Hotărârea nr. 201/2007

Hotărârea 201/2007 - Concursul între asociatiile de proprietari/locatari „Curătenie Generala”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

H O T Â R Â R E

privind concursul între asociațiile de proprietari/locatari

"CURĂȚENIE GENERALĂ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind derularea concursului între asociațiile dc proprietari/locatari - “CURĂȚENIE GENERALĂ" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 19682 din 02.03.2007 al Direcției Poliția comunitară și Direcției tehnice prin care se propune derularea concursului între asociațiile de proprietari/locatari - "CURĂȚENIE GENERALĂ" și susținerea materială a acelora care se remarcă în mod deosebit prin acțiunile de curățenie și ordine:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă desfășurarea, în perioada 28 martie - 01 iunie 2007, a concursului între asociațiile de proprietari/locatari "CURĂȚENIE GENERALĂ".

Art. 2 Se alocă, pentru asociațiile de proprietari/locatari. clasate pe primele trei locuri în concursul "CURĂȚENIE GENERALĂ”, suma de 210.000 lei. sub formă de premii, după cum urmează:

 • - 20 premii I, în cuantum net de 3.000 RON;

 • - 20 premii 11. în cuantum net de 2.000 RON;

 • - 40 premii 111. în cuantum net de 1.500 RON;

 • - 50 mențiuni. în cunatum net de 1.000 RON.

Total net: 210.000 lei.

La înmânarea premiilor vor fi acordate diplome “Clujul curat" care vor certifica premiul obținut.

Asociațiile de proprietari/locatari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare care va fi formată din reprezentanți ai Consiliului local și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze membrii comisiei prin dispoziție.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a acțiunii și criteriile de stabilire a punctajului conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare - jurizare și Direcția economică.

Nr. 201 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 201/2007


Regulament

privind concursul “CURĂȚENIE GENERALĂ” între asociațiile de proprietari/locatari

Comisiile de monitorizare și jurizare vor verifica în principal, următoarele patru aspecte:

I.     Amenajare și curățenie spatii \erzi

 • a) gazon          1- complet neîntreținut

 • 1-5 pct. 2- parțial neîntreținut (2/3 neîntreținut, necurățat de deșeuri de orice fel și necosit)

 • 3- parțial neîntreținut (1/2 curățat de deșeuri și necosit)

 • 4- curățat de deșeuri, necosit

 • 5- complet întreținut (curat și cosit)

b) sol semănat/plantat (iarbă, Hori, arbori)

 • 1-5 pct.

 • 1- complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

 • 2- parțial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori)

 • 3- moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)

 • 4- parțial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)

 • 5- complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

 • c) gard viu 1- complet neplantal/netoaletat

 • 1-5 pct.        2 - parțial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau

netoaletat)

 • 3- moderat plantat/toaletat (1 /2 plantat/toaletat bine)

 • 4- parțial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)

 • 5- complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă și pe întreaga suprafață aferentă)

d) arbori toalctați

1 -5 pct.

1 - complet netoaletați

 • 2- parțial netoaletați (2/3 netoaletați)

 • 3- moderat toalctați (1/2 toalelați bine)

 • 4- parțial toaletați (2/3 toaletați foarte bine, văruiți, protejați)

 • 5- complet toaletați (în întregime foarte bine toaletați, văruiți, protejați)

 • II.    Amenajare și curățenie zonă parcări/garajc

a) zona parcări

1 -5 pct.

1- complet neîntreținută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)

 • 2-  parțial neîntreținută (2/3 din zona de parcări neamenajată și murdară)

 • 3-  moderat întreținută (1/2 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 4-  parțial întreținută (2/3 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 5-  complet întreținută (parcări foarte bine amenajate, curate)

  b) zona garaje

  1-5 pct.


 • 1- complet neîntreținută (gunoi în jurul și pe acoperișul garajelor, garaje nevopsite)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreținute, nereparate, nevopsite)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona cu garaje este bine întreținută, garajele fiind vopsite uniform)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de garaje este întreținută curat, cu garaje vopsite uniform)

 • 5- complet întreținută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform)

III. Amenajare si curățenie zonă de intrare în bloc

1-5 pct.


1-


complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, nereparate.


4-


5-


nespălate, uși nevopsite, neînscripționată. lipsă avizier) parțial neîntreținută (2/3 din alei, neîntreținute)

moderat întreținută (1/2 din zona este întreținută bine) parțial întreținută (2/3 adresă - întreținută) complet întreținută întreținută)


geamuri. uși.


geamuri adresă


etc. sunt


aferentă intrării în bloc


din zonă - geamuri, uși. alei, avizier.


(zonă foarte bine și permanent


IV. Punct gospodăresc

1-5 pct.


(cu gunoaie sau depozitări lângă


?_


j-

4-


5-


complet neîntreținut

pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)

parțial neîntreținut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)

moderat întreținut (1/2 din zonă întreținută)

parțial întreținut (2/3 din zonă întreținută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deșeuri în apropiere)

complet întreținut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deșeuri, zonă curată, întreținută permanent).


Comisia poate identifica și

nota orice alte aspecte privind buna administrare și


asociațiilor de proprietari/locatari.

Stabilirea premiilor se va face pe baza raportului întocmit de comisiile de e/atli Primar.

Punctajul maxim care poate fi acordat este de 45 de puncte (+ 5 puncte dii| țaije