Hotărârea nr. 187/2007

Hotărârea 187/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire Sediu de birouri O.C.P.I. Cluj, str. Al. Vaida Voevod nr. 53.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire Sediu de birouri O.C.P.I. Cluj str. Al. Vaida Voevod nr. 53

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire sediu O.C.P.I. Cluj pe strada Al. Vaida Voievod nr. 53 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71422 din 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire sediu O.C.P.I. Cluj pe strada Al. Vaida Voevod nr. 53, beneficiar: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 71422/8026 din 23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.’c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire sediu O.C.P.I. Cluj pe strada Al. Vaida Voevod nr. 53, beneficiar: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, organizarea incintei, ocuparea terenului. POT=20,0 % și CUT= 0.8 ADC/mp teren.

Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism nr. 71422/8026 din 23.01.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 187 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)