Hotărârea nr. 214/2007

Hotărârea 214/2007 - Alocarea sumei de 80.902,50 de lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei 80.902,50 de lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 80.902,50 de lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca. în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Adrian Gurzău și Ciprian Adrian Păun;

Analizând Referatul nr. 10661 din 7.02.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 80.902,50 de lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 80.902,50 de lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 214 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată


cu 24 voturi)p JI       Contrasemnează:

/z? X7          --------------------

07 Secretarul municipiului, v/ Jr. Aurora Tărmure


Contrasemnează: