Hotărârea nr. 194/2007

Hotărârea 194/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru reabilitare constructie, sediu birouri, S+P+E si amenajări în incinta SC. Jolydon str. Tăbăcarilor nr. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitare construcție, sediu birouri,S+P+E și amenajări în incinta SC JOLYDON str. Tăbâcarilor nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru reabilitare construcție, sediu birouri, S+P+E și amenajări în incinta SC JOLYDON, str. Tăbâcarilor nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24112/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitare construcție, sediu birouri S+P+E, str. Tăbăcarilor nr. 1, beneficiară SC JOLYDON SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83641/7632/14.12.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pcl. 5 lit."c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru reabilitare construcție, sediu birouri S+P+E, str. Tăbăcarilor nr. 1, beneficiară SC JOLYDON SRL, prin care se reglementează reabilitarea construcției existente. parcarea/gararea auto, organizarea și amenajarea incintei, ocuparea terenului POT. = 11% - menținut și CUT = 0,31 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 83641/7632/14.12.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 194 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)