Hotărârea nr. 198/2007

Hotărârea 198/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială D+P+E, str. Pădurii nr. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+E str. Pădurii nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă familială, D+P+E, str. Pădurii nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 24140/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+E, str. Pădurii nr.5, beneficiar Mocan Dumitru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1349/8065/23.01.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+E, str. Pădurii nr.5, beneficiar Mocan Dumitru, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 22,5% ( POT max. = 35%) și (CUT max. = 0.9 ADC/mp.teren) pentru UTR = L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1349/8065/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 198 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)