Hotărârea nr. 219/2007

Hotărârea 219/2007 - Modificarea si completarea anexei la Hotărârea nr. 592/2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr.592/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 592/2005 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 497 din 28.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 592/2005;

Reținâd avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se modifică și se completează anexa la Hotărârea nr. 592/2005 cu poziția nr. 21- str. Observatorului nr. 3 bloc OS3.

ART.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Prof. u ’


Nr. 219 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)