Hotărârea nr. 185/2007

Hotărârea 185/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale D+P+2E (extindere PUD aprobat cu HCL nr. 103/2004) str. Câmpului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LI I

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru locuințe unifamiliale D+P+2E (extindere PUD aprobat cu H.C.L. nr. 103/2004) str. Câmpului fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe unifamiliale D+P+2E (extindere PUD aprobat prin Hotărârea nr. 103/ 2004), str. Câmpului fn. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 21070/ 43/ 21.03.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale D+P+2E (extindere PUD aprobat prin Hotărârea nr. 103/ 2004), str. Câmpului fn., beneficiar Brătfalean Radu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 94882/ 8146/01.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. pct. 5. lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale D+P+2E (extindere PUD aprobat cu HCL nr. 103/ 2004), str. Câmpului fn., beneficiar Brătfalean Radu, prin care se reglementează construirea , regimul de înălțime, gararea parcareaa auto, indicii de ocupare a terenului POT .= 35 % și CUT. = 0,9 AC/mp. teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 94882/ 8146 01.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 185 din 3 aprilie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)