Hotărârea nr. 217/2007

Hotărârea 217/2007 - Aprobarea Regulamentelor-cadru de functionare a pietelor agroalimentare, Flora, Hermes si Zorilor din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamcntelor-cadru de funcționare a piețelor agroalimentarc

FLORA, LIERMES și ZORILOR din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor-cadru de funcționare a piețelor agroalintentare FLORA. HERMES și ZORILOR - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26.208 /421/28.03.2007 al Direcției domeniului public si privat prin care se înaintează spre analiză Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca propunerea de aprobare a Regulamentelor-cadru de funcționare a piețelor agroalimentarc FLORA, HERMES și ZORILOR;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 9, al. 2 și 24 al.l din H.G. nr. 348 /2004, modificată și completată cu H.G. nr. 1334/2004 și art. 36 lit. c, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă Regulamentele-cadru de funcționare a piețelor agroalimentare FLORA, HERMES și ZORILOR din municipiul Cluj-Napoca prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă înființarea Serviciului de administrare hale și piețe în cadrul Direcției tehnice.

Serviciul va cuprinde un număr de 7+1 persoane din care un șef serviciu, trei inspectori de specialitate cu studii tehnice sau economice, un muncitor calificat și trei muncitori necalificați,

Art. 3. Se aprobă taxa de ocupare de 3 lei/masă/zi, pentru ocupanții meselor destinate comercializării produselor agroalimentare indiferent de forma de organizare a utilizatorilor (producător, persoană fizică autorizată, asociație familială, persoană juridică-societate comercială). Ocuparea meselor se va face pe o perioadă de maximum 3 luni.

Art. 4. Selectarea utilizatorilor spațiilor comerciale, inclusiv a celor dotate prin grija consiliului local, se va face pe baza unui punctaj acordat comercianților interesați, punctaj din care o pondere de până la 50% o va reprezenta tariful pe mp./zi propus, respectiv 50% se va acorda pentru utilizatorii, producători direcți. înregistrați la Registrul Comerțului Cluj.

Taxa de ocupare a spațiilor comerciale va fi valoarea cea mai marc oferită dc utilizatori pe mp./zi. Valoarea minimă de luare în considerare a propunerii de taxă este de 3 lei/mp./zi

Art. 5. Spațiile destinate comercializării cărnii și produselor din carne (carne tocată, pastă de mici, mezeluri, câmați, specialități, afumături etc) vor fi închiriate pe o perioadă de maxim trei ani. numai pentru producătorii direcți, condiționați de desfacerea de produse din carne specifice, pe perioada sărbătorilor religioase tradiționale. Mobilierul frigorific necesar va fi achiziționat pe cheltuiala producătorilor selecționați.

Pentru spațiile destinate comercializării altor produse agroalimentare, conforme cu specificul pieței, se vor întocmi abonamente pe o perioadă de maxim un an.

Mesele/vitrinele frigorifice din cadrul spațiilor comerciale destinate comercializării altor produse agroalimentare. conforme cu specificul pieței, vor fi ocupate pe bază dc abonament pe o perioadă de maxim trei luni, la taxa stabilită la art. 3.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția urbanism. Direcția poliția comunitară și Direcția economică.

Nr. 217 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)


Președinte de ședință,


Prof. univ. dr. Vasile Florin S

Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. AuroraA/armure

Anexa 1 la Hotărârea nr. 21 7/2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCAREGULAMENT DE FUNCȚIONARE

A PIEȚEI AGROALIMENTARE “ FLORA ” DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată și a Hotărârii Consiliului local nr.217/2007, scopul lui fiind crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Art.l. PIAȚA AGROALIMENTARĂ FLORA va funcționa în municipiului Cluj-Napoca, cartierul Mănăștur. str. Padin (Flora) f.n., reamenajată și modernizată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în baza Autorizației de construire nr. 1185/19.07.2006.

Art.2. Administratorul pieței este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Piața agroalimentară Flora este piață permanentă, specificul pieței este de piață agroalimentară destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din came, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor.

Art.4. Piața agroalimentară Flora se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament de funcționare a pieței agroalimentare Flora din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârii nr.217/2007.

Amenajarea Pieței agroalimentare Flora s-a efectuat în baza Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 792/1999, a Planului Urbanistic de Detaliu și a Studiilor de fezabilitate aprobate prin Hotărârii nr. 164/2006.

Art.5. Piața agroalimentară Flora deține Autorizația de funcționare nr.

din________________.

CAPITOLUL II

TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Art.l. Tipul pieței este de piață agroalimentară permanentă.

Art.2. Produsele care se comercializează în această piață se încadrează în CAEN, la codul 5262.

Art.3. Orarul de funcționare a PIEȚEI, este:

 • -  perioada de vara, între orele 6,3o-20,oo de luni până sâmbătă, iar duminica, între orele 7,oo-14,oo;

 • -  perioada de iarnă, între orele 7,oo-20,oo, de luni până sâmbătă, iar duminica, între orele: 7,oo- 14,oo.

CAPITOLUL III

PLANUL PIEȚEI

Art.l. Planul pieței este prevăzut în planșa nr. 1, anexă la prezentul regulament, în acesta se regăsesc: căile de acces, spațiile de parcare și sectorizarea pieței.

Sunt trei căi principale de acces care sunt dispuse astfel: pentru cărucioare și intervenții auto: două pe latura de N și unul pe latura de V.

Pe latura de N a pieței, între aceasta și carosabil, este prevăzut un trotuar pietonal și două accese pietonale.

în colțul S-V, există de asemenea, un acces pietonal.

Căile de acces pentru cumpărători spre punctele de vânzare se vor realiza pe culoarele dintre mese și pe aleile de circulație din piață.

Structurile de vânzare și anexele cuprind:

 • -  pe latura sudică trei spații comerciale cu S= 38,58 mp., un spațiu comercial cu S= 38,59 mp, un spațiu comercial cu S= 46,33 mp., un birou administrativ în S= 10,50 mp. și un birou administrativ în S= 20,45 mp.;

 • -  pe latura estică o cameră pentru centrală termică în S= 37,80 mp., spălător și grup sanitar cu S= 46,85 mp., și un spațiu pentru pubele S= 31,85 mp.;

 • -  pe latura vestică și pe latura nordică acces pietonal;

 • - pe zona centrală a pieței, grupuri de mese comerciale.

Pe latura estică se află platforma de descărcare.

Art.2. Piața este dotată cu o magazie de cântare, unde este amplasat cântarul de verificare al cumpărătorului, cântare tip balanță sau basculă pentru utilizatorii pieței, și un cântar care poate măsura până la 30 kg. la o singură cântărire, necesar mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței, echipamente de protecție.

Art.3. Piața este racordată la energie electrică și la rețeaua de apă-canal cu branșamente proprii.

Art.4. Depozitarea deșeurilor se va face în spațiul special amenajat.

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI ȘI AL PLATOULUI PIEȚEI AGROALIMENTARE FLORA

1. PIAȚA AGROALIMENTARÂ FLORA

Art.l. Amplasamentul pieței agroalimentare Flora are următoarele vecinătăți:

 • -  la N - Complexul Comercial Flora;

 • -  la V - blocurile de locuințe P+4 de pe Aleea Padin;

 • -  la E - Poșta;

 • -  la S - terenul de sport al Scolii generale nr. 21.

Art.2. Suprafața totală construită este de 808.60 mp., distribuiți astfel:

 • -  mese legume-fructe: 432,00 mp.;

 • -  cinci spații comerciale: 200,66 mp.;

 • -  două birouri administrative: 30,95 mp.;

 • -  grupuri sanitare, spălător: 46,85 mp.;

 • -  spațiu pentru pubele: 31,85 mp.

Suprafața totală destinată circulației: 554,10 mp., din care:

 • -  platformă descărcare : 131.00 mp.;

 • -  pietonal: 193,10 mp.

 • -  camera pentru centrală termică: 37,80 mp.

 • -  hol: 6,89 mp.

Art.3. Pavimentul pieței la exterior este din ciment sclivisit, dale ecologice la parcări și platformă de descărcare, iar la interior este din ciment sclivisit în zona meselor de vânzare legume-fructe și în spațiul pentru pubele, gresie antiderapantă în spațiile comerciale, spălător, grupuri sanitare și în camera cu centrală termică și parchet laminat în birouri.

Art.4. Sectorizarea pieței este realizată astfel:

 • -  pe latura sudică, trei spații comerciale cu S= 38,58 mp., din care: două destinate comercializării cărnii și produselor din carne și unul destinat comercializării ouălor și produselor apicole, un spațiu comercial cu S= 38,59 mp. destinat comercializării produselor lactate și un spațiu comercial cu S= 46,33 mp. destinat tot comercializării produselor lactate, un birou administrativ în S= 10,50 mp. și un birou administrativ în S= 20,45 mp.;

 • -  pe latura estică, o cameră pentru centrală termică în S= 37,80 mp., spălător și grup sanitar cu S= 46,85 mp., și un spațiu pentru pubele S= 31,85 mp.;

 • -  pe latura vestică și pe latura nordică, accese pietonale;

 • -  pe zona centrală a pieței sectorizarea grupurilor de mese comerciale este realizată astfel :

 • -  Sectorul A - ocupând un procent de max. 60% din numărul meselor comerciale - destinat producătorilor agricoli;

 • -  Sectorul B - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale - destinat persoanelor fizice/ asociațiilor familiale autorizate;

 • -  Sectorul C - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale - destinat societăților comerciale;

 • -  Sectorul D- ocupând un procent între 5-10% din numărul meselor, dar nu mai puțin de trei mese - destinat comercializării florilor.

Art.5. Mobilierul utilizat în piață este din fibră de sticlă tip___, având

următoarele dimensiuni______________.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață, prin consultarea unui panou cu prețurile zilnice, cu prețul cel mai mic și cel mai mare pe fiecare tip de produs;

 • 2. Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul tip balanță sau basculă cu o capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziționate în cantitate mare;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței.

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor regale, folosind exclusiv tichetele tip ZI, puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 2. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • 3. Etalarea instrumentelor de măsură;

 • 4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pieței;

 • 5. Inscripționarea denumirii producătorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă pe tichetele tip Z2 puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 6. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 8. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 9. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

 • 10. Să nu expună spre vânzare marfa deteriorată sau stricată;

 • 11. Să efectueze aprovizionarea pieței în afara programului de funcționare, înainte de începerea acestuia.

 • 12. Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în max. 16 h de la ora închiderii;

 • 13. Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

 • 2. Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți;

 • 3. Verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

 • 4. Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

 • 5. Sprijină organele de control autorizate;

 • 6. Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. Stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;

 • 8. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

 • 9. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

 • 10. Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • 11. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudini i cântăriri 1 or;

 • 12. Asigură zilnic și ori de câte ori este necesar salubrizarea pieței;

 • 13. Asigură, în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței este obligat să înscrie în registrul de evidență special înființat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei. Modelul registrului de evidență este prevăzut în anexa nr.l.

 • 15. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței va afișa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz. a comerciantului persoană juridică.

 • 16. Selecția utilizatorilor pieței se va face astfel:

 • -  Selecția inițială a persoanelor juridice, asociației familiale, a persoanei fizice și a producătorilor agricoli, deținători a certificatului de producător, se va face în funcție de solicitări și de existența și vechimea contractului cu SC APO SA;

 • -  în situația unui număr mai mare de solicitări din partea celor care au deținut contract cu SC APO SA se va face o redirijare către alte piețe;

 • -  în situația în care a fost distribuită câte o masă, la solicitare, fiecărui fost deținător de contract cu SC APO SA, și sunt mese neocupate, se va proceda la o selecție de oferte a unor noi solicitări, luându-se în considerare prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare;

 • -  după o perioadă de trei luni, se va face o nouă selecție, luându-se în calcul prețul practicat în această perioadă și, respectiv prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare tuturor utilizatorilor pieței.

 • 17. Ocuparea locurilor la mese se va face în baza unui abonament eliberat de administrația pieței.

Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa c prevăzute în regulamentul-cadru.


Anexa 2 la Hotărârea nr. 217/2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCAREGULAMENT DE FUNCȚIONARE

A PIEȚEI “ HERMES ”

DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată și a Hotărârii Consiliului local nr. 217/2007, scopul lui fiind crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Art.l. PIAȚA AGROALIMENTARÂ HERMES va funcționa în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac (Hermes) f.n., reamenajată și modernizată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în baza Autorizației de construire nr. 1183/19.07.2006.

Art.l. Administratorul pieței este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Piața agroalimentară Hermes este piață permanentă, specificul pieței este de piață agroalimentară destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din came, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor.

Art.4. Piața agroalimentară Hermes se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament de funcționare a pieței agroalimentare Hermes din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 217/2007.

Amenajarea Pieței agroalimentare Hermes s-a efectuat în baza Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 792/1999, a Planului Urbanistic de Detaliu și a Studiilor de fezabilitate aprobate prin Hotărârea nr. 164/2006.

Art.5. Piața agroalimentară Hermes deține Autorizația de funcționare nr.___

din_________________.

CAPITOLUL II

TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Art.l. Tipul pieței este de piață agroalimentară permanentă.

Art.2. Produsele care se comercializează în această piață se încadrează în CAEN, la codul 5262.

Art.3. Orarul de funcționare a PIEȚEI este:

 • -  perioada de vară, între orele 6,3o-20,oo, de luni până sâmbătă, iar duminica, între orele: 7,oo-14,oo;

 • -  perioada de iarnă, între orele 7,oo-20,oo, de luni până sâmbătă, iar duminica, între orele 7,oo-14,oo.

CAPITOLUL III

PLANUL PIEȚEI

Art.l. Planul pieței este prevăzut în planșa nr. 1, anexă la prezentul regulament, în aceasta regăsindu-se căile de acces, spațiile de parcare și sectorizarea pieței.

Există trei căi principale de acces care sunt dispuse astfel: unul pentru cărucioare și intervenții auto, pe latura de E și două accese pietonale pe laturile de S și V.

Căile de acces pentru cumpărători spre punctele de vânzare se vor realiza pe culoarele dintre mese și pe aleile de circulație din piață.

Pe str. Albac, în piațeta din fața bisericii, sunt amenajate 7+8 parcări, cu spațiu verde.

Structurile de vânzare sunt repartizate astfel:

 • -  pe latura sudică sunt cinci spații comerciale din care: trei spații comerciale cu S= 29,49 mp., un spațiu comercial cu S= 31,73 mp. și un spațiu comercial cu S= 30,30 mp. și accese pietonale;

 • -  pe latura nordică sunt șase spații comerciale, din care: patru spații comerciale cu S= 22,72 mp., un spațiu comercial cu S= 24,06 mp și un spațiu comercial cu S= 9,24 mp;

 • -  pe latura estică sunt: două birouri administrative cu S= 22,14 mp, respectiv S= 17,34 mp, centrala termică, spălător, grup sanitar și pubele;

 • -  pe latura vestică sunt accese pietonale;

 • -  pe zona centrală a pieței, sectorizarea grupurilor de mese comerciale .

Art.2. Piața este dotată cu o magazie de cântare, unde este amplasat cântarul de verificare al cumpărătorului, cântare tip balanță sau basculă pentru utilizatorii pieței, și un cântar care poate măsura până la 30 kg. la o singură cântărire, necesar mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței, echipamente de protecție.

Art.3. Piața este racordată la energie electrică și la rețeaua de apă-canal cu branșamente proprii.

Art.4. Depozitarea deșeurilor se va face în spațiul special amenajat.

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI ȘI A PLATOULUI PIEȚEI AGRO ALIMENTARE HERMES

Art.l. Amplasamentul pieței agroalimentare Hermes are următoarele vecinătăți:

 • -  la N- blocuri de locuințe P+4 de pe str. Arieșului;

 • -  la V- blocurile de locuințe P+10 de pe str. Arieșului;

 • -  la SV- blocuri de locuințe P+10 și Complexul Comercial Hermes;

 • -  la E- blocuri de locuințe P+4;

 • -  la S-str. Albac și blocuri P+10 și biserică.

Art.2. Suprafața totală construită este de 1073,52 mp., distribuiți astfel:

 • -  mese legume-fructc: 617,9 mp.;

 • -  11 spații comerciale: 285,60 mp.;

 • -  două birouri administrative: 39,48 mp.;

 • -  grupuri sanitare, spălător: 43,81 mp.;

 • -  spațiu pentru pubele: 20,58 mp.;

Suprafața totală destinată circulației: 987,63 mp., din care:

 • -  platformă descărcare : 141,40 mp.;

 • -  parcări: 195,50 mp.

 • -  cameră pentru centrală termică: 19,01 mp.

Art.3. Pavimentul pieței la exterior este din ciment sclivisit, dale ecologice la parcări și platformă de descărcare, iar la interior este din ciment sclivisit în zona meselor de vânzare legume-fructe și în spațiul pentru pubele, gresie antiderapantă în spațiile comerciale, spălător, grupuri sanitare și în camera cu centrală termică și parchet laminat în birouri.

Art.4. Sectorizarea pieței este realizată astfel:

 • -  pe latura nordică:

 • - un spațiu comercial în suprafață de 24,06 mp. destinat comercializării ouălor și produselor apicole;

 • - patru spații comerciale în suprafețe de 22,72 mp. și un spațiu comercial în suprafață de 9,24 mp. care vor fi scoase la licitație pentru producătorii cu certificat de producător destinate comercializării produselor agroalimentare.

 • - pe latura sudică :

 • - două spații comerciale în suprafețe de 31,73 mp. respectiv 30,30 mp. destinate comercializării cărnii și produselor din carne;

 • - un spațiu comercial în suprafață de 29,49 mp.destinat comercializării peștelui;

 • - două spații comerciale în suprafețe de 29,49 mp. destinate comercializării laptelui și produselor lactate;

 • -  pe latura estică sunt: două birouri administrative cu S= 22,14 mp, respectiv S= 17,34 mp , centrala termică, spălător și grup sanitar și pubele;

 • -  pe latura vestică sunt accese pietonale;

 • -  pe zona centrală a pieței, sectorizarea grupurilor de mese comerciale este realizată astfel :

 • -  Sectorul A - ocupând un procent de max. 60% din numărul meselor comerciale - destinat producătorilor agricoli;

 • -  Sectorul B - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale - destinat persoanelor fizice/ asociațiilor familiale autorizate;

 • -  Sectorul C - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale - destinat societăților comerciale;

 • -  Sectorul D - ocupând un procent între 5-10% din numărul meselor, dar nu mai puțin de trei mese- destinat comercializării florilor.

Art.5. Mobilierul utilizat în piață este din fibră de sticlă tip__, având

următoarele dimensiuni:________.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

l.Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață prin consultarea unui panou cu prețurile zilnice, cu prețul cel mai mic și cel mai mare pe fiecare tip de produs;

 • 2. Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul tip balanță sau basculă cu o capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziționate în cantitate mare;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip ZI, puse la dispoziție de administratorul pieței.

 • 2. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • 3. Etalarea instrumentelor de măsură;

 • 4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pieței;

 • 5. Inscripționarea denumirii producătorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă pe tichetele tip Z2 puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 6. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 8. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 9. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

 • 10. Să nu expună spre vânzare marfa deteriorată sau stricată;

 • 11. Să efectueze aprovizionarea pieței în afara programului de funcționare, înainte de începerea acestuia.

 • 12. Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în max. Vz h de la ora închiderii;

 • 13. Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

 • 2. Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți;

 • 3. Verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

 • 4. Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

 • 5. Sprijină organele de control autorizate;

 • 6. Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. Stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;

 • 8. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

 • 9. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

 • 10. Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • 11. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • 12. Asigură salubrizarea pieței zilnic și ori de câte ori este necesar;

 • 13. Asigură, în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței este obligat să înscrie în registrul de evidență special înființat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei.

 • 15. La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței va afișa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului persoană juridică.

 • 16. Selecția utilizatorilor pieței se va face astfel:

 • -  Selecția inițială a persoanelor juridice, a asociației familiale, a persoanei fizice și a producătorilor agricoli, deținători ai certificatului de producător, se va face în funcție de solicitări și de existența și vechimea contractului cu SC APO SA;

 • -  în situația unui număr mai mare de solicitări din partea celor care au deținut contract cu SC APO SA se va face o redirijare către alte piețe;

 • -  în situația în care a fost distribuită câte o masă, la solicitare, fiecărui fost deținător de contract cu SC APO SA, și sunt mese neocupate, se va proceda la o selecție de oferte a unor noi solicitări luându-se în considerare prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare;

 • -  după o perioadă de trei luni, se va face o nouă selecție, luându-se în calcul prețul practicat în această perioadă și, respectiv, prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare tuturor utilizatorilor pieței.

 • 17. Ocuparea locurilor la mese se va face în baza unui abonament eliberat de administrația pieței.

Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.

Anexa 3 la Hotărârea nr. 21 7/2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

A PIEȚEI AGROALIMENTARE “ ZORILOR ” DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată și a Hotărârii Consiliului local nr. 217/2007, scopul lui fiind crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Art.l. PIAȚA AGRO ALIMENT ARĂ ZORILOR va funcționa în municipiul Cluj-Napoca, cartierul Zorilor, str. Pasteur (Zorilor) f.n., reamenajată și modernizată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în baza Autorizației de construire nr. 1184/19.07.2006.

Art.2. Administratorul pieței este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Piața agroalimentară Zorilor este piață permanentă, specificul pieței este de piață agroalimentară destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din came, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor.

Art.4, Piața agroalimentară Zorilor se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament de funcționare a pieței agroalimentare Zorilor din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 217/ 2007.

Amenajarea Pieței agroalimentare Zorilor s-a efectuat în baza Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.792/1999 și a Planului Urbanistic de Detaliu și a Studiilor de fezabilitate aprobate prin Hotărârea nr. 164/ 2006.

Art.5. Piața agroalimentară Zorilor deține Autorizația de funcționare nr.

din_________________.

CAPITOLUL II

TIPUL PIEȚEI Șl CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Art.l. Tipul pieței este de piață agroalimentară permanentă.

Art.2. Produsele care se comercializează în această piață se încadrează în CAEN, la codul 5262.

Art.3. Orarul de funcționare a PIEȚEI, este:

 • -  perioada de vară, între orele 6,3o-20,oo, de luni până sâmbătă, iar duminica între orele 7,oo-14,oo;

 • -  perioada de iarnă, între orele 7,oo-20,oo, de luni până sâmbătă, iar duminica între orele 7,oo-14,oo.

CAPITOLUL III

PLANUL PIEȚEI

Art.l. Planul pieței este prevăzut în planșa nr. 1, anexă la prezentul regulament, în aceasta se regăsesc: căile de acces, spațiile de parcare și sectorizarea pieței.

Sunt patru căi principale de acces care sunt conform planului de situație prezentat în anexă și care sunt dispuse astfel: două pe latura N pentru cărucioare, intervenții auto și salubritate și două accese pietonale: unul pe latura de N și unul pe latura de E.

Pe latura de nord a pieței, între aceasta și carosabil, este prevăzut un trotuar pietonal și două accese pietonale.

Căile de acces pentru cumpărători spre punctele de vânzare se vor realiza pe culoarele dintre mese și pe aleile de circulație din piață.

Pe latura estică se află platforma de descărcare.

Structurile de vânzare și anexele sunt repartizate astfel:

 • -  pe latura sudică sunt două spații comerciale cu S= 31,87 mp., un spațiu comercial cu S= 34,01 mp., un spațiu comercial cu S= 34,07 mp., un birou cu suprafață de S= 24,21 mp.- depozitare cântare;

 • -  pe latura nordica și centrală, grupuri de mese comerciale

 • -  pe latura vestică, centrala termică, birou administrator: S= 15,26 mp., spălător și grup sanitar S= 30,02 mp., pubele: S= 13,20 mp.;

 • -  pe latura nordică și estică, accese pietonale.

Art.2. Piața este dotată cu o magazie de cântare, unde este amplasat cântarul de verificare al cumpărătorului, cântare tip balanță sau basculă pentru utilizatorii pieței, și un cântar care poate măsura până la 30 kg. la o singură cântărire, necesar mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței și echipamente de protecție.

Art.3. Piața este racordată la energie electrică și la rețeaua de apă-canal cu branșamente proprii.

Art.4. Depozitarea deșeurilor se va face în spațiul special amenajat.

CAPITOLUL IV

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI ȘI AL PLATOULUI PIEȚEI

Art.l. Amplasamentul pieței agroalimentare Zorilor are următoarele vecinătăți:

 • -  la N- blocul Complexului Zorilor și blocurile P— 10 de pe str. Pasteur;

 • -  la V- blocurile de locuințe P+4 de pe str. Luceafărului;

 • -  la S - str. Luceafărului cu blocurile P+4 și Casa Pompe și Post Trafo-RAJAC;

 • -  la E- str. Zorilor și blocuri de locuințe P+4.

Art.2. Suprafața totală construită este 538,56 mp., distribuiți astfel:

 • - mese legume - fructe: 290,40 mp.;

 • -  patru spații comerciale: 131,82 mp.;

 • -  un birou administrativ: 24,21 mp.;

 • -  grupuri sanitare, spălător: 30,02 mp.;

 • -  un spațiu pentru pubele: 13,20 mp.

Suprafața totală destinată circulației: 2866,50 mp., din care:

 • -  platformă descărcare : 113,40 mp.;

 • -  pietonal: 1312,50 mp.;

Art.3. Pavimentul pieței la exterior este din ciment sclivisit, dale ecologice la parcări și platformă de descărcare, iar la interior este din ciment sclivisit în zona meselor de vânzare legume-fructe și în spațiul pentru pubele, gresie antiderapantă în spațiile comerciale, spălător, grupuri sanitare și în camera cu centrala termică și parchet laminat în birouri.

Art.4. Sectorizarea pieței este realizată astfel:

 • -  pe latura sudică sunt: două spații comerciale cu S= 31,87 mp. destinate comercializării cărnii și produselor din carne, un spațiu comercial cu S= 34,01 mp. destinat comercializării produselor lactate și un spațiu comercial cu S= 34,07 mp. destinat comercializării ouălor și produselor apicole, un birou cu suprafață de S= 24.21 mp.- depozitare cântare;

 • -  pe latura nordică și centrală, sectorizarea grupurilor de mese comerciale este realizată astfel:

 • -  Sectorul A - ocupând un procent de max. 60% din numărul meselor comerciale - destinat producătorilor agricoli;

 • -  Sectorul B - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale - destinat persoanelor fizice/ asociațiilor familiale autorizate;

 • -  Sectorul C - ocupând un procent de 20% din numărul meselor comerciale - destinat societăților comerciale;

 • -  Sectorul D - ocupând un procent între 5-10% din numărul meselor, dar nu mai puțin de trei mese- destinat comercializării florilor.

 • -  pe latura vestică, centrală termică, birou administrator: S= 15,26 mp., spălător și grup sanitar S= 30,02 mp., pubele: S= 13,20 mp.;

 • -  pe latura nordică și estică, accese pietonale;

Art.5. Mobilierul utilizat în piață este din fibră de sticlă tip ______, având

următoarele dimensiuni:___

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

l.Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață, prin consultarea unui panou cu prețurile zilnice, cu prețul cel mai mic și cel mai mare pe fiecare tip de produs;

 • 2. Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul tip balanță sau basculă cu o capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziționate în cantitate mare;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv tichetele tip ZI, puse la dispoziție de administratorul pieței.

 • 2. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • 3. Etalarea instrumentelor de măsură;

 • 4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pieței;

 • 5.  Inscripționarea denumirii producătorului agricol, persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă pe tichetele tip Z2 puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 6. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 8. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 9. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

 • 10. Să nu expună spre vânzare marfa deteriorată sau stricată;

11.Să efectueze aprovizionarea pieței în afara programului de funcționare, înainte de începerea acestuia.

 • 12. Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în max. '/> h de la ora închiderii;

 • 13. Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

 • 2. Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți;

 • 3. Verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

 • 4. Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

 • 5. Sprijină organele de control autorizate;

 • 6. Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. Stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;

 • 8. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianlilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

 • 9. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

 • 10. Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • 11. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • 12. Asigură zilnic și ori de câte ori este necesar salubrizarea pieței;

 • 13. Asigură, în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14. La data ocupării locului de vânzare, administratorul pieței este obligat să înscrie în registrul de evidență special înființat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei. Modelul registrului de evidență este prevăzut în anexa nr.l.

 • 15. La data ocupării locului de vânzare, administratorul pieței va afișa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului persoană juridică.

 • 16. Selecția utilizatorilor pieței se va face astfel:

 • -  Selecția inițială a persoanei juridice, asociației familială, persoanei fizice și producători agricoli - deținători ai certificatului de producător, se va face în funcție de solicitări și de existența și vechimea contractului cu SC APO SA;

 • -  în situația unui număr mai mare de solicitări din partea celor care au deținut contract cu SC APO SA se va face o redirijare către alte piețe;

 • -  în situația în care a fost distribuită câte o masă, la solicitare, fiecărui fost deținător de contract cu SC APO SA și sunt mese neocupate, se va proceda la o selecție de oferte a unor noi solicitări luându-se în considerare prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare;

 • -  după o perioadă de trei luni, se va face o nouă selecție, luându-se în calcul prețul practicat în această perioadă și, respectiv, prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare tuturor utilizatorilor pieței.

 • 17. Ocuparea locurilor la mese se va face în baza unui abonament eliberat de administrația pieței.

Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt

prevăzute în regulamentul-cadru.