Hotărârea nr. 203/2007

Hotărârea 203/2007 - Însusirea unei documentatii tehnice pentru înscriere in C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ospătăriei nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații tehnice pentru înscriere în C.F.

a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Ospătăriei nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații tehnice pentru înscriere în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ospătăriei nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16436 din 27.02.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune însușirea unei documentații tehnice pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ospătăriei nr. 8;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I, Se însușește documentația tehnică pentru înscrierea în cartea funciară a contractului de concesiune nr. 27380/26.05.1999 privind terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ospătăriei nr. 8, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. 17843, sub nr. topo. 11548/2/2/2. în suprafață de 14.34 mp.

Art.II. Documentația tehnică pentru înscrierea în C.F. a contractului de concesiune nr. 27380/26.05.1999 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public

și privat și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 203 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârca-nu-20322QQ2

PUBLICITATE IMOBILIARĂ CL INTRARE        Za' Xm,

’ lEȘI&g-, NR ALTA 7ina                 A/ .


P.F. BELTECHI FLORE

DOCUMENTAȚIE tehnica pentru înscriere în co

proprietar: Fechete Ana

TEREN INTRAVILAN

2006

NOTA DE PREZENTARE

OBIECT

DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU ÎNSCRIERE in cartea funciara

PROPRIETAR

PARVU BRA.1CA ANA (fost FECHETE)

STR OSPAT ARIEI. NR 8. CLUJ-NAPOC.A

ÎNTOCMIT:

BELTECHI FLORE

CLUJ-N.APOC.A. AUT.NR 5124/25.11.2003.

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CLUJ

CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERI A CJ NR 089/2002

BORDEROU

 • 1.  C crere că tre OJ C GC

 • 2.  'Notă de prezentare

 • 3.  Borderou de piese scrise și desenate

 • 4.  Memoriu tehnic

 • 5.  Copie du pe actul de identitate

 • 6. Extrasei r:t       sî/2 7^o

f

Declarație pe propria răspundere

S. Inventar de coordonate

 • 9.  Calculul suprafeței

 • 10.  Dovada r. 4 0 7

1f 1 Fisa suprcfețelor

 • 12. Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

 • 13. Fișa corpului de proprietate

 • 14. Plan du încadrare in zonă scara 1 : 5000

 • 15. Plan cadastral scaia 1 . 1000

Memoriu tehnic

Privind lucrarea de ridicare topografica a imobilului situat in Cluj-Napoca. str

Ospaiariei. nr 8

Ea solicnaiea d-nei Parvu Braica - Ana dosi i-ecneiei cu domiciliul ia adresa de mai sus. am procedai la ridicarea topografica a zonei, curie si construcții. fiindu-i necesara la înscrierea in canea funciara a construcției realizata recent anexa cu mansarda, la construcția existenta anterior Pentru aceasta extindere. s-a făcut concesionarea de teren . dm proprietatea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. in suprafața de 14,34 mp teren, insctis in CF nr 17S43. nr. Top 1 159S/2 2

 • 1 LUCRAREA Documentație tehnica pentru înscriere in CF a construcției anexa,la imobilul din str Ospaiariei, nr 8, Cluj-Napoca.

 • 2 BENEFICIAR Parvu Braica - Ana, Cluj-Napoca sti Ospaiariei nr 8

 • 3 EXECUTANT P.F Beltechi Flore,cu domiciliul in Cluj-Napoca. str

Donath. nr 117. ap 26, avand autorizația nr 5124/25 11 2003. eliberata de Primăria Primăria Municipiul Cluj-Napoca si Certificatul de autorizare seria Cj. Nr 089/2002.

 • 4 Imobilul este situai intravilan, Municipiului Cluj-Napoca . str Ospatariei. nr 8

5. Proprietarul poseda CF nr 127460. top 11548/2/1 pentru construcția existenta anterior, concesionare 14.34 mp (Hotararea nr 233/06.05 1999) pentru extinderea construcției noi si contract de închiriere nr o5o 28.03.20ui pentru curte.

6 Imobilul sc prezintă astfel casa din cărămidă, acoperita cu rigla, compusa din I camera . 1 bucătărie . 1 baie. I antreu. 1 camera I magazie I antreu la subsol

1 pivnița cu suprafața utila de 77 mp.

Nr. Crt

 • 1 c

 • 2 c

Destinația locuința locuința

Suprafața mp

67.50

35.00

Încăperi

6

1 1

Total

102.50 mp

17


 • 7. Situația juridica Imobilul se identifica cu CF nr 127460, top nr. 11548/2/1, jud Cluj proprietar prin cumpărare Parvu Braica Ana (fost Fechete), 88 mp. CF nr. 17843, nr top. I 1548/2. din care s-a concesionat pentru extinderea construcției 14,34 mp. Hotararea primăriei Cluj-Napoca 233/06.05 1999. iar curtea in suprafața de 179 mp. este inchiriata prin contractul nr 656/28 03 2001. de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

 • 8. In operațiunile topografice s-au folosit punctele : A M D si Tamita, din care s-a calculate o baza la sol, apoi drumuirea din 3 puncte de poligon. S-a folosit aparat Theo-020. Calculul suprafeței sa făcut din coordonate Sistemul de proiecție stereografic 1970.


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

„ —           1.. . 4-50 0.& c”2.Ct6J2~ă

k. ■ i ■ nz .                  ____________________

A:FOAIA DE AVERE


B: FOAIA_DE_P_ROPR.I_ET ATE: Nr.T”
: Crf :

Certific că prezenta copie extras, corespunde întrutotul cu pozițiile in vigoare din coala de c.f. ori această instanță.Eliberat astăzi___;________/20O4 , cu nr._ .3       ___-___:•                •

^2.04.2004                  CONDUCĂTOR

Nr.1503

r

AM2BL


Cerere:/! 1.01.07......

Data eliberării: 17.01.07

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 17843 Comuna/ Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca A. Partea l-a

Nr.crt

Nr topografic

Descrierea imobilului

Suprafața in mp.

Observații 1

|

1

11548/2/2

Teren in str Ospatariei nr.8

211mp

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare ia proprietate

Observații ;

Cu nr.9770/19E

,3cf

Drept de propri

etate cu titlu! de lege asupra 3/4 din imobilul de sub A+2in favoarea:

20

STATULUI ROMAN, in administrarea operativa a

1

21

G.I.G.C.L. CLUJ

Cu nr.3624/1988cf

Drept de proprietate cu titlul de drept succesiune vacanta asupra 1/4 -a parte din

imobilul de sub

A+1 in favoarea:

22

STATULUI ROMAN, in administrarea operativa a

23

I.C.R.A.L CLUJ-NAPOCA

î

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

13

Cu nr.7387/2003cf

Se noteaza respingerea cererii înaintate de FECHETE ANA pt.inscriere contract de concesiune si a construcției edificate.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la .................................... ......................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.                                    .....

S-a achitat tariful de..............10..............lei prin chitanța nr.4468787 /2007.......pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.PI02

Asistent - registrator,

tabel cu mișcarea parcelelor

Extinderea casa, cu un corp clădire P ■» M

Str, Ospatariei Nr. 8

A. Situația actuala in cartea funciara ( corp 1 )

Nr. CF

Nr. Ser

Nr. Cad.

Nr. topo

crierea imobilului

Supraf mp

Proprietar

127460

1

11548/2/1

Casa din cărămidă acoperita cu țigla

88

Fechete Ana

compusa din : 1 camera.1 bucătărie,

1baie. 1 antreu.1 camera

I

Imagazie. lantreu la subsol.

J

1 pivnița, cu suprafața utila de 76.91 mp

in Str. Ospatariei Nr. 8

B. Situația actuala in cartea funciara Nr. 17843

17843

1

11548/2/2

Teren in Str. Ospatariei Nr. 8

211

Statul Roman

C. Parcelarea terenului din C.F. Nr. 17843

17843

11548/2/2/1

Teren in Str. Ospatariei Nr. 8

197

Statul Roman

17843

11548/2/2/2

14

Total

211

D. înscriere in canea

funciara

17843

11548/2/2/1

Teren in Str. Ospatariei Nr. 8

197

Statul Roman

11548/2/2/2

teren casa cu fundație beton acoperita

14.34

Statul Roman

cu țigla

Drept de

Paner : pereți din cărămidă compusa

concesiune

din : 1 camera.2bucatarii.2bai,2antree

in favoarea lui

Idebara.terasa.scări acces pivnița

Fechete Ana

Iscări acces mansarda

iMansarda : 1 camera.1hol.scări acces +

terasa

Total

211.34

întocmit: Beltechi Flore

Nota : Menționez ca o parte din construcție s-a executat pe cei 14.34mp teren concesionat in baza contractului Nr. 27380/26.05.1999. Total suprafața construita : C1 = 67,50mp si C2 = 35,00mp C1 + C2 = 102,5mp construit


linitater. administrați1 teriwriali: /iui-Napu. Cod SIRUTA ■'J.ir?

mmiilm de nnmrietaie f'Ț' nr - (21^ |\r cadastral a


STR1 °SPATARIE)


58568.0-4


COMUNITATEA BAPTIST


PROPRIETAR

p


Numele și prenumele executantului:

I’.F. Beliechi Flore

■ X

PCI

Y

46

687.8B

580.79

43

706.17

582.85

16

70S.57                   599.OS

1S

705,29

599.24

11

688,89

600.44

S= 305.51 mp

....

-   — - J

• - -.județul Cluj

Imitatei! administrat!' teritoriali. Ciui-Naptc.

Cod SIRUTA 54975 Adrecu rornuhii de sironrietate M - 5t<" cr or r2 74Ac,J Nf f-ope "ftiS/z/f Nr cadastru* a corpului de proprietate


s (       • <rI

Parvu BrcicG Ane (?As/ ț bonticiiitil; Sc. 0 s p ot c r i e i Municipiu1 Cluj-Nap'


EA BAPTISTA CLUJ


PROPRIETAR. Fechete


t>0 m p


Numele și prenumele executantului :

P.F. Belteclii Flore

Calculul supi alelei fPaivu?

PCT

X

Y

46

687 86

5B0 79

43

706 1 7

582.85

16

705.57

599 05

15

705.29

599.24

11

689.89

600.44

S= 305.51 mp

L.

_____ ____ .. 1

_ . . ____...

_____


585680 +,


Judelui' Cluj_________________

Unilnlca administrativ-tcritorialA: Cluj NG p CcQ

Cod StllUTA: 54975

Cod intravilan / extravilan 2


FISA COKl’Ul UI DI THOI’IUI I ATI, dtnslr 0 SPĂTĂRIEI         ni. 8


No111e11C1:1111r;1 L- 3 4 - 4 H - C - ;j Nr. sector cadastral /op ns‘<3/2/1 bir. cadastral al corpului de proprietate N. caile funciarii 12 74 61'___________Teren consiliul local contract închiriere nr. 65 5/28.03.01

S = 1 9 ” m p


Teren concesionat S314 3 4 mp


■0-6 7.50mp , roprietar Feche te ApeI Ir parrel.l

(.alegoria de folosi nță

Cod j'.iupil destinație

Suprafața din inAsuritloi i 0"i9

( lașa de calitate

Z.ona in cadrul localității

Mențiuni

1

2

■1

r

6

7

I C C

C C'/ />

r 0)

30 5

loial

3 05


B Piilr icfcrilonrc In coiiMnidii

1 I| corp clildiie / construcție

I îcrminiic

Suprafața construit;! la sol (mp)

Cod gniți.1 destinație

Mențiuni

1

a

t

r % 1

C 1

locuința

88

C LOC

loial

88


C Oale referitoare In proprietar

Nr cri.

Niime/Dcnuinire proprietar

Domiciliu / Sediu propi ietac

Cod numeric personal /

Cod SIP.UES

1 r pul actului de piopnelale, nr și dala iiuepirtrdrii / ediției ât o

Cod grupă proprietate

Siipr.it.ița din act (lia sau mp)

Modul de deținere Teren / construcție

Mențiuni

Hi?/       ,

----------1.4 -

Teren

< ons(ructie

Exclusiv

Indivjz.iiine

? 1

• 7 2

J

■1

s

6

7

H

9

10

11

;P A R V U 13 R A'J CA ANA

3 A Ospa.l-6.riei

25'203tZ/2o6 } /

c /'■ z?z, / 2 74 60/22 . otf o<

P P

88

88

■-A T -

L-tf -'f os         het ? )

-----*’-----Ti-zT-flP' V;----

n ' ■ 8, Clu j Hapo<

G.

rT,.'c 1

1                       - l ? ' ‘        ■

ik 7            - a

'c

<’ /An          '

n’i V'w Tfx'r» /■ As*'«-» . ..iA*'

■ -■ -

cai

ll


II Dale icfctilotuc ia construcții

Nr coip

< hi d i i e / rinisltucțic

Denumite

Suprafața construilrl la sol (mp)

Coti RtUp.1 destinație

Mențiuni

1

2

J

1

r

i 1

locuiri1 a

5" 50

CLO C

C2

locui n t a

3 5.00

CLOC

loial

102. 50Nr jffc

%

Nnmc/Dcnumirc propnclar

Domiciliu / Sediu pmpr ielar

Cod numeric person d /

Cod SIP.UES

l ipul aclultn de propiiclale, ni și dala îiiicgislulrii / clil’ei'u ii

Cod gi țipi propriclatc

Suprafața din ac 1 (ha sau mp)

Modul de dcțincic Teren / construcție

Mențiuni

Teren

(’onstnicțic

Exclusiv

lndivj7.iunc

2

j

1

r

6

7

II

<)

10

11

>PA RwU

I3RAIC.A ANA

iii O Sp cxl-<iric 1

2 5~ 203 i2'2c6 79

C r n/. 7277, £0/22

P A

88

8 <9

8 8

• >■

f.’ f os t

F e c,h e f- p ) ■

n s ■ 81 C i tf j No p 0 ■

o'ei-ao'a      S7/Jf. l2.

/ V

/ 4- . 34

:>

— ‘ • -

t 0 n/'t a '• 3 Pfj c if ( >■ / c f c n

/ 9 7

-

- ■

1

6 5ă / 2 S 0   ?- 0 0 /

Verificai:

-P.F. Bcltediri FliHy


p ga

•Z