Hotărârea nr. 223/2007

Hotărârea 223/2007 - Întretinerea echipamentelor tehnico-edilitare si ridicarea lor la cotă de către administratorii/detinătorii de retele edilitare.

CONSILII L LOCAL AL MUNICIPII LI 1 CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind întreținerea echipamentelor tehnico-edililare și ridicarea lor la cotă de către administratorii deținătorii de rețele edilitare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind întreținerea echipamentele lehnico-edilitarc și ridicarea lor la cotă de către administratorii deținătorii de rețele edilitare, pe domeniul public de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.25.036 26.(13.20(17 al Direcției tehnice privind propunerea ca întreținerea echipamentelor lehnico-edilitarc și ridicarea lor la cotă, pe domeniul public de pe raza municipiului Cluj-Napoca. să revină administratorilor deținătorilor de rețele edilitare care le administrează:

Reținând prevederile OCî nr. 43/1097 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor, ale Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 10'1995 privind calitatea in construcții cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr.2 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al.l. ari. 39 al. 1 și ari. 45 al. I din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Fiecare deținător de rețele edilitare subterane are obligația de a întreține. repara și ridica la cotă toate echipamentele lehnico-edilitarc: cămine carosabile, necarosabile, hidranți. răsuflatori. guri de scurgere ape pluviale aferente rețelei pe care o administrează, aliate in ampriza drumului.

Art.l Solicitarea pentru eliberarea Autorizației de spargere în regim de urgență (intervenții accidentale), conform normelor legale, va cuprinde și locații in care sunt echipamentele tehnico-edilitare ce necesită remedieri constatate fie de reprezentanții administrației publice locale, fie de cei ai deținătorilor de rețele edilitare subterane. Termenul in care se vor remedia echipamentele tehnico-edililare sunt cele prevăzute prin Autorizația de spargere.

Art.3 Excepție de la prevederile ari. I fac străzile în curs de modernizare și cele care se află în garanție. La expirarea garanției la o stradă se va întocmi prin grija Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului un proces-v erbal de predare către fiecare administralor/deținălor de rețele a tuturor echipamentelor tehnico-edililare aflate pe aceasta pentru întreținere.

Art.4 Nerespectarea prevederilor art. I constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 - 500 RON/echipamenl neridicat la cotă conform normelor.

Art.5 Nerespectarea prevederilor ari. 2 in ceea ce privește termenele de refacere constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform Hotărârii nr. 390/1998.

Art.6 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Compania de Apă Someș. Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca. E-On Gaz. Electrica. Romtelecom și alți deținători de rețele subterane.


Nr. 223 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)