Hotărârea nr. 212/2007

Hotărârea 212/2007 - Acordarea avizului Consiliului local pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncti la scoli generale, licee, colegii şi grupuri clujene.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea avizului Consiliului local pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori-adjuncți la școli generale, licee, colegii și grupuri școlare clujene

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului local pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori-adjuncți la școli generale, licee, colegii și grupuri școlare clujene -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21258 din 14.03.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune acordarea avizului Consiliului local pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori-adjuncți la școli generale, licee, colegii și grupuri școlare clujene;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea avizului Consiliului local pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori-adjuncți la școli generale, licee, colegii și grupuri școlare clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură.

Nr. 212 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Vasile Florin StamatianSecretarul munțgmiului,

Jr. Aurora Țîtrrnure


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 212/2007


AVIZ


privind acordul consultativ al Consiliului local pentru candidații reușiți la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori-adjuneți din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca


Tabel cu candidații declarați reușiți în urma concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori-adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca, desfășurat în perioada 1-7 martie a.c.:


Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Unitatea școlara unde este numit director/dir. adjunct

Obs.

1.

Bugariu Alexandru

director

Liceul T. “Gheorghe Sincai” -

Cluj-Napoca

2.

Don Marinela Violeta

director

Liceul T. “Nicolae Balcescu”-Cluj-Napoca

3.

Wolf Rudolf

director

Liceul T. “Apaczai Csere

Janos”- Cluj-Napoca

4.

Codreanu Cornelia

director

Liceul Pentru Deficienti de

Vedere Cluj

5.

Costea Mariana

director

Colegiul Tehnic de Construcții “Anghel Saligny” Cluj-Napoca

6.

Chiurbe Grigore

director

Grup Școlar ” Tehnofrig” Cluj-Napoca

7.

Pușca Monica

director

Grup Școlar “Aurel Vlaicu” -Cluj-Napoca

8.

Ardelean Livia Stela

director

Grup Școlar Forestier Cluj-Napoca

9.

Bena Maria

director

Colegiul Tehnic “Raluca Ripan”- Cluj-Napoca

10.

Campean Aurelia

director adjunct

Liceul T. “Nicolae Balcescu”-Cluj-Napoca

11.

Vaidahazan Ioan

director adjunct

Grup Școlar “Edmond Nicolau”- Cluj-Napoca

12.

Turcu Adina

director adjunct

Grup Școlar “Aurel Vlaicu” -Cluj-Napoca

13.

Zanc Matilda

director adjunct

Școala “Al. Vaida Voevod”-

Cluj-Napoca

14.

Szocs lldiko Eva

director adjunct

Școala ”lon Agarbiceanu” -

Cluj-Napoca

15.

Dioszegi Erzsebet

director adjunct

Școala “Emil Isac” - Cluj-Napoca

16.

Kovacs Varga Emilia

director adjunct

Școala “David Prodan”- Cluj-Napoca

17.

Vanda Silviu Valeriu

director adjunct

Liceul Pentru Deficienti de Vedere Cluj

18.

Rus Elena

director adjunct

Școala Speciala nr. 1 Cluj-Napoca

19.

Neamtu Maria Margareta

director adjunct

Școala Speciala nr. 2 Cluj-Napoca              / O