Hotărârea nr. 192/2007

Hotărârea 192/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+1E+M, zona Eugen Lovinescu – Sud.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L UJ - NAP O CA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+1E+M zona Eugen Lovinescu - Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru locuință familială D+P+1E+M, zona Eugen Lovinescu - Sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24158/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+1E+M, zona Eugen Lovinescu - Sud, beneficiar Pop George Mugurei;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60663/8064/25.01.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Art.l, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială,

D+P+1E+M, zona Eugen Lovinescu - Sud, beneficiar Pop George Mugurel prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 30% și CUT = 0.6 ADC/mp.teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60663//8064/25.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 192 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)