Hotărârea nr. 202/2007

Hotărârea 202/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 245/2003 (concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr. 47M, în favoarea Asociatiei Habitat pentru Umanitate Cluj – modificare numere topografice).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.245/2003

(concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.47 M în favoarea Asociației Habitat pentru Umanitate Cluj - modificare numere topografice)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 245/2003 (modificare numere topografice) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23746 din 21.03.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 245/2003 în sensul modificării numerelor topografice ale parcelei de teren concesionate;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”. art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Art. 1 al Hotărârii nr. 245/2003, în sensul schimbării numerelor topografice ale terenului în suprafață de 1.653 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 47 M din 16756/2; 16755/2/1 în 16756/2; 16755/2/2.

Celelalte dispozițiuni ale Hotărârii nr. 245/2003 rămân neschimbate.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 202 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)