Hotărârea nr. 207/2007

Hotărârea 207/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Amenajare sală de mese şi spatiu expozitional prin închidere terasă la Scoala Alexandru Vaida Voevod, municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Amenajare sală de mese și spațiu expozițional prin închidere terasă la .Școala Alexandru Vaida Voevod, municipiul Cluj-Napoca “

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare sală de mese și spațiu expozițional prin închidere terasă la Școala Alexandru Vaida Voevod. municipiul Cluj-Napoca" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21295 din 14.03.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare sală de mese și spațiu expozițional prin închidere terasă la Școala Alexandru Vaida Voevod, municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Amenajare sală de mese și spațiu expozițional prin închidere terasă la Școala Alexandru Vaida Voevod. municipiul Cluj-Napoca", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


Nr. 207 din 3 aprilie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 207/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Amena jare sală de mese și spațiu expozițional prin închidere terasă la Școala Alexandru Vaida Voevod, municipiul Cluj-Napoca “

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Oltului nr.83, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TE I IN 1CO-ECON OM ICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform devizului general cu TVA. în prețuri 2007 este:

326.748 LEI ( inclusiv T.V.A.)

din care C+M                         287.258 LEI

  • •  Zona seismică de calcul este " F cu perioada de calcul T=0,7 sec și coeficientul seismic Ks=0,08.

  • •  Spațiul rezultat după închidere și acoperire va avea suprafața utilă de 225,60 mp și o suprafață construită de 234.00 mp.

  • •  înălțimea liberă la etaj, va fi de 2,90 mp. iar înălțimea maximă la atic, față de nivelul actual al trotuarului de pe str.Oltului va fi de 7.4 m.

  • •  Clădirea are și va avea toate utilitățile și dotările tehnice aferente unei clădiri cu funcțiunea de școală generală

  • •  Puterea electrică necesară nu va depăși 5 kw.

  • •  Necesarul de energie termică va fi de maxim 10 kw.

  • •  Debitul maxim de apă potabilă necesar nu va depăși 0.02 1/s; debitul pluvial aferent zonei nou acoperite se menține la nivelul actual și va fi de până la 0.05 1/s

  • •  Durata de realizare a investiției: 6 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul loca!

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.