Hotărârea nr. 197/2007

Hotărârea 197/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru case familiale P+E+M zona Coasta Mare – Colonia Făget.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case familiale P+E+M zona Coasta Mare - Colonia Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru case familiale P+E+M, zona Coasta Mare- Colonia Făget - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24081/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case familiale P+E+M, zona Coasta Mare- Colonia Făget, beneficiari Mazilu Amedeo Gianini și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4741/8330/21.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit,”c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru case familiale, P+E+M, zona Coasta Mare- Colonia făget, beneficiari Mazilu Amedeo Gianini și asociații, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax. = 20%- pe ansamblul zonei studiate și CUTmax. = 0,6 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4741/8330/21.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 197 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)