Hotărârea nr. 205/2007

Hotărârea 205/2007 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spatiului comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, bl. B1b, corp A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr.l IA bl.Blb corp A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A bl. Blb corp A -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22377 din 16.03.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. HA bl. Blb corp A în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”. art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial în suprafață de 83 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Primăverii nr. 1 IA bl. Blb corp A, înscris în CF nr. 117345 cu nr. topo. 23541/1/II, în favoarea S.C. “ELSO” S.R.L.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 100 EURO/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Nr. 205 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)