Hotărârea nr. 191/2007

Hotărârea 191/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri S+P+4E, str. Cometei nr. 2-4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C Ll J - N A POCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri S+P+4E str. Cometei nr. 2- 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri S+P+4E, str. Cometei nr. 20- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20000/ 43/ 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri S+P+4E, str. Cometei nr. 20, beneficiar SC AUTOS1NCRON SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92939/ 8149/23.01.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, pct. 5, lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri S+P+4E, str. Cometei nr. 20, beneficiar SC AUTOSfNCRON SRL, prin care se reglementează construirea , regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT .= 26 % și CUT. = 1,1 AC/'mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92939/ 8149/ 23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 191 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)