Hotărârea nr. 200/2007

Hotărârea 200/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.2425 8/43/22.03.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pcl. 5 Iii. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

10239/8292/09.03.2007 - Construire casă familială, str. Romulus Vuia nr. 13

Laszlo Istvan

5925/8293/01.03.2007 - Amenajare cabinet medical, balcoane și acces direct, str. Unirii nr.1/4

Bârsan Floarea

14313/8294/01.03.2007- Amenajare spațiu birou și acces direct, P.ța Abator, bl. C4 ap.4

Conac Constantin

12031/8295/09.03.2007- Drum de acces la ansamblu de locuințe familiale, str. Bună Ziua

SC Eurocontact SRL

5988/8315/21.02.2007 - Extindere și mansardare locuințe, str. Oituz nr. 12

Cabuti Maria

8148/8326/21.02.2007 - Amplasare sală de sport în incinta Parcului luliu Hațieganu

UBB

9507/8327/21.02.2007 - Două case de vacanță P+E și garaj P. Colonia Făget

Mitrea Ovidiu și Modure Dorin

3989/8328/21.02.2007 - Locuințe unifamiliale înșiruite D+P+2E, str. Hameiului nr. 5

Rotariu Vasile

8332/01.03.2007 - Modernizare imobil administrativ și birouri în pod existent, str.Cometei nr.3-5 SC Autosincron SRL

19296/8367/09.03.2007- Corelare indici la PUD - Locuințe familiale cuplate S+P+E, str. Povârnișului

Marian Aurel ian

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință

Prof. univ. dr. Vasile Florin JSiarfiatian

Contrasemnează:

Nr. 200 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)