Hotărârea nr. 195/2007

Hotărârea 195/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru spatiul comercial, P+E, str. Nirajului nr. 30.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spațiu comercial, P+E str. Nirajului nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru spațiu comercial, P+E, str. Nirajului nr. 30 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24106/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru spațiu comercial, P+E, str. Nirajului nr. 30, beneficiar Crișan Alexandru:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 3255/8062/23.01.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c’\ 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru spațiu comercial, P+E, str. Nirajului nr. 30, beneficiar Crișan Alexandru, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 30% (POT max. = 30%) și CUT = 0.6 ADC/mp. teren (CUT max. = 0.8 ADC/mp. teren ), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 3255/8062/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 195 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează:


:civtarul municipiului,

Jr. Aurora i irinure