Hotărârea nr. 186/2007

Hotărârea 186/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte cuplate S+P+E, str. Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe cuplate S+P+E str. Colonia Borhanci fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două locuințe cuplate S+P+E, str. Colonia Borhanci fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20503/ 43/ 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe cuplate S+P+E, str. Colonia Borhanci fn., beneficiar Crișan Viorel,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 97657/ 8147/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, pct. 5, lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe cuplate S+P+E, str. Colonia Borhanci fn., beneficiar Crișan Viorel, prin care se reglementează construirea . regimul de înălțime, gararea auto, indicii de ocupare a terenului pentru UTR = L3c - POT max.= 35% și CUTmax. = 0.9 AC/mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 97657/ 8147/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 186 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)