Hotărârea nr. 188/2007

Hotărârea 188/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două case familiale cuplate, D+P+E, str. Donath nr. 174.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale cuplate, D+P+E str. Donath nr. 174

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două case familiale cuplate, D+P+E, str. Donath nr. 174 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24154/ 43/21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale cuplate, D+P+E, str. Donath nr. 174, beneficiar Lăpușan Radu Aurel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2831/8182/13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două case familiale, D+P+E, str. Donath nr. 174, beneficiar Lăpușan Radu Aurel, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT. = 35% și CUT = 0,9 ADC/mp.teren pentru UTR = L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2831/8182/13.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 188 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)