Hotărârea nr. 221/2007

Hotărârea 221/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 95, în suprafaţă de 53 mp, în vederea extinderii locuintei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea

Turzii nr. 95. în suprafață de 53 mp. în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Turzii nr. 95, în suprafață de 53 mp. în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 23965 din 21.03.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Turzii nr. 95. în suprafață de 53 mp. în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 53 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Turzii nr. 95, în favoarea domnului Topan Gheorghe, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 de ani. iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 70 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația tehnică pentru dezmembrare teren în vederea concesionării, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. 9885, cu nr. topo. 2292/2/2. în suprafață de 53 mp.

Documentația tehnică pentru dezmembrare teren în vederea concesionării face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 221 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.221/2007

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU DEZMEMBRARE TEREN ÎN VEDEREA CONC


AMPLASAMENT:


STR. CALEA TURZII, NR. 95. MUN. CLUJ - NAPOCA. JUD. CLUJ

C. F. NR. 9885 CLUJ - NAPOCA

NR. TOPO. 2282/2

BENEFICIAR:

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, STR. MOȚILOR, NR. 1-3.

JUD. CLUJ.

EXECUTANT:

P.F.A. Nutiu Marius-Alexandru,

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 140, Categoria C. Str. 1 Mai, nr. 41, Loc. Sânnicoară, Com. Apahida.

Telefon: 0740/127222

0788/686426

CLUJ - NAPOCA MARTIE 2007

B.E. 3/13/2007

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

9                                                                                                  5


PARTEA SCRISĂ:

 • •  Fișa proiectului

 • •  Conținutul documentației

1 Memoriul tehnic

 • ■  Schița vizelor (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • ■  Inventarul de coordonate (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • ■  Calculul suprafeței (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • ■  C.F. nr. 9885 Cluj-Napoca

 • ■  Tabel de mișcare a parcelelor


1 pag.

 • 1 pag.

 • 2 pag.

 • 1 pag.

 • 3 pag-

 • 2 pag.

 • 3 pag.

1 pag.


PARTEA DESENATĂ:
 • ■  Plan de încadrare în zonă

 • ■  Plan de situație conform C.F.

 • ■  Plan de amplasament și delimitare al imobilului


planșa 1

planșa 2


3 planșe


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezmembrare teren în vederea concesionării, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 40/2007.

 • 2.  Beneficiarul lucrării: Statul Român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj - Napoca, cu sediul în str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Nuțiu Marius - Alexandru. P.F.A.. str. 1 Mai, nr. 41, Ioc. Sânnicoară. corn. Apahida. Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr.140, Categoria C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în intravilanul mun. Cluj - Napoca, str. Calea Turzii, nr. 95, având ca suprafață măsurată 851 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți - construcții.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru dezmembrare teren în vederea concesionării.

 • 6. Amplasarea corpului de proprietate: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj - Napoca, str. Calea Turzii, nr. 95, între vecinii la:

 • - Nord - Str. Calea Turzii,

 • - Est - Lascu C.,

 • - Sud - Pop A., Zlenke F.

 • - Vest - Bojan A.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabuiat pe beneficiar în C. F. nr. 9885 Cluj Napoca, cu nr. topo 2292/2, cu suprafața de 848mp. Conform prezentei documentații se propune dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 2292/2, în două parcele: parcela cu nr. topo. 2292/2/1, cu suprafața de795 mp și parcela cu nr. topo. 2292/2/2, cu suprafața de 53mp, conform tabelului de mișcare al parcelelor.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 215 (Dealul Steluța). Din punctul de stație 1 cu viză spre punctul 215, s-a transmis punctul de stație 2. Din punctele de stație 1 și 2 cu ajutorul ____

telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice aie terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare, a drumuirii și a coordonatelor punctelor radiate:

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic:

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale corpurilor de proprietate la scara 1:500. respectiv 1 :100;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Martie 2007

Cluj - Napoca


întocmit th. Nuțiu Marius-Alexandru

CERTAT ____ nt

LU Sens CȘ5              H*» ț

\% wțwm4us //

V' ALEXANDRU jfi
J_ I

Suprafața

NOTĂ

Jug.

st. □

ă^z (9 c

•/

* /1). /

7

/

1 d

p?-/*.

J'/’N6.L2


I

■<--î


No.

scria]


NOTĂ


/•'


Caz. w- .
•          Asupra cotei de .7(/V/7^/^parte din porțiunea

‘4-i

. 3.


■) teren de sub B. . P. . c Statului Rorpân, se ■j'aazâ dreptul de fo'osințâ, pe durata exis-:i construcției, cu plata taxe’ anuale prey. de Legea nr. 4/1973. . C4 _W«Z            , . . ,

în favoarea lui:       ,.

i-'


teu        cCodt-^

t.


Apoi m oaza fontractulul de . Ljpioriatul de stat județean Cluj sub /

Nr. .o. I"?? . . . din i/.ețțȘ; . . . 19 coupra construcț-'ei de sub A. .Jvt > SC iniabu-

•          lează dreptul de proprietate, cu titlul de

.W/tt.. ca bun      ??<?... î

.....e .c < . . •Jn favoare* j«l:

fîw KP&lMa. tânedetifetei_______

flLtf)              - Sle/Q/h, r cfj^. Ici

~-.....-■  Qa^a. &&& %■'&■ 1


. /LCUC .


Foaia po proprietate.

V-r


C-

£


*5

'.x

4-s

PLAN DE AMPLASAMENT SI.

DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr codostml

S'jprtifnM rnoStJrnM

Adresa irnchil'jhj'

61 12

851 mp

M'.n Cluj -Nor o: a. r      l.h: i nr 95


5«(uotia octuolo

"i'uotio \ fdupc deîlip

•loare re/olipi'e)

(înainte de de?ii

Nr cod

Suprofoln

(mp)

Coleqorio de folosința

Descrierea imobilului

Nr ead

Suprafața

(mp.l

Coteoorio de folosința

Descr*ere^ imnb»|,y,ji

6112

8-18

"uDi-roncL

teren in Calea Tix.-'. rr 95

5112 ' 1

795

-•/fti-COnstr

leren in < ako bi'jii, ni 9r.

6112/2

53

'•jr'.i-r nnstr

îe’*n

Total

R4R' MXANDnU


Boia: Martie 200’


■.B5 J50— '

I

/     l**'


I

595 25n - |

o


Scara: 1:500


Nr. cndaslrol

Suprofo’n f

Adiere .mrNIu’ ji

61«2/1

7ORmp

Mun Cluj fHrore. Cnl«o Tur?.., .,r 05
Nr poiceio

Cctegcrio d® folosința

Suprof alo (mp)

VolPor» d® in*ror 'are (l®i)

Uent-.jr-

1.

Cu» ti -construcții

79?

imprennui! eu gard de t’e‘on

lotci

79?

13 DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod consh

Suprafața eonsti'uilo la sol (mp)

Voioase d® împn^dn»*» (iei)

Uenfî’jr 1

Totul

INVENTAR DE COORDONA^


System de proiecție: Ste»eog<afi

Pci.

£ (m)

" (,n)

126

393091,321

585^07,836

161

3930°2 4 A X

.. .   ..  1S5325.372

150

393107,1 15

585292.961

188

3951 15,854

585282,402

191

393136.536

585266.324    4

194

393128,320

58525' 2'9

îee

393125,253

585254 SB5

185 .

393 i 18,187

585250.919

180

393109,932

585267.543

182

393101.8’7

.....   585274, i?J

204

393102,533

585274 349

203

3931 IO.547

585266,4 J2.

202

3931 1J.7O5

_____ 585272.486   .

201

393106.029

5352 '8.519

200

393108.224

585281.377

167

3951 10,634

585284, >85

1G6

3931 10.438

585285.2'7

165

393107.01 7

585288 296

197

393105,950

..  ... 555287.129 ....

154

393101.945

585290.525

164

39309.' 4 64

£-85285.2’4

163

393096.9 *3

385285,595

154

393093 335

5552 8'.4 52

138

393085,621

58528'.804

134

393087.127

585293,88 7

130

393088.092

565300. 1 30

129

39308B.Î21

585301.106

128

393088,53 2

585303,069

«27

393089.314

585304.958


585 300

Scaia: 1:100

Hr. COdo^Uol

S'7p»0<0lo mnȘiirOl'J

imobiM.r

51 12/2

Vrno

Uu

1 Cluj-Nornro. <OI*O        'ir

.4- DATE REILRIWARE LA 7£7Σ.V

Ni pcv C®lo

Ccl®aoria de folosința

S» 'prelata (mp)

Vn’oorc de

Meni iun»

1.

Curii COnstruclii

53

împrejmuit cu gord de beton

Tctol

53

R. DATE REFERITOARE LA < OXSTRLVTI1

C od cnnsU

Suprofoto construita Io r,oi

(n»p)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiun.

O

31

C-l' nj

lotci

31

INVENTAR 0E COORDONATE

Eveculont.

•h lluțiu Morius- Aie*ond’■'

/<V    1        ,\

/r CEMlFIC.V 'X

■ iZ rE . ——-

Sistem de proiect»'®: Stereogrotic 1970

Fc».

i (’T>)

II (m)

201

393106.029

5852“?.519

202

393113.705

585272.48C

203

3931 10.54 7

585258.432

204

393102,533

5852 74,94?

.---Ar-—'JȚ ■ luj S4™ frj Trr         nil

fe Awx ,f alexandru

'K   c P l-X

Doln: Martie 200“

175

393103.712

5852 “6.308

198

393105.05?

5B5277.995

1 72

393105.210

585277.865

Se ronfirmn suprafața din moSTO’or-si irtroducereo in'obif'jlu' in bd«a de d*'1?

Supraloto lolcilo mosuralo ~ 53mp

Suprofota din act - 53mpTABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C. F.

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

CAD.

TOPO.

MP.

9885

6112

DDO? '0

848

Teren în Calea Turzii, nr. 95.

--------------—---4

Drept de proprietate. în favoarea: STATUL ROMÂN.

SITUAȚIA PROPUSĂ-DUPĂ DEZMEMBRARE

9885

6112/1

2292/2 1

795

Teren în Calea Turzii, nr. 95.

Drept de proprietate, in favoarea: ! STATUL ROMÂN.

6112/2

0 00'?/?/">

53

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN

Drept de concesiune pe o perioadă de 49 ani. in favoarea: TOP AN GHEORGHE

întocmit: th. Nuțiu Marius-Alexandru

,<AsTRW\

' CERTIFICAT ^.\

Ogj              '•


Al’TORTEARi^-M "Al fefcwna C         I

LMARIUS /?/ ALEXANDRU -£/

. c

B.E.-3/15/2007

jo î cî n o         cJ a F* 0

£ î £ ~U! ! a


i t ca * k \-x X_z k t t < %-a. x-4 • s~A > *-z

_ _ _ ,. _     . r- r\ r\r\

scai a i. ouuu
L_34-4S-C-a-4 - IV


PROPRIETAR: STATUL ROMAN"'

Plan de situație conform C.F. scara 1:1000