzi mecanizare 1

Secția Prestări serv.            1

S

2

Cf.Contractului Colectiv dc Muncă aplicabil

3.

Arhivar

Comp. Secretariat arhiva    1

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

4.

Medic veterinar

Centru de ecarisaj 2

S

2

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

5.

Economist

Comp. Audit Public      1

Comp. Financiar         1

Comp. Control Market.   1

S

3

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

6.

Contabil

Comp. Financiar contabil 2

M

2

Cf.Contractului Colectiv dc Muncă aplicabil

7.

Casier

Comp. Financiar contabil 1

M

1

Cf.Contractului Colectiv dc Muncă aplicabil

8.

inginer

Comp. Aprovizionare 1

S

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

9.

Electrician (Electronist)

Form. Semnaliz. Rutiera 1

M

8

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

10.

Revizor tehnic

Comp. Col. Auto 1

M

1

Cf.Contractului Colectiv dc Muncă aplicabil

11.

Șofer

Comp. Col. Auto 3

Formația Cimitire 1

Formația Ridicări auto 3

>

I'ormatia Ecarisaj 1

E + carnet de conducere profes.

8

Cf.Contractului Colectiv dc Muncă aplicabil

12.

Mecanici utilaje

E + carnet de conducere profes.

7

Cf.Contractului Colectiv dc Muncă aplicabil


Formația Intret. Străzi 7

13.

A

îngrijitoare

Form. Preș. Serv. WC - uri publice        14

E

14

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

14.

Agenți Paza

Pep. Bobalna 4

Stația Mixt. Asfaltice 4

Baza Mest. Manole 4

Curs calificare

12

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

15.

Gropari

Formația Cimitire 14

E

14

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

16.

Muncitori necalificati

Cimitire 9

Agrement 3

Form Ecarisaj 5

E

17

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

17.

Muncitori calificați

Form întreținere Străzi ( asfaltatori/pavatori/betonisti) 10 Formația Mixt Asfalt 15

E + Curs de calificare

25

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

18.

Macaragiu

Formația Ridicări Auto 2

Curs calificare

2

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

19.

Subinginer

Gestionar Serv.

Aprovizionare

S

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

20.

Instalator

S

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

21.

Laborant

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil


Sorin Apostu Director Direcția TehnicăLavinia Pop

Șef Serviciu Juridic-contencios


//

' Iosif Madru, Șef Birou Resurse Umane


CONSIL.TUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL PUBLIC DE INTERVENȚII

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCAAprobat Consiliul

Hotărâre nr._____/

Președinte Consiliu Administrație Cătăniciu Mari