Hotărârea nr. 204/2007

Hotărârea 204/2007 - Însusirea documentatiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra locuintei situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 7.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr.7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Ana Ipătescu nr.7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10529/45/12.02.2007 al Direcției fondul imobiliar de stat prin care se propune însușirea documentației cadastrale. în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr.7, în favoarea domnului Corpodcan Gelu.;

Reținând prevederile Decretului - Lege nr.115/1938 privitor la cărțile funciare, ale Ordinului nr.634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” . al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. '15/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește documentația cadastrală întocmită în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Ana Ipătescu nr.7, identificată în CF nr.2896, cu nr.topo.3380/30. având o suprafață utilă 52.65 mp. și o pivniță de 5,30 mp. și teren aferent în suprafață de 71 mp., ce a făcut obiectul contractului de vânzare - cumpărare nr.34005 din 28.03.1996. încheiat de SC CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ-NAPOCA și modificat prin Actul adițional nr. 1 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de vânzător și Corpodean Gelu, având calitatea de cumpărător. Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.


Nr. 204 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.204/2007


PFA BALEA V AUREL

AUTORIZAȚIA nr.8768/13.07.05

Str. SEPT1MIU ALBIN1 26/2

Tel/fax 0264/418696

Mobil 0745 170016

0722 405793

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE

PROPRIETATE, ÎNTOCMIT IN VEDEREA INTABULARII CONTRACTULUI DE

VÂNZ ARE CUMPĂRARE NR. 34005/28.03.1997

BENEFICIAR: STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

OBIECTIV : Cluj-Napoca. str. Ana lpatescu. nr. 7

CLUJ-NAPOCA

-2006-


FOAIE DE PREZENTARE

. DENUMIREA LUCRĂRII :

Documentație topografica ..PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPI LI I DE PROPRIETATE, executata in vederea iniabularii a contractului de vânzare cumpărare nr. 34005/28.03.1997 a construcției in C.F. nr. 2896; nr. Topo 3380/30.

. LOCALIZAREA LUCRĂRII:

Lucrarea este situată in Cluj-Napoca. str. Ana Ipatescu. nr. 7. jud. Cluj..

. BENEFICL4R :

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

. PROIECTANT :

lng. BALEA AUREL deținător al Certificatului de Autorizare seria C.I-137 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj

CLUJ-NAPOCA

-2006

BORDEROU DE PIESE
1. PIESE SCRISE

FOAIE DE TITLU

FOAIE DE PREZENTARE

BORDEROU DE PIESE

MEMORIU TEHNIC TOPOGRAFIC

ACTE DE IDENTIFICARE A PROPRIETARULUI

ACTE DE DEȚINERE A PROPRIETĂȚII

CONTRACT DE VANZARE CUMPĂRARE

INVENTAR DE COORDONATE PUNCTE VECHI. NOI SI RADIATE*

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

SCHIȚA DRUMUIRII

FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

2. PIESE DESENATE

. PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000

. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI

DE PROPRIETATE SCARA 1 : 500

• RELEVEU CONSTRUCȚIE

PLAN DE CARTE FUNCIARA SCARA 1:1000

MEMORIU TEHNIC

 • 1. DENUMIREA LUCRĂRII :

Documentație topografica ..PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE, executata in vederea intabularii a contractului de vanzare cumpărare nr. 34005/28.03.1997 a construcției in C.F. nr. 2896: nr. Topo 3380/30.

 • 2. BENEFICIARUL LUCRĂRII : STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL AL Ml N1C1PIULI I CLI .1 - NAPOCA

 • 3. EXECUTANTUL LUCRĂRII : lng. Balea Aurel persoana fizica autorizata, deținător al Certificatului de Autorizare seria CJ — 137 eliberat de Oficiul de Cadastru

si Publicitate Imobiliara Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca. str. SEPT1MIU ALB1N!

nr.


26/2


Documentația a fost înscrisă în Registrul de Evidență personal al lucrărilor

 • 4. OBIECTUL LUCRĂRII : Întocmirea PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

 • 5. SCOPUL LUCRĂRII : lntabularea contractului de vanzare cumpărare nr. 34005/28.03.1997 a construcției in C.F. nr. 2896: nr. Topo 3380/30

 • 6.AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI. Obiectivul este situat in Cluj-Napoca. str. Ana

Ipatescu. nr. 7.ap. I. jud. Cluj.

7.SITI ATIA JURIDICA A IMOBILULUI

In urma verificării in teren si pe harta de carte funciara, imobilul este înscris in C.F. nr. 2896; nr. Topo 3380/30 cu suprafața de 700 mp. In favoarea Statului Roman in administrarea sfatului poular al orașului Cluj.

8. OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE :

In prima etapa s-a efectuat predarea amplasamentului de către beneficiar către executantul documentației, localizarea acestuia pe planul topografic 1:5000. si parcurgerea acestuia cu descrierea detaliilor necesare proiectării.

Lucrările topografice au fost executate in sistem de proiecție STEREO" 70.

Ridicarea topografica a fost executata cu statia totala S0KK1A SET 5F. dout prisme, statii radio emisie, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soit licențiate TOPSYS. si MAPSYS

Scria licențelor

TOPOSYS licența nr. TS200207024010I2

MAPSYS licența nr. MS20021212454327

Redactarea planului s-a făcut la scara 1:500.

ÎNTOCMIT

Ing. B.ALEA AUREL

Certificat de Aut. CJ 137

Către,

OFICIUL DE CADASTRU $1 PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

DECLARAȚIE

Subsemnatul             -a—■—----• . "ăsc^ în anu' —' -

luna A'V'/.v/r ziua -;V , în comuna / orașul      —1----------■         -c-<cC’ ,-----■

------7-77-, .            nr                cod numeric personal ?> ,<c- /ac. posesor al o I. ueria        n.,   ----__--- .     •            -—--------------------

0) fi


■- <r1/1-^            . str. -/a-^                    nr. - , bloc - , scara - .

omici 13 Hah," ' c'ț'îf--)         in cantate de proprietar al corpului de proprietate din

p' ——' JU --—-----__DECLAR PE PROPRIA

or


RĂSPUNDERE Șl SUB SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE AHT. 292 COD PENAL că nu există înregistrat pe rolul instanțelor judecătorești nici un litigiu pnvmd dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului care tace obiectul acestei documentații.

Menționez că bunul imobil măsurat este proprietatea mea și rm, asum .ntreaga răspundere pentru identificarea și individualizarea limitelor bunului imobil măsurat.

Da


Domnului director al O.C.P.I. CLUJ

i 1        ■

s f

amu


Nr

Cerere 51830'28 11.06

Data eliberării 04 12.06

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ...CLUJ-NAPOCA..............

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr.2896 Comuna Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr topografic

  Descrierea imobilului

  Suprafața In mp

  Ooservații

  ' 29.

  3380/30

  Casa, curte in str Ana Ipatescu. nr 7

  700

  I

 • B. Partea a ll-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații ț

  _________________________________________________|

  • 5

  • 6

  Cu nr. 855/1963 cf

  Drept de proprietate in favoarea:

  STATULUI ROMAN in administrarea operativa a

  SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea a III- a


  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la ................

in


Ini


3RP0D3ÂK GxLL)

Ant Ipct«at


H'X


l: C


ioc.;intă = situ


z Di


IC 1


e .71


ÎOC                 . .

330733/1---“


55—

Ic C.z


'"iS

onaia <i

miei se ■ a achita in îeiu umt^r:

A.377.<,52                ,            ’                         32fi»I62

__t prețu garaiulit!_____lei. al bo.xet_____

_______țej împrejmuiri, ce s-au acliiiat în numerar ia case-na S C.g$SWJCTAR 1 >F Al 2E^j.î^-NAp0CA la dalj^n$$e^ ' lra,-Ț'llLli ch--nr. _____ ________din________tai dueiența de_______iei. în taie jțjgg- vu

..dobânda de ***$      % ne an >n__w <,nnl.'-w

anexă la prezentul contract.

5. în conformitate cu prevederile ari.9 alin S din Legea 1127199b. ăpahameniul ciobăneii! -in baza prezentului contract, nu poate fi înstrăina] 10 ani de la d3ta cumpărării.

6. Cumpărătorii ce devin proprietari prin efectul contractului, a locuințelor situate în imobilele considerate monumente istorice prevăzute de art. 2 lit. :.c" din Ordonanța Rn'măhici

R O M A N I A

.1 U D El l l. C 1. I .1

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA FONDULUI IMOBILIAR DE STAT SERV ICI U L: LOC ATI V.SI NTEZA SPATII

Nr.fi14 451 '2°.09.2006

■1 C T ADIT1 O V A L

Nr. i la contractul de vânzare-cumpărare nr. 34005 din 28.03.1007

Art.l. Consiliul local ai municipiului Cluj Napoca, cu sediul in str.Molilor nr.3. reprezentat prin primar EMIL BOC . si director economic OLIMPIA MOJCiRADAN si director D.F.l.S. STEFAN1A GABRIELA FERENCZ. pe de o parte si CORPODEAN GELL. cu domiciliul in Cluj Napoca . str. ANA IPATESCU NR. 7. AP. 1 pe de alta parte.

In baza Ordonanței presedintiale nr. 6406'09.07.1 ooo a Judecătoriei Cluj Napoca. Legea nr.l 12 W: Hotararea ni .126 1999 si nr.140'1999. aie Consiliului loca! al municipiului Cluj Napoca An.2. Obiectul actului adițional:

in sensul ca”locuinta ce se vinde este situata in Cluj-Napoca. str.Ana lpatescu nr.7. ap.l -se identifica prin ni. topo 3380/30/   C.F~24r96. Locuința este compusa din 3 camere si dependințe,

cu o suprafața utila de 52.65 mp. si pivnița de 5.30 mp."

An. 3. Restul prevederilor contractuale ramau neschimbate.                       /?;

An. 4. Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de vanzare - cumpără nr. 34005 din 28.03.1997 si se încheie in 5 exemplare din care 3 exemplare ia cumpărător si exemplare la vanzator.

C l IM P A R A T O R

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

NUMELE: CORPODEAN


PRENUMELE: GELUCLUJ NAPOCA

P R 1 M A R

EMIL BOC

! DIR.ECTOR ECONOMIC  OLIMPIA M01GR^D/ty

DIRECTOR D.F.l.S.

STEFANIA OABRIELA FERENCZ

NUMELE:_____________

PRENUMELE:___________

B.I. seria________nr.____________

Semnătura_________________


19 OCT. 200622 ’

> @

7.59

Od

?

Jf

Q Q7      (7/' ’ " “        • .îl j , IJl LA Jiu! “O

•. xsj• jj. li/i'.'jJ'jiiii in Cui;i jr.’i.


.".a pro\edenic prirmu protec;ia, conservarea rderi’e arl.24 din O.G.R cir. oS’țocj anrobaie

A . . ,.,re ,. in cltuetie în BE vcr rtatlll s.ltl LnlLei exlx..
cu glisare retra«ctlv&rsua3£rrtchJ b* ot Li ga Le pLcts cLfcrs^tei d< prK:

o Prezentul contract s-a încnetat in ___exemplare din care ? se înmaneaza

.tii'ntKirăiurukii.

CUMPĂRĂTOR

>0 .CONSTRUC i ARDEALUL S.A. CLUJ-NAPOCA DIRECTOR GENERAL. DIRECTOR ECONOMIC,

XlRPlDuAK SELU• • \ /

■ ' \Z

IngrHsrcai UbsLIe Ec*Lusi Aurise

———7— --—---

/Ă'Aa “ z. ’■


ȘEi- SERV. CONSTR. VÂNZ. LOCUINȚE

£lr;j*.Ardc~2Bnu Liane

ÎNTOCMIT.

Luoe Dcrirm


EISA CORPULUI DE PROPRIETATE

Județul

Cluj

din CLUJ-N AROGA, sti.

Ana Ipalescu, nr 7

Secțiune plan noinenclatuia

] . 34 . 47 -C -a -1 - IV

Teritoriul administrativ

CLUJ - NAPOCA

Număr sector cadastral

Nr 1 opo 3380/30

Cod SIRUTA

54975

Nr. cadastral al bunului imobil

Cod intravilan/extravilan

2

A. DATE RFEERITUARE LA TEREN

Nr. Carte Funciara 2896Nr parcela

Categoria tic folosința

Cod grupa destinație

Suprafața din ni a* tu aton mp

Clasa de calitate

Zona in cadrul localității

Mențiuni

1

e

3

4

5

6

1 CC

Cui ti

, c.rm«lnirfii

1D1

700

TOTAL

700


11 DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Nr coip clădire' 'onstivcli'

Denumite

Suprafața conținuta la sol mp

CM gnipa drchuRti*

Menouni

2

3

4

5

C 1

I OCIJINTA

7!

TOTAL

7]


D DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

Nr cri

NumeDenumire proprietar

Domiciliu • Sediu proprietar

1 ■>>•». «twr Cel emvis

Tipul actului de proprietate, nr si data magistralii' eliberării

Cod de grapa propnetate

Suprafața din aci lia sau mp

MMuJ dr

teren ce

deținere

I1SUUC112

Mențiuni

1 eren

Construcție

Exclunv

Indiviziune

1

STATUL ROMAN in administrarea^ Sfatului populara] orașului CljftSTR,/ț .

cTTJJ-NaPoCA

Calea Moților, nr 3, 'gftl. Clui

C.l

PJ

700

X


/$> CFRTIFIC.A7 întocmit. Zy       M      <f\

Ing. BALEA Atgh /LTOR-'ZARf;

|u7| Sena CJ Nr. 137    1111

/ Cațegoriîip J;

■          AUKH ^O/

A C P'


Data : 12.2006


Verificat :£ ZV

.1E 'V '

V

1 ISA CORPULUI

di: proprietate

Județul

Cluj

din CLUJ-NAPOCA. slr

Ana Ipatescu. ni 7

Secțiune plan nomenclatura

| . 34 - 47 -C -a -4 - IV

Teritoriul administrativ

CLUJ - NAPOCA

Număr sector cadastral

Nr. Topo 338'? 30

Cod SIRUTA

54975

Nr. cadastral al bunului imobil

Cod intravilan/extravilan

2

Ne C arte Funciara 2896

A. DATE REFERITOARE LA TERENtir pro crin

Coleg oria de folosința

Cori grupa destinație

Suprafața din măsurători mp

Clasa de calitate

Zona in cadrul localii arii

Mențiuni

1 ..

2

3

4

5

6

7

tcc

< inii (-.nnafniriii

roi

629

TOTAL

629


U RATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Ni coip dndiir.

•nn«1lUClt'

Denumire

SiipraFatu construita In sn| mp

Cort grupa destinație

Mențiuni

1

2

3

4

5

C 1

LOCUINȚA

TOTAL


B OAIE t'.LI CRI1OARE I.A PROPRIETAR

Nr

cri

Nume / Denumire proprietar

Domiciliu •' Secii ii proprietar

■TM'Ji»» 4-|r>i»ti’lrw' “■îd StP.ITS

1 ipnl actului de piopriHnt*. m si dala ntegisitmii' eliberării

< 'otj de grupa proprietate

Suprafața din aci lut sau mp

Molul de

deținere

Morii un:

I eteri

Consimțire

Exclusiv

Jn&viziune

1

STATUL ROMAN in administrarea _

Sfatului popular al orașului CJp^îT, ! 4

CLUJ-NaFocă---------

Calea Moților, nr. 3.

CT 2896, n: țopo 338060

l’J

700

X


zr întocmit,z

Ing. BALEA AU^g?CERTIFICAT

OF.

AUTORIZARE. Scria C| Ni. 137 Categoriile P. i C


^BA! F.A AUREfe^,-

X* Mc?' X


Data : 12.2006                 '                                                     Verificat:


Județul

Cluj

Teritoriul administrativ

CLUJ - NAPOCA

Cod SIRUTA

54975

Cod intravilan/extravilan

2


FISA CORPULUI Di: PROPRIETATE

din CLUJ-NAl’OCA. str Ana Jpatescu, nr. 7


Secțiune plan nomenclatura L - 34 - 47 -C -a -4 - IV


Număr sector cadastral


Nr lopo 3380/30


Nr. cadastral al bunului imobil

Nr. Carte F unciara 2896
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Di parcela

Categoria de folosințe

Cod grupa destinație

Suprafața din măsurători mp

Clasa de calitate

7mia in cadrul loralitetn

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

1 CC

Curii rnnftlnirtii

TOI

71

TUTAL

7]

_____ J


B DATE REFERITOARE LA C.X’NSTRUCIll

Nr coip clădire/ mnstrucli*

Denumire

Suprafața construita In sol mp

Cod gripa destiriHtie

Mențiuni

1

2

3

4

5

< 1

I.IXUINTA

52.65

TOT A|

52 6<


\

Nr crt

Nume! Denumire propnetar

Domiciliu Sediu proprietar

CM "mc +■ lp.’»r.»vvw' Ccd

STFVS5

1

CORPODEAN GELU

r

CLUJ-NAI’I K.A str. ANA IPATESCU. ut. 7. jnd..Clui

1


B DA I E REFERITOARE LA PROPRIETAR


Tipul actului de proprietate, nr si data iiiegistram' eliberăriiîntocmit,           .

Ing. BALEA AUREL/'-S-''          f)f-

/       Ser,aCjNr. ij-

!             Pne£'«,T!r.


-rwrRxrrnrvTOTZĂRF'

CUMTARARE NR

34005'2 R '13 )9p;

—-


Data : 12.2006


< ’nd de gmpn proprietate

Suprafața din act ha sau rup

M'vh.rl de de tinere

. . .inen £il3ttU£lL£

Teren

Corul» uctr

Exclusiv

Iridivizjunc

71

Xx crriicnt :


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C.F. 2896 CLUJ - NA POC A

Nr.

C.F

Nr.

cri.

Nr. top.

Descriere imobil

Jug.

Suprafața          j                Prprietari

Stnj. |     Mp.

2896

29

3380/30

Casa, curte in str. Ana

Ipatescu. nr. 7

700   | 5.6   - STATUL ROMAN in

! administrarea         SFATULUI

| POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr

Număr

Descrierea imobil

Supr.

Proprietari

CF

Cad.

Top.

Mp.

2896

3380/20'2

Teren in str. Ana Ipatescu. nr. 7

629

VECHIUL PROPRIETAR

STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI    LOCAL   CLUJ-

NAPOCA , cu drept de serv’tude lung de 25m.x3.5m = 87.5 mp in favoarea lui CORPODEAN GELU

NOU

73^

3380/30/1

Casa compusa din 3 camere si dependințe cu suprafața utila de 52.65 mp, pivnița de 5.30 mp,si teren

71

CORPODEAN GELU cu titlu de drept de cumpărare conform contractului de vânzare cumpărare nr. 34005/28.03.1997 si actul adițional nr. 1 la contractul de i vanzare cumpărare nr. 34005/28.03.1W '

Total suprafața

700

!

Nr

CF

Număr

Descrierea imobil

Supr.

Foaia C sarcini

Cad.

Top.

Mp.

2896

3380/30/2

Teren in str. Ana Ipatescu, nr. 7

629

Drept de servitute de trecere in lungime de 25m si lățime de 3.5 m in suprafața de 87.5 mp. In favoarea nr. Topo 3380/30/1 proprietar Corpodean Gelu

întocmit

Ing. BALEA AUREL.nUiata


AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj

Nr. Inreg..


Funcțiaexecutantul lucrării _____

Ing. BALEA AUREL^sTR.a^

x ar /?/ ^BAJLEA AUREL p/CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria CJ Nr. 137 Categoriile B C


ȘC#ZT£ WCȚîD/țjjJ-

+~OCiM7£/            g*mz s.~

■^.      //y>£sr^ <9>7

i -J-

1
CcJ. t'Z


$

c^zr^/ez

//

7. /«

0’

//

®

4

7.^7

'/

(4 '

.5OC+ 7&&£

5 7/

Z/

®

©

■ -40

// >

z 5/

*

'/

f *"7 \

0

■4-^/r^//

4.23

@

4-7 &

te

707 te

52 <24

®

P/Vte/7/

4.3^

7O7J-7

& r*7 C3/T


■ — u. --, — >■ :..

G.

3-4-2 :• 2


Z. CQHSTRrUCTAP.Di.ALUL 5. A. CLIJJ-K’ -A POC X

3d. 21 Decembre I’-': nr. 67 ■•£ 111371 - r-c.t Vi £220 c-nt-^SIUZflJJJJll &.C fVJZluJ


’’J2 \

-‘ ':? ?,>.

- ’. ’' tfl e


Proiectat


Desenat
PLAN DE CARTE FUNCIARA Scara 1:100(1


EXECUTANTUL

Ing. BALEA


LUCRĂRIAUREL/O'' CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria CJ Nr 137 Categoriile B/C

BALEA AUREL P


ODEAN GELU