Hotărârea nr. 210/2007

Hotărârea 210/2007 - Aprobarea suplimentării numărului de posturi la Direcţia urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Direcția urbanism din cadrul aparatului de

specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 936/26.03.2007 al Biroului Resurse umane privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Direcția urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (2) lit.a), 39 al.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suplimentarea numărului de posturi la Direcția urbanism, astfel:

- 10 posturi - cerința de ocupare: studii superioare tehnice de lungă durată - specializarea arhitectură, construcții.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează Biroul Resurse umane.


Nr. 210 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)