Hotărârea nr. 190/2007

Hotărârea 190/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil cu functiune mixtă S+P+4E+M, str. Ciocârliei nr. 43-45.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A PO CA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă, S+P+4E+M str. Ciocârliei nr. 43-45

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil cu funcțiune mixtă, S+P+4E+M, str. Ciocârliei nr. 43-45 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24147/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă, S+P+4E+M, str. Ciocârliei nr. 43-45, beneficiar David Beniamin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92116/8134/01.02.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Art.l. - Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă, S+P+4E+M, str. Ciocârliei nr. 43-45, beneficiar David Beniamin, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 45%- pentru birouri. POT = 35%-pentru locuințe ( UTR = CAI- POT max. = 80%) și CUT max. = 2,4 ADC/mp.teren). precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92116/8134/01.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

/asile Florin/StamatianNr. 190 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)