Hotărârea nr. 211/2007

Hotărârea 211/2007 - Aprobarea înfiinţării compartimentului de acizitii publice – în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O TÂRÂRE

privind aprobarea înființării compartimentului de achiziții publice - în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării compartimentului de achiziții publice - în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 962/102/28.03.2007 al Biroului Resurse umane prin care se propune înființarea compartimentului de achiziții publice - în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit.a), 39 al.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTÂRÂȘTE:

Art. 1 începând cu data prezentei se aprobă înființarea compartimentului de achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - denumit “Biroul Achiziții publice și contracte” în subordonarea directorului Direcției tehnice.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare - anexa 1 - la prezenta hotărâre, statul de funcții - anexa 2 - al Biroului de Achiziții publice.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse umane.


Nr. 211 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca

Anexa 1 la Hotărârea nr.211/2007


Regulament de Organizare și Funcționare a Biroului de Achiziții publice și contracte

Biroul de Achiziții publice și contracte - este compartiment de muncă constituit în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca desfășurându-și activitatea în locația Primăria Cluj-Napoca - str. Moților nr.3 și are în componență un număr de 6 posturi din care:

 • -  1 post de conducere (șef birou)

 • -  5 posturi de execuție

structura posturilor (a funcțiilor) Biroului Achiziții publice și contracte este prevăzută în statul de funcții;

Biroului Achiziții publice și contracte este subordonat direct directorului Direcției tehnice din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca;

Misiunea și scopul Biroului Achiziții publice și contracte: atribuirea și executarea contractelor de achiziție publică conform legislației privind achizițiile publice.

Atribuții ale Biroului Achiziții publice și contracte:

 • a)  elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

 • b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c)  îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

 • d)  aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;

 • e)  constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice...

 • f)  urmărirea respectării prevederilor legale cu privire la executarea contractelor de achiziții publice ; informează în scris conducătorul instituției ori de câte ori sunt încălcări sau nu sunt respectate întocmai clauzele prevăzute în contractele de achiziții publice;

 • g) înregistrează și conduce evidența tuturor contractelor de achiziții publice încheiate de către Municipiul Cluj-Napoca în registrul special de evidență a contractelor aprobat de primar.

(NOTĂ: Contractele de achiziții publice aflate în derulare la data aprobării prezentului Regulamentului de Organizare și Funcționare vor fi înregistrate în Registrul de Evidență a Contractelor în ordinea cronologică a înscrierii lor). Registrul de Evidență a Contractelor va conține cel puțin următoarele informații:

 • -  nr. crt. (din registru)

 • -  nr. de înregistrare al contractului

 • -  părțile contractante:

 • -  compartimentul______________________________________________

(care a inițiat procedura și care execută contractul)

 • -  Executantul, furnizorul, prestatorul________________________________

 • -  data de la care începe executarea contractului și data limită de finalizare

 • -  valoarea contractului________________

 • -  modificări aduse în timpul executării contractului: act adițional

nr.______

 • -  observații: mențiuni cu privire la executarea defectuoasă (sau neexecutarea) unor clauze contractuale și măsurile luate; rezilierea contractului cu precizarea cauzelor și a temeiului legal etc.

Competențele Biroului de Achiziții publice și contracte

 • a) avizează documentațiile întocmite de compartimentele de muncă cu privire la organizarea achizițiilor publice

 • b) avizează contractele de achiziții publice încheiate de Municipiul Cluj-Napoca cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare referitor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și de executare a lor

 • c) informează în scris conducătorul instituției orice încălcare a prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și executarea contractelor de achiziții publice.

Responsabilitățile Biroului de Achiziții publice și contracte:

 • -  răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea și executarea contractelor de achiziții publice în cadrul Municipiului Cluj-Napoca

Sistemul de relații ale Biroului de Achiziții publice și contracte:

 • -  primește informații la cerere de la toate compartimentele de muncă din primărie necesare atribuirii, încheierii și executării contractelor de achiziții publice

 • -  transmite informații, note interne care conțin date sau proceduri de urmat pentru atribuirea, încheierea și executarea contractelor de achiziții publice

 • -  conlucrează direct cu directorul economic privind alocarea resurselor bugetare și utilizarea lor conform clauzelor contractuale din contractele de achiziții publice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 2 la HCL nr.211/2007


STAT DE FUNCȚII al Biroului de Achiziții publice și contracte

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Clasifi care grad/ treaptă

Număr posturi

Nivelul salariilor de bază - cf. O.G. nr.3/2006

1.

Șef birou (insp. sp.)

s

I(A)

1

2.

Insp. sp.

S

I(A)

2

S

I

2

3.

Inspector

M

IA

1