Hotărârea nr. 199/2007

Hotărârea 199/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru magazin de prezentare şi locuinte de serviciu, P+2E, P+E si parter, str. Traian Vuia nr. 139-139A.


CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPII LUI CLUJ - NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru magazin de prezentare și locuințe de seniciu, P+2E, P+E și parter str. Traian Vuia nr. 139-139A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru magazin de prezentare și

locuințe de seniciu. cu P+2E, P+E și parter, str. Traian Vuia nr. 139-I39A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24155 din 22.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru magazin de prezentare și locuințe de seniciu,

P+2E, P+E și parter, str. Traian Vuia nr. 139-139A beneficiară SC MERK EXPORT SRL.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52841/7102/20.07.2006. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a

administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru magazin de prezentare și locuințe de seniciu, P+2E, P+E și parter, str. Traian V uia nr. 139-139A, beneficiară SC MERK EXPORT SRL. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, organizarea incintei, ocuparea terenului POT = 35% și CUT = 0,46 ADC/mp.teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52841/7102/20.07.2006.

Se va obține acordul Autorității Aeronautice Civile Române.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 199 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)