Hotărârea nr. 193/2007

Hotărârea 193/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte si birouri, S+P+3E, Calea turzii nr. 241 D.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+3E Calea Turzii nr. 241 D

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe și

birouri, S+P+3E, Calea Turzii nr. 241 1) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24155/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se

propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe și birouri,

S+P+3E, Calea Turzii nr. 241 I), beneficiar Felecan Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 95881/8066/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+3E, Calea Turzii nr. 241   I), beneficiar Felecan Ioan, prin care se reglementează

construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 40% , POT -locunțe = 35% (POT max. = 45%) și CUT = 1.45 ADC/mp.teren ( CUT max. = 1.8 ADC/.mp. teren. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 95881/8066/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr.193 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)