Hotărârea nr. 206/2007

Hotărârea 206/2007 - Încetarea concesiunii, prin renuntare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 64.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea concesiunii, prin renunțare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Patriciu Barbu nr. 64.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii, prin renunțare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 64 - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 15609 din 02.03.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care sc propune încetarea concesiunii, prin renunțare, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 64;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea concesiunii, prin renunțare, raportat la prevederile cap. IV. art. 10. pct. lO.d.l. din contractul de concesiune nr.37332/23.05.2005. având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Patriciu Barbu nr. 64. în suprafață de 15.80 mp., concesiune aprobată prin H.C.L. nr. 292/2005. în favoarea lui Țene Ioan Vasile și soția Țene Florica Daniela.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 206 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)