Hotărârea nr. 196/2007

Hotărârea 196/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială D+P+M, str. M. Zsigmond f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, I)+P+M str. M. Zsigmond fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.l’.D. pentru casă familială,D+P+M, str. M. Zsigmond fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24112/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+M, str. M. Zsigmond fn, beneficiar Dumbrăvan Virgiliu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16196/6438/09.03.2006. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, D+P+M, str.

M. Zsigmond fn, beneficiar Dumbrăvan Virgiliu, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarca/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 22.6% ( POT max. = 35%) și CUT = 0.5 ADC/mp. teren (CULT max. = 0.9 ADC/mp.teren) pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16196/6438/09.03.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 196 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)