Hotărârea nr. 215/2007

Hotărârea 215/2007 - Alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Fundatiei „centrul de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor” din Cluj (CRCHM) din capitolul bugetar 68020502, în vederea achitării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Fundației “Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor” din Cluj (CRCHM), din capitolul bugetar 68020502, în vederea achitării cheltuielilor de întreținere și funcționare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Fundației “Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor" din Cluj (CRCHM), din capitolul bugetar 68020502, în vederea achitării cheltuielilor de întreținere și funcționare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.10889 din 8. 03. 2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Fundației “Centrul de-Recuperare a Copiilor Handicapați Motor" din Cluj (CRCHM), din capitolul bugetar 68020502, în vederea achitării cheltuielilor de întreținere și funcționare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.;

Văzînd avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Fundației “Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor" din Cluj (CRCHM), din capitolul bugetar 68020502, în vederea achitării cheltuielilor de întreținere și funcționare, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Nr.215 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi, prin vot secret)