Hotărârea nr. 189/2007

Hotărârea 189/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială D+P+M, str. Bisericii Ortodoxe nr. 20.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI

CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M str. Bisericii Ortodoxe nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială D+P+M, str. Bisericii Ortodoxe nr. 20 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20427/ 43/ 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M, str. Bisericii Ortodoxe nr. 20, beneficiar Sebestyen Tiberiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65538/ 7426/ 19.10.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, pct. 5. lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M, str.

Bisericii Ortodoxe nr. 20, beneficiar Sebestyen Tiberiu, prin care se reglementează construirea , regimul de înălțime, gararea parcareaa auto, indicii de ocupare a terenului POT .= 38 % și CUT. = 0,6 AC/mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65538/ 7426/ 19.10.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.

sile Florin Șttrfiîatian


Nr. 189 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)